Xalkori (crizotinib)

Xalkori er en selektiv lavmolekylær hemmer av ALK-reseptor tyrosinkinase (RTK) og dens onkogene varianter. Xalkori er også en hemmer av ROS1 (c-ros), og er indisert som monoterapi til førstelinjebehandling av voksne med anaplastisk lymfomkinase (ALK)-positiv avansert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC), til behandling av voksne med tidligere behandlet ALK-positiv avansert NSCLC, og til behandling av voksne med ROS1-positiv avansert NSCLC.1 

Referanser:

1. Xalkori SPC, 16.07.2021

PP-XLK-NOR-0229