Vizimpro indikasjon 

Vizimpro, som monoterapi, er indisert til førstelinjebehandling av voksne pasienter med lokalavansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) med epidermal vekstfaktorreseptor (EGFR)-aktiverende mutasjoner1.

EGFR-mutasjonsstatus skal fastslås før behandlingsstart med Vizimpro. Vizimpro er en pan-human epidermal vekstfaktorreseptor (HER) (EGFR/HER1, HER2 og HER4)-hemmer med aktivitet mot mutert EGFR med delesjoner i ekson 19 eller L858R-substitusjon i ekson 21. Vizimpro bindes selektivt og irreversibelt til målene i HER-familien og gir dermed langvarig hemming.

Referanse:

Vizimpro SPC

PP-DAC-NOR-0038