Vyndaqel forskrivning og sikkerhetsinformasjon1

Forskrivning av Vyndaqel til kardial amyloidose

Forskriv Vyndaqel til ATTR-CM

Vyndaqel 61 mg er indisert for behandling av voksne pasienter med villtype eller arvelig transtyretin amyloid kardiomyopati (ATTR-CM)

Vyndaqel til behandling av ATTR-CM gis som en enkel kapsel, én gang daglig1

Behandling bør initieres og følges opp av lege med kunnskap om behandling av pasienter med transtyretin amyloid kardiomyopati (ATTR-CM).

 

Illustrasjon som forklarer at Vyndaqel dosering for ATTR-CM er 61mg én gang daglig

Vyndaqel sikkerhetsinformasjon

Vyndaqel 61 mg kapselen er bioekvivalent til 4 Vyndaqel 20 mg kapsler (80 mg). Merk derfor at kapslene ikke er ekvivalente milligram for milligram. Vyndaqel har ikke blitt undersøkt hos pasienter med alvorlig leversvikt og forsiktighet anbefales derfor hos denne pasientgruppen. Kvinner som kan bli gravide må bruke sikker prevensjon under og i 1 måned etter avsluttet behandling.

I kliniske studier har frekvensen av bivirkninger hos pasienter som ble behandlet med Vyndaqel vært tilsvarende som for placebo.1
 

Bivirkninger fra preparatomtalen (SPC):

Organklassesystem:  Infeksiøse

Svært vanlige: Urinveisinfeksjon, vaginal infeksjon

Gastrointestinale:  Diaré, øvre abdominalsmerter

Referanser:

1. SPC Vyndaqel, 07.02.2020

Preparatomtale

SPC
Felleskatalogtekst

PP-VYN-NOR-0046