Vfend indikasjon

Behandling

Voksne og barn >2 år: Behandling av invasiv aspergillose. Behandling av candidemi hos ikke-nøytropene pasienter. Behandling av flukonazolresistente, alvorlige, invasive candidainfeksjoner (inkl. C. krusei) og alvorlige soppinfeksjoner forårsaket av Scedosporium spp. og Fusarium spp. 

Vorikonazol skal primært administreres til pasienter med progressive, mulig livstruende infeksjoner. 

Profylakse

Profylakse mot invasive soppinfeksjoner hos høyrisikopasienter med allogent, hematopoetisk stamcelletransplantat (HSCT).
 

Referanse:

Vfend SPC

PP-VFE-NOR-0009