Vizimpro klinisk effekt

ARCHER 1050 – Progresjonsfri overlevelse og sikkerhetsdata1,2

Effekten og sikkerheten til Vizimpro ble sammenlignet med EGFR-hemmeren gefitinib i fase 3 studien  ARCHER 1050 hos 452 pasienter med avansert EGFR-positiv ikke-småcellet lungekreft. Pasientene som fikk dacomitinib hadde signifikant lenger progresjonfri overlevelse (PFS) enn de som fikk gefitinib med hhv 14.7 mnd (95% CI 11,1-16,6) vs 9.2 mnd (9,1-11,0) (hazard ratio 0,59, 95% CI 0,47-0,74; p<0,0001). Insidens av bivirkninger var høyere med dacomitinib enn gefitinib, og 66% av dacomitinib-pasientene ble dosejustert sammenlignet med 8% i gefitinib-gruppen. 9.7% av pasientene som ble behandlet med dacomitinib ble permanent seponert.

ARCHER 1050 – Kaplan-Meier-kurve for PFS vurdert av IRC – ITT-populasjon

Tilpasset fra Wu YL, et al. Lancet Oncol. 2017;18(11):1454–66
Forkortelser: CI = konfidensintervall; HR = risikoforhold (hasard ratio); IRC = uavhengig evalueringskomitè; ITT = «intent-to-treat»; PFS = progresjonsfri overlevelse.

ARCHER 1050 – Totaloverlevelsesdata3

I juni 2018 publiserte Tony Mok et al totaloverlevelsesdata fra ARCHER1050-studien, og viste at pasienter behandlet med dacomitinib hadde 7.3 mnd lenger totaloverlevelse (median OS) enn pasientene behandlet med gefitinib, med 34.1 mnd for dacomitinib vs 25.8 mnd for gefitinib (hazard ratio 0.76 (95% CI, 0.582 to 0.993; P = 0.044)).
 

Tilpasset fra Mok TS, et al. J Clin Oncol. 2018;36(22):2244–50


Sikkerhetsanalyse og behandlingsveileder4

I mars 2019 publiserte Zhou et al en sikkerhetsanalyse av dacomitinib der de fant at 98% av pasientene fikk behandlingsrelaterte bivirkninger, men over halvparten av disse var grad 1 eller 2. De vanligste bivirkningene var diarrè, utslett, stomatitt, neglproblemer, og tørr hud. Artikkelen gir en grundig behandlingsveiledning, og understreker viktigheten av rask håndtering av bivirkningene for å redusere komplikasjonene og unngå permanent seponering. Artikkelen konkluderer med at dacomitinib ga ingen nye typer bivirkninger sammenlignet med andre EGFR-hemmere, og at dacomitinib er generelt tolererbar med standard medisinsk behandling og dosejusteringer.

Effekt av dosereduksjon5

I juli 2019 ble det publisert en analyse av effekten dosereduksjon av dacomitinib hadde på pasientene. Hos de 66.1% av pasientene som ble doseredusert viste analysen at doseringsmodifikasjoner gjorde at bivirkningene ble håndterbare uten permanent seponering hos majoriteten av pasientene. Samtidig ble effekten på PFS og OS opprettholdt på tross av dosejusteringene.
 

Tilpasset fra J. Corral et al., Effects of dose modifications on the safety and efficacy of dacomitinib for EGFR mutation-positive non-small-cell lung cancer. Future Oncol., 2019

Referanse:

1. Vizimpro SPC, 26. 05. 2021

2. Y-L Wu et al., Dacomitinib versus gefitinib as first-line treatment for patients with EGFR-mutation-positive non-small-cell lung cancer (ARCHER 1050): a randomised, open-label, phase 3 trial. Lancet Oncol., 2017.

3. TS Mok et al., Improvement in Overall Survival in a Randomized Study That Compared Dacomitinib With Gefitinib in Patients With Advanced Non–Small-Cell Lung Cancer and EGFR-Activating Mutations, J Clin Oncol., 2018

4. Q. Zhou et al., Management of common adverse events related to first-line dacomitinib use in EGFR mutation-positive non-small-cell lung cancer: a pooled safety analysis. Future Oncol., 2019.

5. J. Corral et al., Effects of dose modifications on the safety and efficacy of dacomitinib for EGFR mutation-positive non-small-cell lung cancer. Future Oncol., 2019.

PP-DAC-NOR-0035