Xalkori dosering og administrajson

Behandling med Xalkori bør startes opp og overvåkes av en lege som har erfaring med legemidler til kreftbehandling.

Den anbefalte doseringen av Xalkori er 250 mg to ganger daglig (500 mg daglig), som kontinuerlig behandling.

Bildet reflekterer ikke reell størrelse på kapsel.

Dersom en dose Xalkori glemmes, skal denne tas så snart pasienten husker det. Dersom det er mindre enn 6 timer til neste dose, skal pasienten ikke ta den uteglemte dosen. Pasienten skal ikke ta to doser samtidig for å erstatte den glemte dosen.

Kapslene skal svelges hele, fortrinnsvis med vann, og skal ikke knuses, oppløses eller åpnes. De kan tas med eller uten mat. Grapefrukt eller grapefruktjuice bør unngås, da det kan øke plasmakonsentra-sjonen av krizotinib. Johannesurt bør unngås, da det kan redusere plasmakonsentrasjonen av krizotinib.

Opphold i dosering og/eller redusert dosering kan være påkrevd basert på individuell sikkerhet og tolerabilitet. For mer informasjon om dosejusteringer, se Xalkori SPC, punkt 4.2

Referanse:

Xalkori SPC, 16.07.2021

PP-XLK-NOR-0229