Xeljanz sikkerhetsprofil

Sikkerhet og effekt er dokumentert i kliniske studier og real world data1

Xeljanz støttes av et omfattende klinisk studieprogram som inkluderer mer enn 18.800 pasienter med RA.1,2

Xeljanz har vært studert i over 8 år1 og er godkjent i mer enn 90 land.

Xeljanz er støttet av et stort fase III-utviklingsprogram.3

Konsistent sikkerhetsprofil5,6

Forekomsten av alvorlige infeksjoner var sammenlignbar med biologiske DMARDs4

 • Insidensen av alvorlige infeksjoner i forbindelse med XELJANZ i fase II, fase III, og LTE studier var sammenlignbar med det som er rapportert for biologiske DMARDs i denne meta-analysen*4

Metaanalyse med insidensrater for alvorlige infeksjoner med Xeljanz og biologiske DMARDs4

* The methodology of this meta-analysis implies an indirect comparison of drugs based on studies performed in different populations and at different timepoints.

Alvorlige infeksjoner1

I de kontrollerte kliniske studiene som varte i 6 måneder og 24 måneder, var forekomsten av alvorlige infeksjoner i gruppen som fikk Xeljanz 5 mg to ganger daglig som monoterapi, på 1,7 pasienter med hendelser per 100 pasientår. I gruppen som fikk Xeljanz 10 mg to ganger daglig som monoterapi, var forekomsten på 1,6 pasienter med hendelser per 100 pasientår, i placebogruppen var forekomsten på 0 hendelser per 100 pasientår, og i MTX-gruppen var forekomsten på 1,9 pasienter med hendelser per 100 pasientår.

De vanligste alvorlige infeksjonene inkluderer pneumoni, cellulitt, herpes zoster, urinveisinfeksjon, divertikulitt og appendisitt. Tilfeller av opportunistiske infeksjoner er rapportert; inkludert TB og andre mykobakterielle infeksjoner, cryptococcus, histoplasmose, øsofageal candidiasis, multidermatomal herpes zoster, cytomegalovirus, BK-virusinfeksjoner, samt listeriose.

Malignitetsprofil1,5

 • Insidensratene for alle maligniiteter (utenom NMSC) var stabil og konsistent over tid (opptil 42 måneder).6
 • Lymfomer er observert hos pasienter som er behandlet med Xeljanz. Pasienter med RA, spesielt de som har en svært aktiv sykdom, kan ha en høyere risiko enn den generelle populasjonen (opptil mangedobbel) for å utvikle lymfom. Det er usikkert hvilken effekt Xeljanz har på utviklingen av lymfom.1

Tolerabilitetsprofil1,7

Insidensraten for drop-out på grunn av bivirkninger var 7.5 hos pasienter som tok Xeljanz opptil 8.5 år.7
Insidensraten (pasienter med hendelser/100 pasientår; 95% CI) av bivirkninger (AE/SAEs) (alle årsaker).7

Adapted from Cohen SB et al. 2017.7

* Average dosing was based on average daily dose: patients receiving <15 mg/day were assigned to the 5 mg BID group. †Constant dosage without prior exposure to another XELJANZ dose or adalimumab during the study; patients who switched doses were not included in this group. ‡Within 30 days of last dose of study drug.


Lungeemboli1

Lungeemboli er observert hos pasienter som har brukt Xeljanz i kliniske studier, samt i rapporter etter markedsføring. Xeljanz 10 mg to ganger daglig er kontraindisert hos pasienter som har en eller flere av følgende tilstander: 

 • Bruk av hormonelle kombinasjonsantikonseptiva eller hormonell substitusjonsbehandling
 • Hjertesvikt
 • Tidligere venøs tromboembolisme, enten dyp venetrombose eller lungeemboli
 • Arvelig koagulasjonsforstyrrelse
 • Malignitet
 • Pasienter som skal gjennomgå større kirurgiske inngrep

Andre risikofaktorer som skal tas med i betraktningen når pasientens risiko for lungeemboli vurderes, er alder, overvekt, om pasienten røyker, samt om pasienten er immobilisert.

NB! 10 mg to ganger daglig er kun anbefalt brukt ved indikasjonen ulcerøs kolitt, der det ikke foreligger kontraindikasjoner for denne styrken. Anbefalt dosering ved RA er 5 mg to ganger daglig eller 11 mg en gang daglig.


Færre bivirkninger ved monoterapi enn ved kombinasjonsbehandling med MTX.1

Monitorering av laboratorieprøver1

Overvåking av laboratorieparametre er anbefalt for pasienter som tar Xeljanz1

Økte leverenzymer1
 I den kontrollerte delen (0–3 måneder) av fase 3-studien med monoterapi, var det ingen forskjeller i insidensen av ALAT- eller ASAT-økninger mellom gruppene med hhv. placebo og Xeljanz 5 mg to ganger daglig.

  

Xeljanz-dosen reduseres til 5 mg én gang daglig:1

 • ved samtidig bruk av enkelte potente cytocrom-hemmere (f.eks. ketokonazol og fluconazol)
 • ved nedsatt leverfunksjon og nyrefunksjon samt unormale funn i laboratorieprøver, inkludert lymfopeni, nøytropeni og anemi
  • Alvorligheten bestemmer om man skal justere dosen, seponere midlertidig eller avslutte behandlingen


Xeljanz skal ikke brukes hos pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon.1

 

AE=adverse event; BID=twice a day; DMARD=disease-modifying antirheumatic drug; csDMARD=conventional synthetic disease-modifying antirheumatic drug; LTE= long-term extension; NMSC=non-melanoma skin cancer; TNF=tumour necrosing factor.

Referanser:

1. Xeljanz SPC, 31.01.2020, 2. PSUR (Periodic Safety Update Report), Jan 2019, 3. Clark JD Flanagan ME, Telliez JB et al. Discovery and Development of Janus Kinase (JAK) Inhibitors for Inflammatory Diseases, J Med Chem 2014;57:5023–5038, 4. Strand V, Ahadieh S, French J et al. Systematic review and meta-analysis of serious infections with tofacitinib and biologic disease-modifying antirheumatic drug treatment in rheumatoid arthritis clinical trials, Arthritis Res Ther 2015 Dec 15;17:362, 5. Curtis JR et al. Use of a risk characterisation approach to contextualise the safety profile of new rheumatoid arthritis treatments: a case study using Tofacitinib, Clin Rheumatol 2017;36:683–688, 6. Curtis JR, Lee EB, Kaplan IV et al. Tofacitinib, an oral Janus kinase inhibitor: analysis of malignancies across the rheumatoid arthritis clinical development programme, Ann Rheum Dis 2016;75(5):831–841, 7. Cohen SB, Tanaka Y, Mariette X et al. Long-term safety of tofacitinib for the treatment of rheumatoid arthritis up to 8.5 years: integrated analysis of data from the global clinical trials, Ann Rheum Dis 2017;0:1–10

PP-XEL-NOR-0216