Xeljanz - Ulcerøs kolitt (UC)

Xeljanz (tofacitinib) og behandling av ulcerøs colitt (UC) - tablettbehandling

XELJANZ (tofacitinib) er et nytt legemiddel i tablettform for pasienter med ulcerøs kolitt

Xeljanz (tofacitinib) er indisert til behandling av voksne pasienter med moderat til alvorlig aktiv ulcerøs kolitt (UC) som har hatt utilstrekkelig respons, tapt respons, eller var intolerante overfor enten konvensjonell behandling eller et biologisk legemiddel.1

Rask og langvarig effekt*

Når pasienter har utilstrekkelig respons, tapt respons, eller uakseptable bivirkninger av enten konvensjonell behandling eller et biologisk legemiddel, så kan Xeljanz gi rask forbedring av symptomer, langvarig kortikosteroidfri remisjon og slimhinnetilheling.1,2,3 Samtidig har Xeljanz en godt dokumentert sikkerhetsprofil.1

Nytt behandlingsalternativ i tablettform for pasienter med ulcerøs kolitt

Xeljanz er den første og eneste orale JAK-hemmer som er godkjent for ulcerøs kolitt. Opptil en tredjedel av pasientene som blir behandlet med TNF-hemmere responderer ikke på induksjonsbehandling (primære nonrespondere) og ytterligere 10 % til 20 % av pasientene opplever tap av respons for hvert år (sekundære nonrespondere). Mangel på respons og tap av effekt representerer et stort udekket behov i behandlingen av UC.4 Xeljanz er et småmolekylært (ikke-biologisk) legemiddel.1

Relevant sikkerhetsinformasjon om Xeljanz:
Restriksjon vedrørende bruk av Xeljanz 10 mg BID hos pasienter som har høy risiko for lungeemboli5,*

Kontraindikasjoner: 
Overfølsomhet overfor virkestoff/hjelpestoff, aktiv tuberkulose (TB), alvorlige infeksjoner som sepsis eller opportunistiske infeksjoner, alvorlig nedsatt leverfunksjon, graviditet eller amming. *10 mg (BID); Bruk av hormonelle kombinasjonsantikonseptiva eller hormonell substitusjonsbehandling, hjertesvikt, tidligere venøs tromboembolisme (enten dyp venetrombose eller lungeemboli), arvelig koagulasjonsforstyrrelse, malignitet og større kirurgiske inngrep.

Forsiktighetsregler:
Kombinasjon med biologiske og visse andre immundempende legemidler pga. en mulig risiko for økt immunsuppresjon og økt infeksjonsfare, alvorlige infeksjoner, TB, reaktivering av virus, malignitet, lymfoproliferativ sykdom, ikke-melanom hudkreft, interstitiell lungesykdom, gastrointestinale perforasjoner, lymfopeni, nøytropeni, anemi, hyperlipidemi og forhøyede leverprøver. Det er ikke anbefalt å gi levende vaksiner samtidig med Xeljanz. Følgende tilleggsrisikofaktorer skal tas med i betraktningen når en pasients risiko for lungeemboli vurderes; alder, overvekt, røyking, samt om pasienten er immobilisert. Pasienter bør rådes til å oppsøke lege umiddelbart dersom tegn eller symptomer på lungeemboli oppstår. 

Bivirkninger:
RA;
De vanligste alvorlige bivirkningene var alvorlige infeksjoner (pneumoni, cellulitt, herpes zoster, urinveisinfeksjon, divertikulitt og appendisitt).
UC; De vanligste alvorlige bivirkninger som er rapportert er gastrointestinale sykdommer, infeksjoner og forverring av UC.
PsA og UC; Observert sikkerhetsprofil var generelt i samsvar med sikkerhetsprofilen som ble observert hos RA-pasienter.

For fullstendig informasjon, se SPC.

 

JAK=Janus kinase; RA=revmatoid artritt; UC=ulcerøs kolitt.

*Rask effekt: Så tidlig som i uke 2, ble signifikante forskjeller observert mellom tofacitinib 10 mg to ganger daglig og placebo i endringen fra baseline i rektal blødning og avføringsfrekvens, samt partiell Mayo-skår. Langvarig effekt: En signifikant større andel pasienter med tofacitinib 5/10 mg to ganger daglig oppnådde følgende endepunkter i uke 52 sammenlignet med placebo: remisjon, forbedring av endoskopisk utseende av slimhinnen, normalisering av endoskopisk utseende av slimhinnen, vedlikehold av klinisk respons, remisjon blant pasienter som var i remisjon ved baseline og langvarig kortikosteroid-fri remisjon ved både uke 24 og uke 52 blant pasienter som var i remisjon ved baseline.

 

Referanser:
1. Xeljanz SPC, 08.11.2018
2. Sandborn WJ, Su C, Sands BE, et al. Tofacitinib as induction and maintenance therapy for ulcerative colitis. N Engl J Med 2017;376:1723-36
3. Hanauer S, Panaccione R, Danese S et al. Tofacitinib Induction Therapy Reduces Symptoms Within 3 Days for Patients With Ulcerative Colitis. Clinical Gastroenterology and Hepatology 2018. DOI 10.1016/j.cgh.2018.07.009 (Accepted manuscript)
4. Soendergaard, C., et al., Targeting JAK-STAT signal transduction in IBD, Pharmacology & Therapeutics (2018), https://doi.org/10.1016/j.pharmthera.2018.07.003
5. EMA/267216/2019 Rev.1; 17 May 2019, Restrictions in use of Xeljanz while EMA reviews risk of blood clots in lungs, (lastet ned fra www.ema.europa.eu 22.05.2019)