Xeljanz - Psoriasisartritt (PsA)

Xeljanz (tofacitinib) og behandling av psoriasis artritt (PsA) - tablettbehandling

Introduksjon av ny legemiddelklasse innenfor behandling av psoriasisartritt (PsA)1*

Xeljanz er etablert for behandling av RA, og er nå godkjent for behandling av aktiv PsA hos voksne pasienter, som den eneste JAK-hemmeren.1

Indikasjon: I kombinasjon med MTX til behandling av aktiv psoriasisartritt (PsA) hos voksne som har respondert utilstrekkelig på eller er intolerante overfor tidligere behandling med DMARD.

Nytt behandlingsalternativ i tablettform for pasienter med psoriasisartritt

Xeljanz er en tablettbehandling innenfor legemiddelklassen JAK-hemmere. Xeljanz blokkerer intracellulært signaleringen av proinflammatoriske cytokiner. Xeljanz er små-molekylær terapi, der en tar en 5 mg tablett morgen og kveld.1,4

  • En ny mulighet for pasienter med leddsymptomer1
  • Konsistent sikkerhetsprofil opptil 8 år innenfor RA1-3
  • Foreskrevet til over 55,000 pasienter med RA4

 

Praktisk brukerveiledning - last ned

Vi har utarbeidet en praktisk brukerveileder med informasjon om dosering, administrasjon, overvåkning og sikkerhetsprofil:

Last ned: Praktisk brukerveiledning revmatologi - med informasjon om dosering, administrasjon, overvåkning og sikkerhetsprofil:

Klikk på bildet for å bla gjennom, eller laste ned brukerveiledningen.

 

Relevant sikkerhetsinformasjon om Xeljanz:

Kontraindikasjoner:
Skal ikke brukes ved overfølsomhet overfor virkestoff/hjelpestoff, aktiv tuberkulose (TB), alvorlige infeksjoner som sepsis eller opportunistiske infeksjoner, alvorlig nedsatt leverfunksjon, graviditet eller amming.

Forsiktighetsregler:
Kombinasjon med biologiske og visse andre immundempende legemidler pga. en mulig risiko for økt immunsuppresjon og økt infeksjonsfare, alvorlige infeksjoner, TB, reaktivering av virus, malignitet, lymfoproliferativ sykdom, interstitiell lungesykdom, gastrointestinale perforasjoner, lymfopeni, nøytropeni, anemi, hyperlipidemi og forhøyede leverprøver. Det er ikke anbefalt å gi levende vaksiner samtidig med Xeljanz.

Bivirkninger:
RA & PsA: De hyppigst rapporterte bivirkningene i løpet av de første 3 månedene var hodepine, øvre luftveisinfeksjoner, nasofaryngitt, diaré, kvalme og hypertensjon. De vanligste alvorlige infeksjonene som er rapportert er pneumoni, cellulitt, herpes zoster, urinveisinfeksjon, divertikulitt og appendisitt. Sikkerhetsprofilen som ble observert hos pasienter med aktiv PsA, og som ble behandlet med Xeljanz, var generelt i samsvar med sikkerhetsprofilen som ble observert hos RA-pasienter behandlet med Xeljanz.
UC
: De hyppigst rapporterte bivirkningene hos pasienter som fikk tofacitinib 10 mg to ganger daglig i induksjonsstudiene var hodepine, nasofaryngitt, kvalme og artralgi. Sikkerhetsprofilen som ble observert hos pasienter med UC, og som ble behandlet med Xeljanz, var generelt i samsvar med sikkerhetsprofilen for Xeljanz i RA indikasjonen.

 

*Statistisk signifikante ACR20-responsrater ble observert ved bruk av tofacitinib 5 mg to ganger daglig i begge studiene, så tidlig som i uke 2 (første vurdering etter baseline) sammenlignet med placebo. ACR 20 response opprettholdt gjennom måned 6 (OPAL BROADEN og OPAL BEYOND) og måned 12 (OPAL BROADEN). 

csDMARD=conventional synthetic disease-modifying antirheumatic drug; DMARD=disease-modifying antirheumatic drug; JAK=Janus kinase inhibitor; PsA=psoriasis artritt; RA= revmatoid artritt

 

Referanser:

  1. Xeljanz preparatomtale (SPC), gjeldende pr. 17.08.2018
  2. Mease P, FitzGerald o, van der Heijde D et al. Tofacitinib or Adalimumab versus Placebo for Psoriatic Arthritis, N Engl J Med 2017; 377: 1537–1550
  3. Gladman D Rigby W, Azevedo VF et al. Tofacitinib for Psoriatic Arthritis in Patients with an Inadequate Response to TNF Inhibitors, N Engl J Med 2017; 377: 1525–1536
  4. Boland BS, Sandborn WJ, Chang JT et al. Update on Janus Kinase Antagonists in Inflammatory Bowel Disease, Gastroenterol Clin North Am 2014; 43: 603–617.