Vizimpro klinisk effekt

ARCHER 1050 – Progresjonsfri overlevelse og sikkerhetsdata1,2

Effekten og sikkerheten til Vizimpro ble sammenlignet med EGFR-hemmeren gefitinib i fase 3 studien  ARCHER 1050 hos 452 pasienter med avansert EGFR-positiv ikke-småcellet lungekreft. Pasientene som fikk dacomitinib hadde signifikant lenger progresjonfri overlevelse (PFS) enn de som fikk gefitinib med hhv 14.7 mnd (95% CI 11,1-16,6) vs 9.2 mnd (9,1-11,0) (hazard ratio 0,59, 95% CI 0,47-0,74; p<0,0001). Insidens av bivirkninger var høyere med dacomitinib enn gefitinib, og 66% av dacomitinib-pasientene ble dosejustert sammenlignet med 8% i gefitinib-gruppen. 9.7% av pasientene som ble behandlet med dacomitinib ble permanent seponert.

ARCHER 1050 – Kaplan-Meier-kurve for PFS vurdert av IRC – ITT-populasjon

Tilpasset fra Wu YL, et al. Lancet Oncol. 2017;18(11):1454–66
Forkortelser: CI = konfidensintervall; HR = risikoforhold (hasard ratio); IRC = uavhengig evalueringskomitè; ITT = «intent-to-treat»; PFS = progresjonsfri overlevelse.

ARCHER 1050 – Totaloverlevelsesdata3

I desember 2020 publiserte Tony Mok et al oppdaterte totaloverlevelsesdata fra ARCHER 1050 studien. Resultatene viste at etter en median oppfølgingstid på 47,9 måneder var median totaloverlevelse (OS) for pasientene om ble behandlet med Vizimpro 34,1 måneder versus 27,0 måneder for pasientene som ble behandlet med gefitinib (Hazard Ratio for OS 0,748 (95% CI, 0,591 – 0,947, P=0,0155).

Median OS for pasienter på Vizimpro som måtte doseredusere underveis i behandlingsforløpet var 42,5 måneder.

Sikkerhetsanalyse og behandlingsveileder4

I mars 2019 publiserte Zhou et al en sikkerhetsanalyse av dacomitinib der de fant at 98% av pasientene fikk behandlingsrelaterte bivirkninger, men over halvparten av disse var grad 1 eller 2. De vanligste bivirkningene var diarrè, utslett, stomatitt, neglproblemer, og tørr hud. Artikkelen gir en grundig behandlingsveiledning, og understreker viktigheten av rask håndtering av bivirkningene for å redusere komplikasjonene og unngå permanent seponering. Artikkelen konkluderer med at dacomitinib ga ingen nye typer bivirkninger sammenlignet med andre EGFR-hemmere, og at dacomitinib er generelt tolererbar med standard medisinsk behandling og dosejusteringer.

Effekt av dosereduksjon5

I juli 2019 ble det publisert en analyse av effekten dosereduksjon av dacomitinib hadde på pasientene. Hos de 66.1% av pasientene som ble doseredusert viste analysen at doseringsmodifikasjoner gjorde at bivirkningene ble håndterbare uten permanent seponering hos majoriteten av pasientene. Samtidig ble effekten på PFS og OS opprettholdt på tross av dosejusteringene.
 

Tilpasset fra J. Corral et al., Effects of dose modifications on the safety and efficacy of dacomitinib for EGFR mutation-positive non-small-cell lung cancer. Future Oncol., 2019

Referanser:

1. Vizimpro SPC

2. Yi-Long Wu, Ying Cheng, Xiangdong Zhou et al., Dacomitinib versus gefitinib as first-line treatment for patients with EGFR-mutation-positive non-small-cell lung cancer (ARCHER 1050): a randomised, open-label, phase 3 trial. Lancet Oncol., 2017.

3. Tony S Mok, Ying Cheng, Xiangdong Zhou et al. Updated Overall Survival in a Randomized Study Comparing Dacomitinib with Gefitinib as First-Line Treatment in Patients with Advanced Non-Small-Cell Lung Cancer and EGFR-Activating Mutations, Drugs (2021) 81:257–266.

4. Qing Zhou, Yi-Long Wu, Jesus Corral et al., Management of common adverse events related to first-line dacomitinib use in EGFR mutation-positive non-small-cell lung cancer: a pooled safety analysis. Future Oncol., 2019.

5. Jesus Corral, Tony Mok, Kazuhiko Nakagawa et al., Effects of dose modifications on the safety and efficacy of dacomitinib for EGFR mutation-positive non-small-cell lung cancer. Future Oncol., 2019.

PP-DAC-NOR-0038