Xeljanz (tofacitinib)

Xeljanz er et småmolekylært (ikke-biologisk) legemiddel i tablettform som er vist å ha en rask og langvarig effekt og en godt dokumentert sikkerhetsprofil1*

Revmatoid artitt (RA)

Psoriasisartritt (PsA)

Ulcerøs kolitt (UC)

Xeljanz (tofacitinib) indikasjoner:

Revmatoid artritt (RA)
Xeljanz i kombinasjon med metotreksat (MTX) til behandling av moderat til alvorlig aktiv revmatoid artritt (RA) hos voksne som har respondert utilstrekkelig på eller er intolerante overfor ett eller flere sykdomsmodifiserende antirevmatiske legemidler (DMARD). Xeljanz kan gis som monoterapi ved MTX-intoleranse eller når MTX-behandling er uhensiktsmessig.
Psoriasisartritt (PsA)
Xeljanz kombinasjon med MTX til behandling av aktiv psoriasisartritt (PsA) hos voksne som har respondert utilstrekkelig på eller er intolerante overfor tidligere behandling med DMARD.
Ulcerøs kolitt (UC)
Til behandling av moderat til alvorlig aktiv ulcerøs kolitt hos voksne med utilstrekkelig eller tapt respons eller intoleranse overfor konvensjonell behandling eller biologisk legemiddel.
 
Referanse:

1. Xeljanz preparatomtale (SPC)

PP-XEL-NOR-0267