Xeljanz - Revmatoid artritt (RA)

Xeljanz (tofacitinib) og behandling av revmatoid artritt, leddgikt (RA) - tablettbehandling

XELJANZ (tofacitinib) er et legemiddel i tablettform for pasienter med leddgikt. Xeljanz er et småmolekylært (ikke-biologisk) legemiddel.

Legemidlet har indikasjon for både monoterapi og kombinasjonsbehandling til behandling av moderat til alvorlig aktiv revmatoid artritt (RA) hos voksne pasienter:1

  • Monoterapi: XELJANZ alene ved intoleranse overfor metotreksat (MTX) eller når behandling med MTX er uhensiktsmessig.
  • Kombinasjonsbehandling: XELJANZ i kombinasjon med MTX ved utilstrekkelig respons eller intoleranse overfor ett eller flere DMARD (Disease-Modyfying AntiRheumatic Drug).

 

Bli kjent med Xeljanz (tofacitinib)

Om Xeljanz (bli kjent med)

XELJANZ er et peroralt alternativ, for pasienter med utilstrekkelig effekt av eller intoleranse for DMARDs (5)

Hvorfor bruke Xeljanz

Les mer om Xeljanz kliniske studier; ORAL Solo3og ORAL Standard:4

Kliniske studier

Xeljanz sikkerhetsprofil

Xeljanz sikkerhetsprofil

Dosering og administrasjonsmåte - Xeljanz (tofacitinib)

Hvordan bruke Xeljanz

Xeljanz erfaringer

 

  • XELJANZ har vist å gi rask effekt, så tidlig som uke 2, og vedvarende effekt i opptil 7 år1
  • Konsistent sikkerhetsprofil vist med langtidsoppfølging i opptil 8,5 år2
  • Dokumentert gjennom et omfattende studieprogram med mer enn 18.800 pasienter1,3
  • Mer enn 165.000 pasientår med XELJANZ eksponering på verdensbasis3

 

Hva sier spesialistene som har mange års erfaring med Xeljanz?

Hva sier spesialistene som har mange års erfaring med Xeljanz?

Relevant sikkerhetsinformasjon om Xeljanz:

Restriksjon vedrørende bruk av Xeljanz 10 mg BID hos pasienter som har høy risiko for lungeemboli2,*

Kontraindikasjoner:
Overfølsomhet overfor virkestoff/hjelpestoff, aktiv tuberkulose (TB), alvorlige infeksjoner som sepsis eller opportunistiske infeksjoner, alvorlig nedsatt leverfunksjon, graviditet eller amming. *10 mg (BID); Bruk av hormonelle kombinasjonsantikonseptiva eller hormonell substitusjonsbehandling, hjertesvikt, tidligere venøs tromboembolisme (enten dyp venetrombose eller lungeemboli), arvelig koagulasjonsforstyrrelse, malignitet og større kirurgiske inngrep.

Forsiktighetsregler:
Kombinasjon med biologiske og visse andre immundempende legemidler pga. en mulig risiko for økt immunsuppresjon og økt infeksjonsfare, alvorlige infeksjoner, TB, reaktivering av virus, malignitet, lymfoproliferativ sykdom, ikke-melanom hudkreft, interstitiell lungesykdom, gastrointestinale perforasjoner, lymfopeni, nøytropeni, anemi, hyperlipidemi og forhøyede leverprøver. Det er ikke anbefalt å gi levende vaksiner samtidig med Xeljanz. Følgende tilleggsrisikofaktorer skal tas med i betraktningen når en pasients risiko for lungeemboli vurderes; alder, overvekt, røyking, samt om pasienten er immobilisert. Pasienter bør rådes til å oppsøke lege umiddelbart dersom tegn eller symptomer på lungeemboli oppstår.

Bivirkninger:
RA; De vanligste alvorlige bivirkningene var alvorlige infeksjoner (pneumoni, cellulitt, herpes zoster, urinveisinfeksjon, divertikulitt og appendisitt).
UC; De vanligste alvorlige bivirkninger som er rapportert er gastrointestinale sykdommer, infeksjoner og forverring av UC.
PsA og UC; Observert sikkerhetsprofil var generelt i samsvar med sikkerhetsprofilen som ble observert hos RA-pasienter.

For fullstendig informasjon, se SPC.

 

Referanser:
1. Xeljanz SPC, 08.11.2018, 2. Cohen SB, Tanaka Y, Mariette X et al. Long-term safety of tofacitinib for the treatment of rheumatoid arthritis up to 8.5 years: integrated analysis of data from the global clinical trials, Ann Rheum Dis 2017;0:1–10, 3. PSUR (Periodic Safety Update Report), Jan 2019
2. EMA/267216/2019 Rev.1; 17 May 2019, Restrictions in use of Xeljanz while EMA reviews risk of blood clots in lungs, (lastet ned fra www.ema.europa.eu 22.05.2019)