Vizimpro (dakomitinib)

Vizimpro er en pan-human epidermal vekstfaktorreseptor (HER) (EGFR/HER1, HER2 og HER4)-hemmer med aktivitet mot mutert EGFR med delesjoner i ekson 19 eller L858R-substitusjon i ekson 21. Vizimpro bindes selektivt og irreversibelt til målene i HER-familien og gir dermed langvarig hemming.

Vizimpro ble regulatorisk godkjent 2. april 2019 som nytt førstelinjealternativ hos EGFR-positive pasienter med avansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft1

Referanser:

  1. Vizimpro SPC, 26. 05 2021.
PP-DAC-NOR-0035