Vyndaqel (tafamidis)

Vyndaqel er p.t. ikke tatt i bruk i Norge. Beslutning fra Beslutningsforum avventes.

Vyndaqel 61 mg er indisert for behandling av voksne pasienter med villtype eller arvelig transtyretin amyloid kardiomyopati (ATTR-CM)1.

Anbefales ikke ved graviditet og hos fertile kvinner som ikke bruker prevensjon. Følgende bivirkninger ble rapportert hyppigere hos pasienter som ble behandlet med tafamidismeglumin 80 mg sammenlignet med placebo: flatulens [8 pasienter (4,5 %) versus 3 pasienter (1,7 %)] og økte leverfunksjonsverdier [6 pasienter (3,4 %) versus 2 pasienter (1,1 %)]. En årsakssammenheng har ikke blitt fastslått.1

Transtyretin amyloid kardiomyopati kalles også kardial amyloidose. Sykdommen er livstruende, sjelden og forblir ofte uoppdaget eller feildiagnostisert. Det er en progredierende sykdom der behandlingen har best effekt dersom den starter tidlig i sykdomsforløpet.

Andre navn som brukes på den samme sykdommen er:

  • Kardial amyloidose
  • Transtyretin amyloid kardiomyopati
  • Hjerteamyloidose
  • ATTR-CM
  • wtATTR-CM (villtype)
  • hATTR (familiær)
Referanse: 

1. SPC Vyndaqel, 17.02.2020

Preparatomtale

SPC
Felleskatalogtekst

PP-VYN-NOR-0116