Bivirkninger Xalkori

Dataene som er beskrevet under, gjenspeiler bruk av Xalkori hos 1669 pasienter med ALK-positiv avansert NSCLC som deltok i to randomiserte fase 3-studier (studie 1007 og 1014), to enkeltarmede studier (studie 1001 og 1005), samt 53 pasienter med ROS1-positiv avansert NSCLC som deltok i den enkeltarmede studien 1001, totalt 1722 pasienter. 

  • De mest alvorlige bivirkningene hos 1722 pasienter med enten ALK-positiv eller ROS1-positiv avansert NSCLC var hepatotoksisitet, ILD/pneumonitt, nøytropeni og forlengelse av QT-intervallet. 
  • De mest vanlige bivirkningene (≥ 25 %) hos pasienter med enten ALK-positiv eller ROS1-positiv NSCLC var synsforstyrrelse, kvalme, diaré, oppkast, ødem, forstoppelse, forhøyede aminotransferaser, fatigue, nedsatt appetitt, svimmelhet og nevropati.
  • De hyppigst forekommende bivirkningene (≥ 3 %, uansett årsak) forbundet med opphold i dosering var nøytropeni (11 %), forhøyede aminotransferaser (7 %), oppkast (5 %) og kvalme (4 %).
  • Hyppigst forekommende bivirkninger (≥ 3 %, uansett årsak) forbundet med dosereduksjon var forhøyede aminotransferaser (4 %) og nøytropeni (3 %).
  • Bivirkninger uansett årsak forbundet med permanent seponering av behandlingen forekom hos 302 (18 %) pasienter, hvorav de hyppigst forekommende (≥ 1 %) bivirkningene var ILD (1 %) og forhøyede aminotransferaser (1 %).

Bivirkninger rapportert for Xalkori i kliniske studier (N = 1722)

Figuren er modifisert av Pfizer fra SPC 16.07.2021

Termer som representerer samme medisinske begrep eller tilstand ble gruppert sammen og rapportert som én enkelt bivirkning i tabell 3. Termer som faktisk ble rapportert i studien frem til data cut-off og som bidro til relevante bivirkninger er indikert i parentes, som listet opp under. 
a. Nøytropeni (Febril nøytropeni, Nøytropeni, Redusert antall nøytrofile). 
b. Anemi (Anemi, Redusert hemoglobin, Hypokrom anemi). 
c. Leukopeni (Leukopeni, Redusert antall hvite blodceller). 
d. Nevropati (Brennende følelse, Dysestesi, Stikninger og dovenhetsfølelse i huden, Ustø gange, Hyperestesi, Hypoestesi, Hypotoni, Motorisk dysfunksjon, Muskelatrofi, Muskelsvakhet, Nevralgi, Nevritt, Perifer nevropati, Nevrotoksisitet, Parestesi, Perifer motorisk nevropati, Perifer sensomotorisk nevropati, Sensorisk nevropati, Peroneusparese, Polynevropati, Sensorisk forstyrrelse, Brennende følelse i huden). 
e. Synsforstyrrelser (Diplopi, Lysende ringer (halo) rundt objekter, Fotofobi, Fotopsi, Uklart syn, Redusert synsskarphet, Visuell lyshet, Nedsatt syn, Palinopsi, «Fluer» i synsfeltet (mouches volantes/vitreous floaters). 
f. Svimmelhet (Balanseforstyrrelse, Svimmelhet, Postural svimmelhet, Presynkope). 
g. Bradykardi (Bradykardi, Redusert hjerterytme, Sinusbradykardi). 
h. Hjertesvikt (Hjertesvikt, Kongestiv hjertesvikt, Redusert ejeksjonsfraksjon, Venstre ventrikkelsvikt, Lungeødem). I kliniske studier (n = 1722) hadde 19 (1,1 %) av pasientene som ble behandlet med krizotinib en form for hjertesvikt, 8 (0,5 %) av pasientene hadde grad 3 eller 4, og 3 (0,2 %) av pasientene hadde dødelig utfall. 
i. Interstitiell lungesykdom (Akutt lungesviktsyndrom, Alveolitt, Interstitiell lungesykdom, Pneumonitt) 
j. Abdominalsmerter (Abdominalt ubehag, Abdominalsmerter, Nedre abdominalsmerter, Øvre abdominalsmerter, Abdominal ømhet). 
k. Øsofagitt (Øsofagitt, Øsofageal sårdannelse). 
l. Gastrointestinal perforasjon (Gastrointestinal perforasjon, Intestinal perforasjon, Perforasjon i tykktarm). 
m. Forhøyede aminotransferaser (Økning i alanin-aminotransferase, Økning i aspartat-aminotransferase, Økning i gamma-glutamyltransferase, Økning i leverenzym, Unormal leverfunksjon, Unormal leverfunksjonsprøve, Økning i aminotransferaser). 
n. Nyrecyste (Nyreabscess, Nyrecyste, Nyrecystehemoragi, Nyrecysteinfeksjon). 
o. Økt kreatinin i blod (økt kreatinin i blod, redusert kreatininclearance).
p. Ødem (Ansiktsødem, Generalisert ødem, Lokal hevelse, Lokalisert ødem, Ødem, Perifert ødem, Periorbitalt ødem). 
q. Redusert testosteron i blod (Redusert testosteron i blod, Hypogonadisme, Sekundær hypogonadisme).


For mer informasjon om de enkelte bivirkningene, se Xalkori SPC, punkt 4.8.

Referanse:

Xalkori SPC, 16.07.2021

PP-XLK-NOR-0229