Hvordan bruke Xeljanz

Indikasjon

XELJANZ i kombinasjon med metotreksat (MTX) er indisert til behandling av moderat til alvorlig aktiv revmatoid artritt (RA) hos voksne pasienter som har respondert utilstrekkelig på eller er intolerante overfor ett eller flere sykdomsmodifiserende antirevmatiske legemidler. XELJANZ kan gis som monoterapi ved intoleranse overfor MTX eller når behandling med MTX er uhensiktsmessig

Dosering og administrasjonsmåte

Behandling bør initieres og overvåkes av spesialist som har erfaring med diagnostisering og behandling av revmatoid artritt.

XELJANZ til oral bruk er tilgjengelig som 5 mg tabletter i en 28-dagers eske (4 blisterbrett; 56 tabletter) og 91-dagers eske (13 blisterbrett; 182 tabletter).

Xeljaz dosering: anbefalt dose er 5 mg to ganger daglig, morgen og kveld.

Xeljanz blister 5 mg

Bildet viser ikke faktisk størrelse på blisterpaking.

Før administrering

  • Pasienter bør vurderes og testes for latent eller aktiv TB-infeksjon
  • Alle pasienter bør ta alle vaksiner som er anbefalt i gjeldende vaksinasjonsprogram. Det er ikke anbefalt å gi levende vaksiner samtidig med XELJANZ
  • Screening for virushepatitt bør utføres i samsvar med kliniske retningslinjer

Bruk av XELJANZ sammen med biologiske DMARD-er og potente immunsuppresiva bør unngås pga. en mulig risiko for økt immunsuppresjon og økt infeksjonsfare.

Dosejustering, midlertidig seponering og avslutning av behandling

  • Dersom en pasient får en alvorlig infeksjon skal behandling med XELJANZ seponeres midlertidig frem til infeksjonen er under kontroll.
  • Midlertidig seponering kan være nødvendig for å håndtere doserelaterte unormale funn i laboratorieprøver, inkludert lymfopeni, nøytropeni og anemi.

XELJANZ-dosen reduseres til 5 mg en gang daglig

Dosen av Xeljanz bør reduseres til 5 mg én gang daglig hos pasienter som samtidig bruker potente hemmere av cytokrom (CYP) P450 3A4 (f.eks. ketokonazol). Dosen av Xeljanz bør reduseres til 5 mg én gang daglig hos pasienter som samtidig bruker ett eller flere legemidler som gir moderat hemming av CYP3A4 samt kraftig hemming av CYP2C19 (f.eks. fluconazol).

Se preparatomtale for mer informasjon om kontraindikasjoner, forsiktighetsregler og interaksjoner.
 

Praktisk brukerveileder og pasientveilder

Praktisk brukerveileder

Brukerveileder med informasjon om dosering, administrasjon, overvåkning og sikkerhetsprofil.

 Praktisk bruk Xeljanx til pasienter med leddgikt/revmatoid artritt/psoriasisartritt; dosering, dosejustering, bivirkninger, forsiktighetsregler, retningslinjer mm.

Last ned praktisk brukerveileder

Praktisk pasientveileder

En brosjyre utarbeidet for helsepersonell som skal veilede pasienter som bruker Xeljanz. Inneholder nyttig informasjon om behandling med Xeljanz og livsstilsråd i forbindelse med leddgikt og psoriasisartritt.

 Praktisk pasientveilder revmatologi

Last ned praktisk pasientveileder

Opplæringsmateriell/RMP

Se forøvrig opplæringsmateriell som er utarbeidet sammen med Statens legemiddelverk:

  • Pasientkort
  • Informasjonsbrosjyre til forskriver
  • Sjekkliste til forskriver ved behandlingsstart
  • Sjekkliste til forskriver ved oppfølgingsbesøk

Dette er et supplement til Xeljanz preparatomtale og pakningsvedlegg og kan lastes ned fra www.felleskatalogen.no.

 

Les mer om Xeljanz og behandling av RA:

Referanse:
1. Xeljanz SPC, 08.11.2018