Xalkori® (crizotinib)

Xalkori er en selektiv lavmolekylær hemmer av ALK-reseptor tyrosinkinase (RTK) og dens onkogene varianter. Xalkori er også en hemmer av ROS1 (c-ros), og er indisert som monoterapi til førstelinjebehandling av voksne med anaplastisk lymfomkinase (ALK)-positiv avansert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC), til behandling av voksne med tidligere behandlet ALK-positiv avansert NSCLC, og til behandling av voksne med ROS1-positiv avansert NSCLC1 

Sideinnhold

På denne siden vil du finne informasjon om følgende temaer:

Materiell til nedlastning

Pfizer ønsker å bidra til at behandlingen med Xalkori blir så god som mulig. Derfor tilbyr vi materiell for å støtte deg ved oppstart av behandling på en ny pasient. Vi håper at dette kan bidra til at du blir trygg på hva pasienten kan forvente seg av behandlingen med Xalkori. For å laste ned trykker du på ett av bildene under og lagrer filen på din PC.

     

 

Informasjon om Xalkori til pasient

 

Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Bivirkninger kan rapporteres via lenken nederst på denne siden.

 

Referanse:

1. Xalkori SPC, 21.06.2018