Vyndaqel forskrivning og sikkerhetsinformasjon1

Forskrivning av Vyndaqel til kardial amyloidose

Vyndaqel 61 mg er indisert for behandling av voksne pasienter med villtype eller arvelig transtyretin amyloid kardiomyopati (ATTR-CM)

Vyndaqel til behandling av ATTR-CM gis som en enkel kapsel, én gang daglig1

Behandling bør initieres og følges opp av lege med kunnskap om behandling av pasienter med transtyretin amyloid kardiomyopati (ATTR-CM).

Vyndaqel er et H-reseptlegemiddel som p.t. ikke er finansiert i Norge. Beslutning fra Beslutningsforum avventes.

Vyndaqel sikkerhetsinformasjon

Vyndaqel 61 mg kapselen er bioekvivalent til 4 Vyndaqel 20 mg kapsler (80 mg). Merk derfor at kapslene ikke er ekvivalente milligram for milligram. Vyndaqel har ikke blitt undersøkt hos pasienter med alvorlig leversvikt og forsiktighet anbefales derfor hos denne pasientgruppen. Kvinner som kan bli gravide må bruke sikker prevensjon under og i 1 måned etter avsluttet behandling.

I kliniske studier har frekvensen av bivirkninger hos pasienter som ble behandlet med Vyndaqel vært tilsvarende som for placebo.1

Bivirkninger fra preparatomtalen (SPC)

Følgende bivirkninger ble rapportert hyppigere hos pasienter som ble behandlet med tafamidismeglumin 80 mg sammenlignet med placebo: flatulens [8 pasienter (4,5 %) versus 3 pasienter (1,7 %)] og økte leverfunksjonsverdier [6 pasienter (3,4 %) versus 2 pasienter (1,1 %)]. En årsakssammenheng har ikke blitt fastslått. 

Referanser:

1. SPC Vyndaqel 07.02.2020 pkt. 4.8

Preparatomtale

SPC
Felleskatalogtekst

PP-VYN-NOR-0098