Vydura (rimegepant)

Vydura er den første orale CGRP*-antagonist for behandling av akutt migrene.

Vydura indikasjoner, voksne:

 • Akutt behandling av migrene med eller uten aura
 • Forebyggende behandling av episodisk migrene ved minst 4 migreneanfall i måneden

Hvordan virker Vydura?

Vydura bindes til reseptoren for CGRP* og blokkerer CGRP-reseptorens funksjon1

CGRP er et smerte-signal-nevropeptid som er involvert i smertesignalisering ved migrene.CGRP-antagonister hemmer smertesignal, hemmer vasodilatasjon uten aktiv vasokonstriksjon og  antas å hemme nevrogen inflammasjon.3

*Calcitonin gene-related peptide (CGRP)

Effektmål i studier hos pasienter med akutt4- og episodisk migrene5

I to av studiene for Vydura (rimepegant) versus placebo var noen av effektmålene; smertefrihet 2 timer etter dosering, smertelindring 1 time etter dosering og fra 2-48 timer etter dosering, fravær av mest plagsomme symptomer (kvalme, lyd- og lysskyhet), tilbake i normal aktivitetet etter 1 time og reduksjon i månedlige migrenedager.

Les mer om effektmål og klinisk dokumentasjon

▼Vydura (rimegepant) 

Reseptgruppe:

Indikasjoner: Voksne: 

 • Akutt behandling av migrene med eller uten aura 
 • Forebyggende behandling av episodisk migrene ved minst 4 migreneanfall i måneden

Dosering: 

 • Anbefalt dose ved behandling av akutt migrene er 75mg 1 gang daglig ved behov 
 • Ved forebyggende behandling av episodisk migrene, er anbefalt dose 75mg annen hver dag
 • Maks daglig dose er 75mg 

Bivirkninger: 
Vanligste bivirkning ved akutt behandling og migreneprofylakse var kvalme, hhv. 1,2% og 1,4%. Overfølsomhetsreaksjoner, inkl. alvorlige, kan oppstå dager etter administrering. 

Viktig sikkerhetsinformasjon 

 • Ikke anbefalt ved alvorlig nedsatt leverfunkjson, terminal nyresvikt, graviditet, samtidig bruk av sterke CYP3A4 hemmere eller moderate/sterke CYP3A4 induktorer 
 • Vurder medikamentoverforbrukshodepine (MOH) ved hyppig eller daglig migrene under behandling 

Kontraindikasjon: Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene. 

Pakninger, Priser: 
75 mg: 2 stk. (blister) kr 544,80. 

Refusjon:  
Foreligger foreløpig ikke 

For fullstendig informasjon, se VYDURA preparatomtale og SPC tilgjengelig på www.legemiddelverket.no

Les mer om Vydura

Referanser:
 1. SPC Vydura (rimegepant) 
 2. Schuster NM, Rapoport AM. New strategies for the treatment and prevention of primary headache disorders. Nat Rev Neurol. 2016 Oct 27;12(11):635-650.
 3. Durham PL. CGRP-receptor antagonists -a fresh approach to migraine therapy? N Engl J Med. 2004 Mar 11;350(11):1073-5.
 4. Croop R, Goadsby PJ, Stock DA, et al. Efficacy, safety, and tolerability of rimegepant orally disintegrating tablet for the acute treatment of migraine: a randomised, phase 3, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet 2019; 394: 737–45.
 5. Croop R, Lipton RB, Kudrow D, Stock DA, et al. Oral rimegepant for preventive treatment of migraine: a phase 2/3, randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet. 2021 Jan 2;397(10268):51-60
PP-NNT-NOR-0103 - april 2023