Xeljanz - Psoriasisartritt (PsA)

Xeljanz (tofacitinib) og behandling av psoriasis artritt (PsA) - tablettbehandling

Introduksjon av ny legemiddelklasse innenfor behandling av psoriasisartritt (PsA)1*

Xeljanz er etablert for behandling av RA, og er nå godkjent for behandling av aktiv PsA hos voksne pasienter, som den eneste JAK-hemmeren.1

Indikasjon: I kombinasjon med MTX til behandling av aktiv psoriasisartritt (PsA) hos voksne som har respondert utilstrekkelig på eller er intolerante overfor tidligere behandling med DMARD.

Nytt behandlingsalternativ i tablettform for pasienter med psoriasisartritt

Xeljanz er en tablettbehandling innenfor legemiddelklassen JAK-hemmere. Xeljanz blokkerer intracellulært signaleringen av proinflammatoriske cytokiner. Xeljanz er små-molekylær terapi, der en tar en 5 mg tablett morgen og kveld.1,4

  • En ny mulighet for pasienter med leddsymptomer1
  • Konsistent sikkerhetsprofil opptil 8 år innenfor RA1-3
  • Foreskrevet til over 55,000 pasienter med RA4

 

Praktisk brukerveiledning - last ned

Vi har utarbeidet en praktisk brukerveileder med informasjon om dosering, administrasjon, overvåkning og sikkerhetsprofil:

Last ned: Praktisk brukerveiledning revmatologi - med informasjon om dosering, administrasjon, overvåkning og sikkerhetsprofil:

Klikk på bildet for å bla gjennom, eller laste ned brukerveiledningen.

 

Relevant sikkerhetsinformasjon om Xeljanz:
Restriksjon vedrørende bruk av Xeljanz 10 mg BID hos pasienter som har høy risiko for lungeemboli5,*

Kontraindikasjoner:
Overfølsomhet overfor virkestoff/hjelpestoff, aktiv tuberkulose (TB), alvorlige infeksjoner som sepsis eller opportunistiske infeksjoner, alvorlig nedsatt leverfunksjon, graviditet eller amming. *10 mg (BID); Bruk av hormonelle kombinasjonsantikonseptiva eller hormonell substitusjonsbehandling, hjertesvikt, tidligere venøs tromboembolisme (enten dyp venetrombose eller lungeemboli), arvelig koagulasjonsforstyrrelse, malignitet og større kirurgiske inngrep. 

Forsiktighetsregler: 
Kombinasjon med biologiske og visse andre immundempende legemidler pga. en mulig risiko for økt immunsuppresjon og økt infeksjonsfare, alvorlige infeksjoner, TB, reaktivering av virus, malignitet, lymfoproliferativ sykdom, ikke-melanom hudkreft, interstitiell lungesykdom, gastrointestinale perforasjoner, lymfopeni, nøytropeni, anemi, hyperlipidemi og forhøyede leverprøver. Det er ikke anbefalt å gi levende vaksiner samtidig med Xeljanz. Følgende tilleggsrisikofaktorer skal tas med i betraktningen når en pasients risiko for lungeemboli vurderes; alder, overvekt, røyking, samt om pasienten er immobilisert. Pasienter bør rådes til å oppsøke lege umiddelbart dersom tegn eller symptomer på lungeemboli oppstår. 

Bivirkninger:
RA;
De vanligste alvorlige bivirkningene var alvorlige infeksjoner (pneumoni, cellulitt, herpes zoster, urinveisinfeksjon, divertikulitt og appendisitt).
UC; De vanligste alvorlige bivirkninger som er rapportert er gastrointestinale sykdommer, infeksjoner og forverring av UC.
PsA og UC; Observert sikkerhetsprofil var generelt i samsvar med sikkerhetsprofilen som ble observert hos RA-pasienter.

 

*Statistisk signifikante ACR20-responsrater ble observert ved bruk av tofacitinib 5 mg to ganger daglig i begge studiene, så tidlig som i uke 2 (første vurdering etter baseline) sammenlignet med placebo. ACR 20 response opprettholdt gjennom måned 6 (OPAL BROADEN og OPAL BEYOND) og måned 12 (OPAL BROADEN). 

csDMARD=conventional synthetic disease-modifying antirheumatic drug; DMARD=disease-modifying antirheumatic drug; JAK=Janus kinase inhibitor; PsA=psoriasis artritt; RA= revmatoid artritt

 

Referanser:
1. Xeljanz preparatomtale (SPC), gjeldende pr. 08.11.2018
2. Mease P, FitzGerald o, van der Heijde D et al. Tofacitinib or Adalimumab versus Placebo for Psoriatic Arthritis, N Engl J Med 2017; 377: 1537–1550
3. Gladman D Rigby W, Azevedo VF et al. Tofacitinib for Psoriatic Arthritis in Patients with an Inadequate Response to TNF Inhibitors, N Engl J Med 2017; 377: 1525–1536
4. Boland BS, Sandborn WJ, Chang JT et al. Update on Janus Kinase Antagonists in Inflammatory Bowel Disease, Gastroenterol Clin North Am 2014; 43: 603–617
5. EMA/267216/2019 Rev.1; 17 May 2019, Restrictions in use of Xeljanz while EMA reviews risk of blood clots in lungs, (lastet ned fra www.ema.europa.eu 22.05.2019)