Vydura -  klinisk dokumentasjon

Effektmål i studier hos pasienter med akutt2- og episodisk migrene3

 • Smertefrihet 2 timer etter dosering2
 • Smertelindring, etter 1 time og vedvarende fra 2 - 48 timer*2
 • Fravær av mest plagsomme symptomer 2 timer etter dosering2
 • Tilbake i normal aktivitet etter 1 time*2
 • Reduksjon i månedlige migrenedager, uke 9-123

 *Sekundære effektmål, tid etter dosering

Anfallsbehandling av migrene, med eller uten aura

De co-primære endepunktene i studien vs placebo hos pasienter med akutt migene var smertefrihet og fravær av mest plagsomme symptomer 2 timer etter dosering.2

Studie: Croop R, Goadsby PJ, Stock DA, et al. Efficacy, safety, and tolerability of rimegepant orally disintegrating tablet for the acute treatment of migraine: a randomised, phase 3, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet 2019; 394: 737–45.2 

Effekt, sikkerhet og tolerabilitet av rimegepant (Vydura), gitt som smeltetablett, ble undersøkt ved akutt anfallsbehandling av migrene. I denne studien hos voksne pasienter > 18 år med minst 1 års varighet av migrene med eller uten aura, ble effekten av Rimegepant versus placebo undersøkt hos n=1351 pasienter (mITT, rimegepant n=669, placebo n=682). Pasienter med 2-8 migreneanfall av moderat til sterk intensitet pr mnd  ble inkludert. Det co-primære endepunktet i studien var smertefrihet og fravær av mest plagsomme symptomer (MBS) (kvalme, lyd- og lysskyhet) 2 timer etter dosering av 75mg rimegepant under et enkelt migreneanfall. Smerteintensitet ble målt vha en 4-punkts Likert skala (0=ingen, 1=milde, 2=moderate og 3=sterke smerter), mens MBS ble målt på en binær skala (0=fraværende, 1=tilstede). 2 timer etter dosering, viste rimegepant signifikant bedre effekt enn placebo for smertefrihet (21% vs 11%, risiko differanse 10, 95% CI 6-14, p<0.0001 for superiority) og for fravær av MBS (35% vs 27%, risiko differanse 8, 95% CI 3-13, p=0.0009 for superiority).2

Konklusjonen var at en enkel dose med 75mg rimegepant smeltetablett i behandling av et akutt migreneanfall, var mer effektivt enn placebo. Det var lik tolerabilitet i begge grupper (med få bivirkninger).2 

Link til e-print av studien, Croop et al. 2019. Lancet

Smertefrihet 2 timer etter dosering2

Smertefrihet ble definert som smertereduksjon fra moderate eller kraftige hodepinesmerter til ingen hodepinesmerter. Forskjell mellom behandlingsarmene ble demonstrert allerede 1,5 time etter dosering (risiko differanse 8, 95% CI 4-11), men primærendepunktet var definert til 2 timer etter dosering.2

Figur: Hentet fra Vydura SPC. Smertefrihet 2 timer etter tablettinntak: 21% vs 11%, risiko differanse 10, 95% CI 6-14, p<0,0001 for superiority. 1,5 time etter tablettinntak: 15% vs 7%, risiko differanse 8, 95% CI 4-11, p-verdi foreligger ikke. mITT populasjon: Vydura (rimegepant) n=669, placebo n=682. 

Smertelindring 1 og 2 timer etter dosering2

Smertelindring ble definert som smertereduksjon fra moderate eller kraftige hodepinesmerter til milde eller ingen hodepinesmerter. 1 og 2 timer etter dosering opplevde hhv 37% og 59% i Vyduragruppen dette,  signifikant flere vs placebogruppen.  

Sekundærendepunkt, smertelindring: 2 timer etter dosering (figuren ovenfor) 59% vs 43%, risiko differanse 16, 95% CI 11-21, p<0,001 for superiority. 1 time etter dosering 37% vs 31%, risiko differanse 6, 95% CI 1-11, p=0,0314. mITT populasjon: Vydura (rimegepant) n= 669, placebo n= 682. Figur omarbeidet av Pfizer etter Croop et al, 20192

Vedvarende smertelindring i 48 timer2

48t etter dosering opplevde 42% fortsatt smertelindring, den initielle (registrert 2 timer etter dosering) smertereduksjonen fra moderate eller kraftige hodepinesmerter til mild eller ingen hodepinesmerte vedvarteSekundærendepunkt som viste signifikant forskjell vs placebo (25%), risiko differanse 16, 95% CI 12-22. mITT populasjon: Vydura (rimegepant) n= 669, placebo n= 682.

Fravær av mest plagsomme symptomer (MBS) 2 timer etter dosering2

MBS (mest plagsomme syptomer) var kvalme, lyd- og lysskyhet. 2 timer etter dosering opplevde 35% av de som fikk Vydura fravær av MBS. Forskjellen er statistis signifikant vs placebo.

Primærendepunkt, fravær av MBS: 2 timer etter dosering (figuren ovenfor): 35% vs 27%, risiko differanse 8, 95% CI 3-13, p=0,0009 for superiority. mITT populasjon: Vydura (rimegepant) n=669, placebo n=682. Figur omarbeidet av Pfizer etter Croop et al, 2019.2

Tilbake i normal aktivitet 1 og 2 timer etter dosering2

1 time etter dosering var 22% av de som fikk Vydura tilbake i normal aktivitet og etter 2 timer var det økt til 38%. Dette er statistisk signifikant flere enn i gruppen som fikk placebo.

Sekundærendepunkt, tilbake i normal aktivitet: 2 timer etter dosering (figuren ovenfor)38% vs 26%, risiko differanse 12, 95% CI 7-17, p<0,0001; for superiority. 1 time etter dosering 22% vs 16%, risiko differanse 6, 95% CI 2-11, p=0,0025. mITT populasjon: Vydura (rimegepant) n=669, placebo n=682. Figur omarbeidet av Pfizer etter Croop et al, 2019.2

Forebyggende behandling av migrene

Det primære effektendepunktet i studien hvor pasienter med minst 6 migrenedager (og ikke >18 hodepinedager) ble inkludert, var endring i gjennomsnitts antall migrenedager pr mnd (MMD) av moderat eller sterk hodepine fra baseline (en 4 ukers observasjonsfase) til uke 9-12 i en 12 ukers lang randomisert behandling med rimegepant vs placebo. Et sekundært effektendepunkt var andel deltakere med minst 50% reduksjon av MMD av moderat eller sterk intensitet i uke 9-12 vs placebo.3

Croop R, Lipton RB, Kudrow D, Stock DA, et al. Oral rimegepant for preventive treatment of migraine: a phase 2/3, randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet. 2021 Jan 2;397(10268):51-60. 

Denne studien undersøkte effekten av rimegepant (Vydura) vs placebo i forebyggende behandling av migrene. Rimegepant smeltetablett 75mg ble gitt annehver dag (EOD) i 12 uker. Deltakerne var voksne > 18 år med minst 1 års varighet av migrene (med eller uten aura eller kronisk migrene).  mITT bestod av totalt 695 pasienter , hvorav n=348 i rimegepantgruppen og n=347 i placebogruppen. Pasienter med mellom 4-18 migreneanfall av moderat til sterk intensitet pr mnd siste 3 mnd, ble inkludert. Det primære effektendepunktet i studien var endring av gjennomsnittlig antall migrene dager pr mnd (MMD) fra baseline (en 4 ukers observasjonsfase) til de siste 4 ukene (uke 9-12) i den 12 ukers lange randomiserte behandlingsperioden. Rimegepant viste signifikant bedre effekt enn placebo, med en gjennomsnitts (mean) reduksjon av MMD i uke 9-12 på – 4,3 dager for rimegepantgruppen (95% CI -4.8 til -3.9) vs -3,5 dager (95% CI -4,0 til -3,0) for placebogruppen med least square mean difference (LSMD) mellom gruppene på -0.8 (-1.5 til -0.29, p=0.0099 for superiority). Rimegepant viste også signifikant bedre effekt enn placebo på antall deltakere med minst 50% reduksjon av mean antall moderate eller sterke MMD i uke 9-12 (49%, 95% CI 44 – 54 for rimegepantgruppen vs 41%, 95% CI 36 – 47 for placebogruppen, p=0.044 for superiority). 

Konklusjonen var at rimegepant 75mg smeltetablett EOD som forebyggende behandling av  migrene , var signifikant bedre enn placebo i reduksjon av mean MMD i uke 9-12. Likeså var det signifikant større andel  deltakere med minst 50% reduksjon av mean MMD med moderat eller sterk hodepine i rimegepantgruppen vs placebogruppen. Sikkerhet og tolerabilitet var lik i begge grupper, det var få og kun milde og moderate bivirkninger. Det var heller ikke observert tegn til overforbruks hodepine gjennom den 12 ukers lange randomiserte, dobbeltblindede behandlinsperioden. 

Link til e-print av studien, Croop et al. 2019. Lancet

Reduksjon i antall månedlige migrenedager (MMD), uke 9-12 etter behandlingsoppstart3

Antall MMD (månedlige migrene dager) var signifikant lavere i behandlingsarmen med Vydura (dosering 1tbl 75mg annenhver dag) vs placebo. 

Primærendepunkt, reduksjon av MMD uke 9-12 etter behandlingsstart: 75 mg dosert annenhver dag viste statistisk forskjell. Rimegepant mean – 4,3 MMD (95% CI -5 til -4) versus placebo -3,5 MMD (95% CI -4 til-3), p=0.0099 for superiority. mITT: Vydura (rimegepant) n=348, placebo n=347. Figur omarbeidet av Pfizer etter Croop et al, 2021.3

Oppnåelse av >50% reduksjon i antall MMDs (månedlige migrenedager) av moderate til alvorlig intensitet, uke 9-12 etter behandlingsoppstart3

En halvering, eller mer, av antall MMDs var signifikant høyere i behandlignsarmen med Vydura vs placebo. 

Sekundærendepunkt, minst 50% reduksjon av mean MMD uke 9-12 etter behandlingsstart: 75 mg dosert annenhver dag viste statistisk forskjell. 49% oppnådde dette med rimegepant (95% CI 44 – 54) vs 41% med placebo (95% CI 36 – 47). p=0.044 for superiority. mITT: Vydura (rimegepant) n=171, placebo n=144. Figur omarbeidet av Pfizer etter Croop et al, 2021.3

Effekt over tid

Etter avsluttet 12 ukers behandling, ble deltakerne forespurt om å fortsette i en open-label forlengelsesstudie i ytterligere 12 måneder.

Effekten av Vydura som forebyggende behandling (1 tablett 75mg annenhver dag), hvor deltakere også kunne benytte Vydura 75mg etter behov på ikke-planlagte doseringsdager, vedvarte i opptil 1år i en åpen studieforlengelse (Open-label).*1,4

N=203 pasienter fullførte den totale 16-måneders behandlingsperioden. Hos disse pasientene var total gjennomsnittlig reduksjon i MMDs fra baseline og gjennom den 16-måneders lange behandlingsperioden, 6,2 dager.

*ingen placeboarm. Deltakerne kunne bruke Vydura 75mg som anfallsbehandling etter behov på ikke-planlagte doeringsdager1,4
 

Figuren er basert på referanse SPC1 og EMA4: Longitudinelt diagram av endringen i gjennomsnittlig antall månedlige migrenedager (MMD) fra observasjonsperioden, under dobbeltblindet behandling (måned 1 til 3) og under åpen behandling (måned 4 til 16).1

 

Link til e-print av studien, Croop et al. 2019. Lancet

Viktig sikkerhetsinformasjon ved bruk av VYDURA til pasienter med migrene: 

 • Ikke anbefalt ved alvorlig nedsatt leverfunksjon eller terminal nyresvikt (CrCl < 15ml/kg)
 • Ikke anbefallt under graviditet pga. begrensede data
 • Ikke anbefalt ved samtidig bruk av sterke hemmere av CYP3A4 eller moderate/sterke induktorer av CYP3A4. Dersom bruk sammen med moderate hemmere av CYP3A4 eller sterke P-gp hemmere, bør ny dose Vydura unngås de neste 48 timene
 • Vurder Medikamentoverforbrukshodepine (MOH) ved hyppig eller daglig migrene under behandling med Vydura
 • Kontraindisert ved overfølsomhet for noen av innholdsstoffene
 • Vanligste bivirkning er kvalme

 

Les mer om Vydura

 

Referanser:
 1. Vydura ® (Rimegepant) SPC (06.2022), tilgjengelig på www.legemiddelverket.no
 2. Croop R, Goadsby PJ, Stock DA, et al. Efficacy, safety, and tolerability of rimegepant orally disintegrating tablet for the acute treatment of migraine: a randomised, phase 3, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet 2019; 394: 737–45.
 3. Croop R, Lipton RB, Kudrow D, Stock DA, et al. Oral rimegepant for preventive treatment of migraine: a phase 2/3, randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet. 2021 Jan 2;397(10268):51-60
 4. European Medicines AgencyAssessment Report. 2022. 1- 135. www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/vydura-epar-public-assessment-report_en.pdf
PP-NNT-NOR-0036