Xeljanz (tofacitinib)

Xeljanz er et småmolekylært (ikke-biologisk) legemiddel i tablettform som er vist å ha en rask og langvarig effekt og en godt dokumentert sikkerhetsprofil1*

Revmatoid artitt (RA)

Psoriasisartritt (PsA)

Ulcerøs kolitt (UC)

Ankyloserende spondylitt (AS)

Juvenil Idiopatisk Artritt (JIA)

Xeljanz (tofacitinib) indikasjoner:

Revmatoid artritt (RA): Xeljanz i kombinasjon med MTX er indisert til behandling av moderat til alvorlig aktiv revmatoid artritt (RA) hos voksne pasienter som har respondert utilstrekkelig på eller er intolerante overfor ett eller flere sykdoms-modifiserende antirevmatiske legemidler. Xeljanz kan gis som monoterapi ved intoleranse overfor MTX eller når behandling med MTX er uhensiktsmessig.

Psoriasisartritt (PsA): Xeljanz i kombinasjon med MTX er indisert til behandling av aktiv psoriasisartritt (PsA) hos voksne pasienter som har respondert utilstrekkelig eller som er intolerante overfor en tidligere behandling med sykdomsmodifiserende antirevmatisk legemiddel (DMARD).

Ankyloserende spondylitt (AS): Xeljanz er indisert til behandling av voksne pasienter med aktiv ankyloserende spondylitt (AS) som ikke har respondert tilstrekkelig på konvensjonell behandling.

Ulcerøs kolitt (UC): Xeljanz er indisert til behandling av voksne pasienter med moderat til alvorlig aktiv ulcerøs kolitt (UC) som har hatt utilstrekkelig respons, tapt respons, eller var intolerant overfor enten konvensjonell behandling eller et biologisk legemiddel.

Juvenil idiopatisk artritt (JIA): Xeljanz er indisert til behandling av aktiv polyartikulær juvenil idiopatisk artritt (revmatoid faktor-positiv (RF-positiv) eller negativ (RF-negativ) polyartritt og forlenget oligoartritt) og juvenil psoriasisartritt (PsA) hos pasienter som er 2 år og eldre, som har respondert utilstrekkelig på tidligere behandling med DMARD-er. Xeljanz kan gis i kombinasjon med MTX eller som monoterapi ved intoleranse overfor MTX eller når fortsatt behandling med MTX er uhensiktsmessig.

Referanse:

1. Xeljanz preparatomtale (SPC)

PP-XEL-NOR-0307