Xalkori sikkerhetsinformasjon

Informasjonen presentert nedenfor er et utdrag fra preparatomtalen. For fullstendig informasjon om Xalkori og sikkerhet, vennligst se gjeldende preparatomtale for Xalkori.

Vurdering av ALK- og ROS1-status 
Ved vurdering av ALK- eller ROS1-status for en pasient er det viktig å velge en godt validert og robust metode for å unngå falske negative eller falske positive funn. 

Hepatotoksisitet 
Det er rapportert om legemiddelindusert hepatotoksisitet hos pasienter behandlet med krizotinib på tvers av kliniske studier. Leverfunksjonsprøver, inkludert ALAT, ASAT og totalbilirubin, bør måles hver uke de to første månedene, deretter månedlig og hvis klinisk nødvendig, med hyppigere gjentatte tester for økninger til grad 2, 3 eller 4. 

Interstitiell lungesykdom/pneumonitt 
Alvorlig, livstruende eller dødelig interstitiell lungesykdom (ILD)/pneumonitt kan oppstå hos pasienter som behandles med krizotinib. Pasienter med lungesymptomer som kan tyde på ILD/pneumonitt, skal monitoreres.

Forlengelse av QT-intervallet 
QTc-forlengelse er observert i kliniske studier hos pasienter som ble behandlet med krizotinib. Dette kan gi økt risiko for ventrikulære takyarytmier (f.eks. torsades de pointes) eller plutselig død. Nytte og potensiell risiko av krizotinib skal vurderes før behandling igangsettes hos pasienter med underliggende bradykardi, som tidligere har hatt eller som er predisponert for QTc-forlengelse, som får behandling med antiarytmika eller andre legemidler kjent for å forlenge QT-intervallet og hos pasienter med relevant underliggende hjertesykdom og/eller elektrolyttforstyrrelser. 

Bradykardi 
Bradykardi, uansett årsak, ble rapportert i kliniske studier hos 13 % av pasientene som ble behandlet med krizotinib. Symptomatisk bradykardi (f.eks. synkope, svimmelhet, lavt blodtrykk) kan forekomme hos pasienter som får krizotinib. Det kan hende at den fulle effekten av krizotinib på reduksjon av hjerterytmen ikke viser seg før flere uker etter behandlingsstart. Unngå å bruke krizotinib i kombinasjon med andre midler som gir bradykardi, og monitorer hjerterytme og blodtrykk regelmessig. 

Hjertesvikt 
I kliniske studier med krizotinib og under overvåking etter markedsføring ble det rapportert om alvorlige, livstruende eller dødelige bivirkninger av hjertesvikt. Pasienter med eller uten eksisterende hjertesykdom som får krizotinib, bør overvåkes for tegn og symptomer på hjertesvikt.

Nøytropeni og leukopeni 
I kliniske studier med krizotinib hos pasienter med enten ALK-positiv eller ROS1-positiv NSCLC, er nøytropeni av grad 3 eller 4 svært vanlig (12 %) rapportert. Leukopeni av grad 3 eller 4 er vanlig (3 %) rapportert. Mindre enn 0,5 % av pasientene opplevde febril nøytropeni i kliniske studier med krizotinib. Telling av alle blodlegemer, inkludert differensialtelling av hvite blodceller, bør utføres hvis klinisk indisert.

Gastrointestinal perforasjon 
I kliniske studier med krizotinib er det rapportert om hendelser med gastrointestinale perforasjoner. Fatale tilfeller av gastrointestinal perforasjon er rapportert ved bruk av krizotinib etter markedsføring. 
Krizotinib bør brukes med forsiktighet hos pasienter med risiko for gastrointestinal perforasjon. 

Påvirkning av nyrefunksjon 
Økt kreatinin i blodet og redusert kreatinin clearance ble observert hos pasienter i kliniske studier med krizotinib. Nyresvikt og akutt nyresvikt ble rapportert hos pasienter som ble behandlet med krizotinib i kliniske studier og etter markedsføring. Tilfeller med dødelig utfall, tilfeller som krevde hemodialyse og tilfeller av grad 4 hyperkalemi ble også observert. Overvåking av nyrefunksjon anbefales ved «baseline» og under behandling med krizotinib, med spesiell oppmerksomhet på pasienter som har risikofaktorer eller en sykehistorie med nedsatt nyrefunksjon.

Synsforstyrrelser 
I kliniske studier med krizotinib hos pasienter med enten ALK-positiv eller ROS1-positiv NSCLC (N = 1722) er det rapportert om synsfeltdefekter med grad 4 synstap hos 4 (0,2 %) pasienter. Optikusatrofi og sykdommer i synsnerven er rapportert som mulige årsaker til synstap.

Interaksjon med andre legemidler 
Samtidig bruk av krizotinib med sterke CYP3A4-hemmere eller med sterke eller moderate CYP3A4-induktorer bør unngås. 

Grapefrukt eller grapefruktjuice kan også øke plasmakonsentrasjonen av krizotinib og bør unngås. 

Non-adenokarsinom histologi 
Det er begrenset erfaring hos pasienter som har ALK-positiv eller ROS1-positiv NSCLC med non-adenokarsinom histologi, inkludert plateepitelkarsinom (SCC). 

Referanse:

Xalkori SPC, 16.07.2021

PP-XLK-NOR-0229