ATTR-ACT studien

Transthyretin Amyloidosis Cardiomyopathy Clinical Trial (ATTR-ACT) - en klinisk studie av pasienter med kardial amyloidose (ATTR-CM)1

Frem til 2020 har ikke spesifikke legemidler mot ATTR-CM vært tilgjengelig i Norge. Basert på ATTR-ACT studien har Vyndaqel blitt godkjent i Europa til behandling av transtyretin amyloid kardiomyopati (ATTR-CM).

ATTR-ACT er en fase 3, multisenter, internasjonal, randomisert, dobbelblind, placebokontrollert studie som evaluerte Vyndaqel i to doser (20 mg og 80 mg) slått sammen til én studiearm vs. placebo hos 441 pasienter med villtype eller arvelig ATTR-CM.

ATTR-ACT studien undersøkte effekten av tafamidis hos pasienter med ATTR-CM.

Få studien forklart på mindre enn tre minutter:

Studiedesign

Inklusjonskriterier

 • Pasienter mellom 18-90 år
 • Bekreftet ATTR-CM, villtype eller arvelig
 • Ekkokardiografi med endediastolisk interventrikulær septumtykkelse > 12 mm
 • Hjertesvikt med minst en tidligere sykehusinnleggelse pga hjertesvikt, eller klinisk bekreftet hjertesvikt (uten sykehusinnleggelse)†
 • NT-proBNP nivå ≥ 600 pg/ml
 • 6MWT > 100 m

  † Manifestert ved tegn eller symptomer på volum overload eller økt intrakardialt trykk med behov for diuretikabehandling for forbedring; NT-proBNP nivå over eller lik 600 pg/ml; og 6MWT som overstiger 100 m. NT-proBNP = N-terminal pro-B-type natriuretisk peptid.

Eksklusjonskriterier

 • Hjertesvikt som ikke skyldes ATTR-CM
 • Hjertesvikt i NYHA klasse IV
 • Lettkjedeamyloidose
 • Gjennomgått lever- eller hjertetransplantasjon
 • CMAD (Implanted cardiac mechanical assist device)*
 • Graviditet eller amming
 • Tidligere behandling med Vyndaqel
 • eGFR > 25 ml/min/1,73m2
 • Levertransaminaseverdi > 2x øvre normalgrense
 • mBMI < 600
 • Samtidig behandling med NSAIDs‡, tauroursodeoxycholat, doxycyclin, kalsiumkanalblokkere eller digitalis

  *Cardiac mechanical assist device (CMAD) begrepet er brukt for å også dekke LVAD. Pasienter med en permanent pacemaker eller implantert hjertedefilbrillator var ikke ekskludert i denne studien. ‡Visse NSAIDs var tillatt (f.eks. aspirin, ibuprofen, naproxen). eGFR=estimert glomerulær filtrasjonsrate; LVAD=left ventricular assist device; mBMI=modified body mass index; NSAID=nonsteroidal anti-inflammatory drug

 

Om Finkelstein-Schoenfeld metoden1

Finkelstein-Shoenfeld metoden er en statistisk metode som ble brukt for å sammenligne hver pasient med alle andre pasienter innenfor hvert stratum, parvis og hierarkisk med død uansett årsak først. Teststatistikken baseres på summen av scoringer og stratifiseres ved TTR genotype (villtype og arvelig) samt NYHA baseline klassifisering. Dette resulterer i fire strata.¶

frekvensen av kardiovaskulære sykehusinnleggelser brukes til å sammenligne pasienter som ikke kan differensieres basert på død uansett årsak.

Studieresultater

Vyndaqel ga signifikant reduksjon i kombinasjonen død uansett årsak og kardiovaskulære sykehusinnleggelser sammenlignet med placebo over 30 måneder p<0,0011

Primæranalysen ble utført med Finkelstein-Schoenfeld metoden, en hierarkisk kombinasjon av begge komponenter med prioritet for død uansett årsak.

 

Vyndaqel ga signifikant reduksjon i risiko for død uansett årsak og frekvensen av kardiovaskulære sykehusinnleggelser vs placebo1

Pasienter som fikk Vyndaqel hadde mindre fall i funksjonskapasitet og livskvalitet sammenlignet med placebo1

Signifikant behandlingseffekt kunne observeres etter 6 måneder. Effekten vedvarte til 30. måned både for 6MWT og KCCQ-OS score.

Referanser:

1. Maurer MS, Schwartz JH, Gundapaneni B, et al. Tafamidis treatment for patients with transthyretin amyloid cardiomyopathy. N Engl J Med. 2018;379(11):1007-1016

 

Preparatomtale

SPC
Felleskatalogtekst

PP-VYN-NOR-0299