VIZIMPRO® (dacomitinib)

Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning.

VIZIMPRO® (dacomitinib) ble regulatorisk godkjent 2. april 2019 som nytt førstelinjealternativ hos EGFR-positive pasienter med avansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft1

Vår medisinske rådgiver Anja Booth gir deg en kort oppsummering av hovedstudiene med VIZIMPRO her:

 

Indikasjon

Vizimpro, som monoterapi, er indisert til førstelinjebehandling av voksne pasienter med lokalavansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) med epidermal vekstfaktorreseptor (EGFR)-aktiverende mutasjoner1.

EGFR-mutasjonsstatus skal fastslås før behandlingsstart med dakomitinib. Dakomitinib er en pan-human epidermal vekstfaktorreseptor (HER) (EGFR/HER1, HER2 og HER4)-hemmer med aktivitet mot mutert EGFR med delesjoner i ekson 19 eller L858R-substitusjon i ekson 21. Dakomitinib bindes selektivt og irreversibelt til målene i HER-familien og gir dermed langvarig hemming.

Studier på VIZIMPRO® (dacomitinib)

ARCHER 1050 – Progresjonsfri overlevelse og sikkerhetsdata:

Effekten og sikkerheten til Vizimpro ble sammenlignet med EGFR-hemmeren gefitinib i fase 3 studien  ARCHER 10502 hos 452 pasienter med avansert EGFR-positiv ikke-småcellet lungekreft. Pasientene som fikk dacomitinib hadde signifikant lenger progresjonfri overlevelse (PFS) enn de som fikk gefitinib med hhv 14.7 mnd (95% CI 11,1-16,6) vs 9.2 mnd (9,1-11,0) (hazard ratio 0,59, 95% CI 0,47-0,74; p<0,0001). Insidens av bivirkninger var høyere med dacomitinib enn gefitinib, og 66% av dacomitinib-pasientene ble dosejustert sammenlignet med 8% i gefitinib-gruppen. 9.7% av pasientene som ble behandlet med dacomitinib ble permanent seponert.

ARCHER 1050 – Totaloverlevelsesdata:

I juni 2018 publiserte Tony Mok et al totaloverlevelsesdata fra ARCHER1050-studien3, og viste at pasienter behandlet med dacomitinib hadde 7.3 mnd lenger totaloverlevelse (median OS) enn pasientene behandlet med gefitinib, med 34.1 mnd for dacomitinib vs 25.8 mnd for gefitinib (hazard ratio 0.76 (95% CI, 0.582 to 0.993; P = 0.044)).

Sikkerhetsanalyse og behandlingsveileder:

I mars 2019 publiserte Zhou et al4 en sikkerhetsanalyse av dacomitinib der de fant at 98% av pasientene fikk behandlingsrelaterte bivirkninger, men over halvparten av disse var grad 1 eller 2. De vanligste bivirkningene var diarrè, utslett, stomatitt, neglproblemer, og tørr hud. Artikkelen gir en grundig behandlingsveiledning, og understreker viktigheten av rask håndtering av bivirkningene for å redusere komplikasjonene og unngå permanent seponering. Artikkelen konkluderer med at dacomitinib ga ingen nye typer bivirkninger sammenlignet med andre EGFR-hemmere, og at dacomitinib er generelt tolererbar med standard medisinsk behandling og dosejusteringer.

Effekt av dosereduksjon:

I juli 2019 ble det publisert en analyse av effekten dosereduksjon av dacomitinib hadde på pasientene5. Hos de 66.1% av pasientene som ble doseredusert viste analysen at doseringsmodifikasjoner gjorde at bivirkningene ble håndterbare uten permanent seponering hos majoriteten av pasientene. Samtidig ble effekten på PFS og OS opprettholdt på tross av dosejusteringene. 

 

VIZIMPRO® (dakomitinib): L01XE47, filmdrasjerte tabletter (15 mg, 30 mg, 45 mg). Indikasjon: Vizimpro, som monoterapi, er indisert til førstelinjebehandling av voksne pasienter med lokalavansert eller metastatisk ikke småcellet lungekreft (NSCLC) med epidermal vekstfaktorreseptor (EGFR) aktiverende mutasjoner. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i SPC. Advarsler: Ved vurdering av EGFR mutasjonsstatus for en pasient er det viktig å velge en godt validert og robust metode for å unngå falske negative eller falske positive funn. Vær oppmerksom på følgende før og under behandling: Interstitiell lungesykdom (ILD)/pneumonitt, diarè, hudrelaterte bivirkninger, levertoksisitet og økning av transaminaser, legemidler som metaboliseres av cytokrom P450 (CYP)2D6, og protonpumpehemmere bør unngås. Se mer info i SPC. Dosering: Den anbefalte doseringen av Vizimpro er 45 mg oralt én gang daglig, frem til sykdomsprogresjon eller uakseptabel toksisitet oppstår. Dosejusteringer kan være påkrevd basert på individuell sikkerhet og tolerabilitet. Ved behov for dosereduksjon, bør Vizimpro dosen reduseres som beskrevet i SPC.

Referanser:

  1. VIZIMPRO® (dakomitinib) Summary of Product Characteristics (SPC), 2. april 2019.
  2. Y-L Wu et al., Dacomitinib versus gefitinib as first-line treatment for patients with EGFR-mutation-positive non-small-cell lung cancer (ARCHER 1050): a randomised, open-label, phase 3 trial. Lancet Oncol., 2017.
  3. TS Mok et al., Improvement in Overall Survival in a Randomized Study That Compared Dacomitinib With Gefitinib in Patients With Advanced Non–Small-Cell Lung Cancer and EGFR-Activating Mutations, J Clin Oncol., 2018
  4. Q. Zhou et al., Management of common adverse events related to first-line dacomitinib use in EGFR mutation-positive non-small-cell lung cancer: a pooled safety analysis. Future Oncol., 2019.
  5. J. Corral et al., Effects of dose modifications on the safety and efficacy of dacomitinib for EGFR mutation-positive non-small-cell lung cancer. Future Oncol., 2019.