Vydura (rimegepant)

Vydura er den første orale CGRP*-antagonist for behandling av akutt migrene.1

Vydura indikasjoner, voksne:1

 • Akutt behandling av migrene med eller uten aura
 • Forebyggende behandling av episodisk migrene som har minst 4 migreneanfall i måneden

Hvordan virker Vydura?

Vydura bindes til reseptoren for CGRP* og blokkerer CGRP-reseptorens funksjon1,3

CGRP er et smerte-signal-nevropeptid som er involvert i smertesignalisering ved migrene.CGRP-antagonister hemmer smertesignal, hemmer vasodilatasjon uten aktiv vasokonstriksjon og  antas å hemme nevrogen inflammation.4

*Calcitonin gene-related peptide (CGRP)

Effektmål i studier hos pasienter med akutt5- og episodisk migrene6

I to av studiene for Vydura (rimepegant) versus placebo var noen av effektmålene; smertefrihet 2 timer etter dosering, smertelindring 1 time etter dosering og fra 2-48 timer etter dosering, fravær av mest plagsomme symptomer (kvalme, lyd- og lysskyhet), tilbake i normal aktivitetet etter 1 time og reduksjon i månedlige migrenedager.

Les mer om effektmål og klinisk dokumentasjon

Viktig sikkerhetsinformasjon ved bruk av Vydura til pasienter med migrene: 1

 • Ikke anbefalt ved alvorlig nedsatt leverfunksjon eller terminal nyresvikt (CrCl < 15ml/kg)
 • Ikke anbefallt under graviditet pga. begrensede data
 • Ikke anbefalt ved samtidig bruk av sterke hemmere av CYP3A4 eller moderate/sterke induktorer av CYP3A4. Dersom bruk sammen med moderate hemmere av CYP3A4 eller sterke P-gp hemmere, bør ny dose Vydura unngås de neste 48 timene
 • Vurder Medikamentoverforbrukshodepine (MOH) ved hyppig eller daglig migrene under behandling med Vydura
 • Kontraindisert ved overfølsomhet for noen av innholdsstoffene
 • Vanligste bivirkning er kvalme

Les mer om Vydura

Referanser:
 1. SPC Vydura (rimegepant) 
 2. Schuster NM, Rapoport AM. New strategies for the treatment and prevention of primary headache disorders. Nat Rev Neurol. 2016 Oct 27;12(11):635-650.
 3. Russell FA, King R, Smillie SJ, Kodji X, et al. Calcitonin gene-related peptide: physiology and pathophysiology. Physiol Rev. 2014 Oct;94(4):1099-142. 
 4. Benemei S, Nicoletti P, Capone JA, Geppetti P. Pain pharmacology in migraine: focus on CGRP and CGRP receptors. Neurol Sci. 2007 May;28 Suppl 2:S89-93.
 5. Croop R, Goadsby PJ, Stock DA, et al. Efficacy, safety, and tolerability of rimegepant orally disintegrating tablet for the acute treatment of migraine: a randomised, phase 3, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet 2019; 394: 737–45.
 6. Croop R, Lipton RB, Kudrow D, Stock DA, et al. Oral rimegepant for preventive treatment of migraine: a phase 2/3, randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet. 2021 Jan 2;397(10268):51-60
PP-NNT-NOR-0027