Leddgikt - behandlingsmål og oppfølging

Ubehandlet kan sykdommen føre til strukturelle skader

Revmatoid artritt er en kronisk leddsykdom som skyldes ubalanse i kroppens immunforsvar. Det er vist økte nivåer av en rekke proinflammatoriske signalstoffer i revmatikere.1

De pro-inflammatorisk signalmolekylene som produseres av immunceller som makrofager og T-celler driver inflammasjonen. Det finnes til nå ingen behandling som kan kurere revmatisme helt.

Det er ønskelig å stille diagnosen leddgikt så tidlig som mulig for å begrense sykdommen.1,2


Behandlingsmål og oppfølging2

Behandlingsmålet er å maksimere pasientens livskvalitet gjennom å kontrollere symptomene, forebygge strukturelle skader, normalisere pasientens funksjon og deltakelse i sosiale- og arbeidsrelaterte aktiviteter. Behandling av inflammasjon er det viktigste tiltaket for å nå målet.

Valg av behandling

Valg av behandling er basert på sykdomsaktivitet, risiko for strukturell skade, komorbiditet og sikkerhetshensyn. Behandlingsmålet er vedvarende remisjon, definert som fravær av symptomer og tegn på signifikant inflammatorisk aktivitet.

Lav sykdomsaktivitet kan være et akseptabelt alternativt behandlingsmål hos pasienter med etablert RA hvor det ikke er realistisk å oppnå vedvarende remisjon.

Oppfølging av pasienter

Tidlig igangsatt og kontinuerlig behandling med god oppfølging er vist å være gunstig for å begrense strukturelle skader. Pasienter med nyoppstått leddgikt skal følges med hyppige kontroller (hver 1-3 måned) frem til forhåndsbestemt behandlingsmål er nådd.


Xeljanz ved revmatoid artritt

Ved hjelp av Xeljanz kan produksjon av en rekke pro-inflammatoriske signalstoffer reguleres og immunforsvaret dempes som i sin tur reduserer inflammasjonsprosessen som medfører leddskader.3


Indikasjon og dosering

Xeljanz i kombinasjon med metotreksat (MTX) er indisert til behandling av moderat til alvorlig aktiv revmatoid artritt (RA) hos voksne pasienter som har respondert utilstrekkelig på eller er intolerante overfor ett eller flere sykdomsmodifiserende antirevmatiske legemidler. Xeljanz kan gis som monoterapi ved intoleranse overfor MTX eller når behandling med MTX er uhensiktsmessig. 

Dosering: Anbefalt dose er 5 mg to ganger daglig eller 11 mg en gang om dagen. 

Xeljanz 5mg tablettXeljanz 11mg

 

Xeljanz tablett 5 mg og 11 mg (bildet reflekterer ikke reell størrelse)

Midlertidig seponering og avslutning av behandling: Dersom en pasient får en alvorlig infeksjon skal behandling med Xeljanz seponeres midlertidig frem til infeksjonen er under kontroll. Midlertidig seponering kan være nødvendig for å håndtere doserelaterte unormale funn i laboratorieprøver, inkludert lymfopeni, nøytropeni og anemi.  

Halveringstiden til medikamentene kan ha betydning ved behov for midlertidig opphold i behandling, for eksempel ved infeksjon, allergisk reaksjon, planlagt graviditet eller operasjon. Xeljanz er ikke et biologisk legemiddel (monoklonalt antistoff) men et småmolekylært medikament som gis i tablettform. Halveringstiden for Xeljanz er på ca. 3 timer for 5 mg tabletten og ca. 6 timer for 11 mg tabletten.3

 

Referanser:

1. Daniella M. Schwartz, Yuka Kanno, Alejandro Villarino et al. JAK inhibition as a therapeutic strategy for immune and inflammatory diseases, Nature Reviews, Drug Discovery: Vol 16, Dec 2017, 843-862, 2. Aga AB, Haavardsholm EA, Nasjonal veileder i Revmatologi; Nasjonal prosedyre for diagnostikk, behandling og oppfølging av revmatoid artritt i Norge, Versjon 0.16, 07.09.2022, legeforeningen.no, 3. Xeljanz SPC

PP-XEL-NOR-0307