Xalkori (crizotinib)

Xalkori er en selektiv lavmolekylær hemmer av ALK-reseptor tyrosinkinase (RTK) og dens onkogene varianter. Xalkori er også en hemmer av ROS1 (c-ros), og er indisert som monoterapi til førstelinjebehandling av voksne med anaplastisk lymfomkinase (ALK)-positiv avansert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC), til behandling av voksne med tidligere behandlet ALK-positiv avansert NSCLC, og til behandling av voksne med ROS1-positiv avansert NSCLC.1 

Nye overlevelsesdata setter ny benchmark for ROS1-positive NSCLC pasienter2,3

I april 2019 ble det publisert to artikler om effekten av crizotinib i ROS1-positive pasienter med avansert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC), der dataene setter ny benchmark for denne pasientgruppen.

Vår medisinske rådgiver Anja Booth gir deg en kort oppsummering av disse artiklene.
 

.

 

Referanser:

1. Xalkori SPC, 28.02.2019, 

2. Shaw, A., et al. "Crizotinib in ROS1-rearranged advanced non-small-cell lung cancer (NSCLC): updated results, including overall survival, from PROFILE 1001." Ann Oncol., 2019, 

3. Michels, S., et al. "Safety and efficacy of crizotinib in patients with advanced or metastatic ROS1-rearranged lung cancer (EUCROSS): A European phase 2 clinical trial." J Thorac Oncol., 2019

PP-XLK-NOR-0213