Xalkori ved ALK-positiv avansert NSCLC

Xalkori (crizotinib) er indisert som monoterapi til førstelinjebehandling av voksne med anaplastisk lymfomkinase (ALK)-positiv avansert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC), behandling av voksne med tidligere behandlet anaplastisk lymfomkinase (ALK)-positiv avansert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC), behandling av voksne med ROS1-positiv avansert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC).1

 
Effekt av førstelinjebehandling med Xalkori ved ALK-positiv avansert NSCLC

Effekten og sikkerheten av Xalkori ved behandling av pasienter med ALK-positiv metastatisk NSCLC som ikke hadde fått tidligere systemisk behandling for avansert sykdom, ble påvist i en global, randomisert, åpen fase 3 studie, PROFILE 1014.1,2

Den totale analysepopulasjonen omfattet 343 pasienter med ALK-positiv avansert NSCLC, hvor 172 pasienter ble randomisert til Xalkori og 171 pasienter ble randomisert til kjemoterapi (pemetreksed + karboplatin eller cisplatin, inntil 6 behandlingssykluser).1

Xalkori forlenget signifikant progresjonsfri overlevelse (PFS), det primære endepunktet i studien, sammenlignet med kjemoterapi vurdert ved IRR (IRR= uanhengig radiologisk undersøkelse). PFS-nytten av Xalkori var stabil på tvers av undergrupper av pasientkarakteristikker som alder, kjønn, etnisitet, røykegruppe, tid siden diagnose, ECOG-score for ytelsesstatus og tilstedeværelse av hjernemetastaser.

Effektdata fra randomisert fase 3 studien 1014 hos pasienter med tidligere ubehandlet ALK+ avansert NSCLC*1,2

Effektparameter Krizotinib, N = 172 Kjemoterapi, N = 171a
Median PFS i måneder (95 % KI) 10,9 (8,3,13,9) 7,0a (6,8,8,2)
Median OS i måneder (95 % KI) NR (45,8,NR) 47,5 (32,2 NR)
Objektiv responsrate% (95 % KI) 74% (67,81) 45%b (37,53)
Varighet av respons i måneder (95 % KI) 11,3 (8,1,13,8) 5,3 (4,1,5,8)

*PFS, objektiv respnsrate og varighet av respons er basert på dato for cut-off 30. november 2013; OS er basert på siste besøksdato for siste pasient 30. november 2016 og representerer en median oppfølging på ca 46 måneder.

Forkortelser: KI = konfidensintervall; HR = risikoforhold (hazard ratio); IRR = uavhengig radiologisk undersøkelse; N/n = antall pasienter; NR = ikke nådd (not reached); PFS = progresjonsfri overlevelse; OS = total overlevelse.
a.Median PFS-tid var 6,9 måneder (95 % KI: 6,6, 8,3) for pemetreksed/cisplatin (HR = 0,49; p-verdi < 0,0001 for Xalkori sammenlignet med pemetreksed/cisplatin) og 7,0 måneder (95 % KI: 5,9, 8,3) for pemetreksed/karboplatin (HR = 0,45; p-verdi < 0,0001 for Xalkori sammenlignet med pemetreksed/carboplatin).
b.Objektiv responsrate var 47 % (95 % KI: 37, 58) for pemetreksed/cisplatin (p-verdi < 0,0001 sammenlignet med Xalkori) og 44 % (95 % KI: 32, 55) for pemetreksed/karboplatin (p-verdi < 0,0001 sammenlignet med Xalkori).

 

Kaplan-Meier-kurve for progresjonsfri overlevelse (basert på IRR) etter behandlingsarm i randomisert fase 3 studien 1014 (full analysepopulasjon) hos pasienter med tidligere ubehandlet ALK-positiv avansert NSCLC1:

Kaplan-Meier-kurver for total overlevelse etter behandlingsarm i randomisert fase 3 studien 1014 (full analysepopulasjon) hos pasienter med tidligere ubehandlet ALK-positiv avansert NSCLC1 

Den endelige totaloverlevelses-analysen (OS) ble publisert av Solomon et al. i august 2018, og konkluderte med at PROFILE 1014 studien satte en ny benchmark for OS hos pasienter med ALK-rearrangert NSCLC.4

 
Effekt av Xalkori ved tidligere behandlet ALK-positiv avansert NSCLC 

Effekten og sikkerheten av krizotinib for behandling av pasienter med ALK-positiv metastatisk NSCLC som tidligere hadde fått systemisk behandling for avansert sykdom, ble påvist i en global, randomisert åpen studie 1007.3

Den totale analysepopulasjonen omfattet 347 pasienter med ALK-positiv avansert NSCLC, hvor 173 pasienter ble randomisert til Xalkori og 174 pasienter ble randomisert til kjemoterapi 
(enten pemetrexed eller docetaksel).1

Xalkori forlenget PFS, det primære endepunktet i studien, signifikant sammenlignet med kjemoterapi, vurdert ved uavhengig radiologisk undersøkelse (IRR). PFS-nytten av krizotinib var stabil på tvers av undergrupper av pasientkarakteristikker som alder, kjønn, etnisitet, røykegruppe, tid siden diagnose, ECOG-ytelsesstatus, tilstedeværelse av hjernemetastaser og foregående EGFR-TKI-terapi. 

 
Effektdata fra randomisert fase 3 studien 1007 (full analysepopulasjon) hos pasienter med tidligere behandlet ALK-positiv avansert NSCLC*1,3

Effektparametere1 Krizotinib N = 173 Kjemoterapi N = 174
Median PFS i månedera (95% KI) 7,7 (6,0,8,8) 3,0 (2,6,4,3)
Median OS i månederb (95% KI) 21,7 (18,9,30,5) 21,9 (16,8,26,0)
Objektiv responsratec % (95%KI) 65% (58,72) 20% (14,26)
Median varighet av respons i månederd (95% KI) 7,4 (6,1,9,7) 5,6 (3,4,8,3)

Forkortelser: KI = konfidensintervall; HR = risikoforhold (hazard ratio); IRR = uavhengig radiologisk undersøkelse; N/n = antall pasienter; PFS = progresjonsfri overlevelse; OS = total overlevelse 
* PFS, objektiv responsrate og varighet av respons er basert på dato for data cutoff 30. mars 2012; OS er basert på dato for data cutoff 31. august 2015. 
Median PFS-tid var 4,2 måneder (95 % KI: 2,8, 5,7) for pemetreksed (HR = 0,59; p-verdi = 0,0004 for krizotinib sammenlignet med pemetreksed) og 2,6 måneder (95 % KI: 1,6, 4,0) for docetaksel 
(HR=0,30; p-verdi < 0,0001 for krizotinib sammenlignet med docetaksel). 
b. Oppdatert basert på endelig OS-analyse. Den endelige OS-analysen ble ikke justert for de potensielt konfunderende effektene av bytte (154 [89 %] pasienter fikk etterfølgende krizotinib-behandling). 
c. ORR var 29 % (95 % KI: 21, 39) for pemetreksed (p-verdi < 0,0001 sammenlignet med krizotinib) og 7 % (95 % KI: 2, 16) for docetaksel (p-verdi < 0,0001 sammenlignet med krizotinib). 
d. Estimert ved hjelp av Kaplan-Meier-metoden. 

 
Kaplan-Meier-kurver for progresjonsfri overlevelse (basert på IRR) etter behandlingsarm i randomisert fase 3 studien 1007 (full analysepopulasjon) hos pasienter med tidligere behandlet ALK-positiv avansert NSCLC1

Kaplan-Meier-kurver for total overlevelse etter behandlingsarm i randomisert fase 3 studien 1007 (full analysepopulasjon) hos pasienter med tidligere behandlet ALK-positiv avansert NSCLC1

Referanser:

1. Xalkori SPC, 28.02.2019, 2. Solomon BJ, et al. First-Line Crizotinib versus Chemotherapy in ALK-Positive Lung Cancer, N Engl J Med 2014;371:2167−77, 3. Shaw A., et al., Crizotinib versus chemotherapy in advanced ALK-positive lung cancer, N Engl J Med. 2013 Jun 20;368(25):2385-94, 4. Solomon BJ., et al., Final overall analysis from a study comparing first-line crizotinib versus chemotherapy in ALK-mutation-positive non-small-cell lung cancer. J Clin Oncol. 2018 Aug 1;36(22):2251-2258

PP-XLK-NOR-0213