ORAL Standard – Xeljanz i kombinasjon med MTX

Rask effekt hos pasienter med inadekvat respons (IR) på MTX1,2

ORAL-Standard er en 12 måneder lang studie med 717 pasienter med moderat til alvorlig aktiv RA med inadekvat respons på MTX.

Klinisk respons med Xeljanz + MTX var signifikant overlegen sammenlignet med placebo + MTX så tidlig som ved måned 1, målt ved ACR 50 (se figur under).*2

  • Ved måned 6 var ACR20† responsrate høyere blant pasienter som fikk 5 mg Xeljanz enn blant de som fikk placebo (51.5% vs. 28.3%; p<0.001)1
  • DAS28-4(ESR)*: høyere andel av pasienter med DAS28-4(ESR) score < 2.6 med 5 mg Xeljanz enn med placebo ved måned 6 (6.2% vs. 1.1%; p<0.05)1
  • HAQ-DI† score: Ved måned 3,  gjennomsnittlig endring fra baseline var signifikant høyere med 5 mg Xeljanz enn med placebo (-0.55 vs. -0.24, p<0.001)1

*Sekundært endepunkt.
Co-primært endepunkt.
 

Studiedesign ORAL standard

12-måneders studie på 717 pasienter med moderat til alvorlig aktiv RA med inadekvat respons på MTX.
Xeljanz (tofacitinib, CP-690,550) er en ny oral JAK-hemmer for behandling av RA. ORAL standard studien var en 12 måneder, fase III studie hvor effekt og sikkerhet ved bruk av tofacitinib ble sammenlignet med placebo hos pasienter med RA som tidligere hadde hatt manglende respons på MTX. 717 pasienter som sto på stabil dosering med MTX ble randomisert til 5 mg tofacitinib to ganger daglig, 10 mg tofacitinib to ganger daglig, 40 mg adalimumab hver 2. uke eller placebo. Ved måned 3, ble pasienter som fikk placebo og ikke hadde minst 20 % reduksjon fra baseline i antall hovne og ømme ledd byttet blindet til til enten 5- eller 10 mg tofacitinib to ganger daglig; etter 6 måneder ble alle pasienter som fremdeles sto på placebo byttet til tofacitinib (blindet). Co-primært endepunkt var ACR20 responsrate ved 6 måned, endring i HAQ-DI fra baseline ved 8 uker og prosentandel av pasientene ved 6 måned som hadde en DAS28-4(ESR) < 2.6. Patient Reported Outcomes (PROs) inkluderte Health Assessment Questionnaire-Disability Index (HAQ-DI), Patient Global Assessment of Arthritis, Patient Assessment of Arthritis Pain, health-related quality of life (Short Form-36 [SF-36]), fatigue (Functional Assessment of Chronic Illness Therapy-Fatigue) og sleep (Medical Outcomes studie-Sleep).2

  • Signifikant og rask bedring i RA tegn og symptomer med kombinasjonsterapi (så tidlig som ved måned 1)1,2
  • Signifikant reduksjon i sykdomsaktivitet med kombinasjonsterapi1,2
  • Pasienter rapporterte signifikant bedring i fysisk funksjon med kombinasjonsterapi (positiv innvirkning på HAQ-DI ved måned 3 – mer enn 2 ganger bedring sammenlignet med placebo)1

Rask effekt hos MTX inadekvat responder (IR) pasienter1,2 

Klinisk respons med Xeljanz + MTX var signifikant overlegen sammenlignet med placebo + MTX så tidlig som ved måned 1, målt ved ACR50†2

ORAL STANDARD i MTX-IR RA populasjon1

Positiv innvirkning på tegn og symptomer med Xeljanz1

En høyere prosentandel av pasienter som fikk Xeljanz + MTX enn de som fikk placebo + MTX møtte kriteriene for ACR20 respons ved måned 6.

Sekundært endepunkt i studien.
Co-primært endepunkt i studien.
Studien var ikke designet for å vise non-inferiority eller superiority for sammenligninger mellom XELJANZ og adalimumab.2
  

Bedring av fysisk funksjon1

Hos MTX-IR pasienter ga Xeljanz + MTX signifikant bedring av HAQ-DI† score vs placebo + MTX ved måned 31

ORAL STANDARD i MTX-IR RA populasjon1

Tilpasset fra van Vollenhoven RF et al. 2012.1
Endring fra baseline til måned 3 i HAQ-DI  score var ko-primært  endepunkt i studien. HAQ-DI vurderer pasientvansker med daglige aktiviteter inkludert påkledning og stell, stå opp om morgenen, spising, gange, hygiene, strekke seg, gripe ting, og husarbeid.2
Studien var ikke designet for non-inferiority eller superiority sammenligninger mellom XELJANZ og adalimumab.1

  

En positiv forskjell på pasientens daglige aktiviteter med Xeljanz1

Som kombinasjonsbehandling med MTX kan Xeljanz redusere sykdomsaktivitet og fysisk funksjon – og derved hjelpe pasienter til å gjøre aktiviteter de er vant til å utføre.


NB! 10 mg to ganger daglig er kun anbefalt brukt ved indikasjonen ulcerøs kolitt, der det ikke foreligger kontraindikasjoner for denne styrken. Anbefalt dosering ved RA er 5 mg to ganger daglig.


ACR=American College of Rheumatology; BID= to ganger daglig; IR=inadekvat respons; MTX=methotrexate; NRI: non-responder imputation; Q2W= en gang hver annen uke; SC=subcutan; SE=standard error; HAQ-DI=Health Assessment Questionnaire–Disability Index;  MCID=minimum clinically important difference.
 

Referanser:

1. van Vollenhoven RF, Fleischmann R, Cohen S et al. Tofacitinib or Adalimumab versus Placebo in Rheumatoid Arthritis, N Engl J Med 2012;367:508–19, 2. van Vollenhoven RF, Fleischmann R, Cohen S et al. Tofacitinib or Adalimumab versus Placebo in Rheumatoid Arthritis, N Engl J Med 2012;367:508–19 (supplementary appendix), 3. Xeljanz SPC, 4. Maska L, ogerson J, Michaud K et al. Measures of functional status og quality of life in rheumatoid arthritis: Health Assessment Questionnaire Disability Index (HAQ), Modified Health Assessment Questionnaire (MHAQ), Multidimensional Health Assessment Questionnaire (MDHAQ), Health Assessment Questionnaire II (HAQ-II), bedring Health Assessment Questionnaire (bedring HAQ), og Rheumatoid Arthritis Quality of Life (RAQoL), Arthritis Care Res (Hoboken) 2011;63 Suppl 11:S4–13

PP-XEL-NOR-0315