Xalkori ved ROS1-positiv avansert NSCLC

Xalkori (crizotinib) er indisert som monoterapi til behandling av voksne med ROS1-positiv avansert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC).1
Norsk lungekreftgruppe (NLCG) anbefaler at alle med ikke-småcellet lungekreft unntatt plateepitelkarsinom blir testet for ROS1 med IHC på diagnosetidspunktet, og at positive prøver bekreftes med FISH.2
Videre sier handlingsprogrammet at ved påvist ROS1-positivitet bør TKI-behandling med crizotinib (250 mg 2x daglig) gis i førstelinje inntil progresjon.3 

Hva er ROS1 translokasjon

 • ROS1 er en reseptor tyrosinkinase vist å være genetisk translokert i en rekke krefttyper4
 • ROS1 translokasjon fører til konstant aktivering av ROS1 tyrosinkinasen, som driver cellulær proliferasjon4
 • Forekommer i tumor hos 1–2%  av pasientene med avansert NSCLC5
 • Pasienter med verifisert ROS1 translokasjon kan ha nytte av målrettet behandling med Xalkori5,6,7
 • Xalkori er en potent hemmer av ROS14,6


Profile 1001 studien viste effekt av Xalkori i ROS1-positive NSCLC pasienter11

Bruk av Xalkori som monoterapi i behandlingen av ROS1-positiv avansert NSCLC ble undersøkt i en multinasjonal, enkeltarmet multisenterstudie, kalt 1001. Totalt var 53 pasienter med ROS1-positiv avansert NSCLC inkludert i studien ved data cut-off, deriblant 46 pasienter som tidligere hadde blitt behandlet for ROS1-positiv avansert NSCLC, samt et begrenset antall pasienter (N = 7) som ikke tidligere hadde fått systemisk behandling. Pasientene fikk 250 mg Xalkori oralt to ganger daglig.¹

Effektresultater objektiv responsrate (ORR) i 1001-studien

 • 7 av 10 pasienter behandlet med Xalkori fikk komplett eller partiell respons (ORR)1
  • 70% ORR (n=53; 95% CI, 56% til 82%)
 • 8 av 10 pasienter behandlet med Xalkori fikk sykdomskontroll8
  • 79,2% DCR (disease control rate)a i uke 16 (n=53; 95% CI, 66% - 89%)

Figuren er modifisert av Pfizer fra Committee for Medicinal Products for Human Use. CHMP extension of indication variation assessment report. Xalkori, EMEA/H/C/002489/ II/0039, July 2016.8
(a DCR (disease control rate) er definert som komplett respons, partiell respons eller stabil sykdom; ORR, objektiv responsrate; NR, Ikke nådd )
*N=51. Tre pasienter ble vurdert retrospektivt fra den ALK-negative gruppen i 1001 studien. Disse ble vurdert etter RECIST 1.1. De resterende ble vurdert etter RECIST 1.0 kriteriene.

Effektresultater progresjonsfri overlevelse (PFS) i 1001-studien8 

 • Median PFS for pasienter med  ROS1+ NSCLC, behandlet med Xalkori var 19.3 måneder (95% CI, 14.8 – NR)
 • Median varighet av respons  ble ikke nådd (95 % CI: 15,2 måneder, NR)

Figuren er modifisert av Pfizer fra Committee for Medicinal Products for Human Use. CHMP extension of indication variation assessment report. Xalkori, EMEA/H/C/002489/ II/0039, July 2016.
CI, konfidensintervall; NR, ikke nådd; NSCLC, ikke småcellet lungekreft; ORR, objektiv responsrate; PFS, progresjonsfri overlevelse

OPPDATERTE Profile 1001 data viser totaloverlevelse på 51.4 mnd

I april 2019 publiserte Shaw et al oppdaterte data fra Profile 1001 studien, der de så på effekten av crizotinib i 53 ROS1-positive pasienter med avansert NSCLC. De så en median totaloverlevelse på 51.4 mnd, som er den lengste observert hittil, og setter en ny benchmark for denne pasientgruppen. Median progresjonsfri overlevelse var 19.3 mnd, objektiv responsrate var 72%, og 6 pasienter hadde komplett respons. Denne studien bekrefter dataene fra den første analysen, og støtter videre bruk av crizotinib som standardbehandling for disse pasientene.9
 

Testing for ROS1

 • En nøyaktig og validert analyse for ROS1 er nødvendig for seleksjon av pasienter til behandling med Xalkori.1
 • ROS1-translokasjon forekommer hyppigere hos yngre ikke-røykende pasienter med avansert sykdom, men finnes i alle aldre og også hos røykere.3
 • ROS1-proteinet er ikke til stede i normalt lungevev, og er i praksis ikke sett i plateepitelkarsinom.7
 • NLCG anbefaler at alle pasienter  som i dag testes for ALK- og EGFR-mutasjoner også testes med immunhistokjemi som primærscreening for ROS1-rearrangering. Ved positiv immunohistokjemisk undersøkelse, uansett fargeintensitet eller mønster, er det anbefalt at det suppleres med FISH, NGS eller RT-PCR for bekreftelse på at det foreligger/ikke foreligger rearrangering av genet3
 • ROS1-testen kan utføres på biopsier og materiale fra celleblokk, og analysesvar skal registreres i lungekreftregisteret.10

 

Xalkori sikkerhetsinformasjon

Referanser:

1. Xalkori SPC,  16.juli 2021, 2. http://nlcg.no/rutinemessig-ros1-testing/, lest 13. september 2021, 3. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av lungekreft, mesoteliom og thymom, Helsedirektoratet, april 2021, 4. Davies KD and Doebele RC. Molecular pathways: ROS1 fusion proteins in cancer. Clin Cancer Res. 2013;19(15):4040–5, 5. Gainor JF and Shaw AT. Novel targets in non-small cell lung cancer: ROS1 and RET fusions. Oncologist. 2013;18(7):865–75, 6. Shaw AT, Hsu PP, Awad MM, Engelman JA. Tyrosine kinase gene rearrangements in epithelial malignancies. Nat Rev Cancer. 2013;13(11):772–87, 7. Bergethon K, Shaw AT, Ou SH, et al. ROS1 rearrangements define a unique molecular class of lung cancers. J Clin Oncol. 2012;30(8):863–70, 8. Committee for Medicinal Products for Human Use. CHMP extension of indication variation assessment report. Xalkori, EMEA/H/C/002489/ II/0039, July 2016, 9. Alice Shaw et al., Crizotinib in ROS1-rearranged advanced non-small-cell lung cancer (NSCLC): updated results, including overall survival, from PROFILE 1001, Annals of Oncology, 2019, 10. http://nlcg.no/wp-content/uploads/190201-ROS1-analyse.pdf, 01.02.2019, 11. Shaw AT, Ou S-H I, Bang Y-J, et al. Crizotinib in ROS1-Rearranged Non–Small-Cell Lung Cancer. N Engl J Med. 2014 November 20; 371(21): 1963–1971

PP-XLK-NOR-0229