Vydura viktig sikkerhets- og forskrivningsinformasjon1

Indikasjoner: (Voksne) Akutt behandling av migrene med eller uten aura. Forebyggende behandling av episodisk migrene, ved minst 4 migreneanfall pr måned. 

Dosering og administrasjonsform: Anbefalt dose ved behandling av akutt migrene er 75 mg 1 gang daglig ved behov. Ved forebyggende behandling av episodisk migrene, er anbefalt dose 75 mg annenhver dag. Maks daglig dose er 75 mg. 

Bivirkninger: Vanligste bivirkning er kvalme. Mindre vanlig er overfølsomhet med symptomer som utslett og dyspne.

Viktig sikkerhetsinformasjon ved bruk av VYDURA til pasienter med migrene: 

  • Ikke anbefalt ved alvorlig nedsatt leverfunksjon eller terminal nyresvikt (CrCl < 15ml/kg)
  • Ikke anbefallt under graviditet pga. begrensede data
  • Ikke anbefalt ved samtidig bruk av sterke hemmere av CYP3A4 eller moderate/sterke induktorer av CYP3A4. Dersom bruk sammen med moderate hemmere av CYP3A4 eller sterke P-gp hemmere, bør ny dose Vydura unngås de neste 48 timene
  • Vurder Medikamentoverforbrukshodepine (MOH) ved hyppig eller daglig migrene under behandling med Vydura
  • Kontraindisert ved overfølsomhet for noen av innholdsstoffene
  • Vanligste bivirkning er kvalme

Pakninger, priser: 75 mg: 2 stk.1 (blister) kr 544,80

For fullstendig informasjon, se Vydura preparatomtale og SPC 

PP-NNT-NOR-0103 - april 2023