Hvem kan bruke Xeljanz

Mange pasienter med moderat til alvorlig ulcerøs kolitt (UC) føler ikke at sykdommen er under kontroll, dette til tross for biologisk behandling.1 Langtidsstudier viser at remisjonsgraden ved ulcerøs kolitt er lav (<50% av pasientene).2

Pasienter med UC ønsker en behandling som gir rask og langvarig forbedring av kliniske symptomer og livskvalitet.3,4

Behandling av UC

Xeljanz tilhører en klasse UC-behandling med en annerledes virkningsmekanisme enn biologiske legemidler. Effekt og sikkerhet av Xeljanz ved UC er evaluert i et omfattende klinisk studieprogram.5

UC-pasienter med utilstrekkelig effekt av tidligere behandling kan ha nytte av Xeljanz

Xeljanz er indisert til behandling av voksne pasienter med moderat til alvorlig aktiv ulcerøs kolitt (UC) som har hatt utilstrekkelig respons, tapt respons, eller intoleranse overfor enten konvensjonell behandling eller et biologisk legemiddel.5

Xeljanz til pasienter ved både andre- og tredjelinjebehandling

Effekt og sikkerhetsprofil til Xeljanz er dokumentert i studier hos pasienter som både har brukt og ikke har brukt TNF-hemmere tidligere.5,6 

Når UC-pasienter ikke tolererer eller ikke har god nok effekt av det konvensjonelle legemidlet:*

Når UC-pasienter ikke tolererer eller ikke har god nok effekt  av et biologisk legemidlet:*

*For fullstendig informasjon, se preparatomtalen.

Studieresultatene til Xeljanz

UC=ulcerøs kolitt; TNF= tumor nekrose faktor

Referanser:

1. Schreiber S, Panés J, Louis E et al. Perception gaps between patients with ulcerative colitis and healthcare professionals: an online survey, BMC Gastroenterol. 2012; 12: 108, 2. Dignass A, Lindsay JO, Sturm A et al. Second European evidence-based consensus on the diagnosis and management of ulcerative colitis Part 2: Current management, J Crohns Colitis 2012; 6(10): 991–1030, 3. Gray JR, Leung E, Scales J. Treatment of ulcerative colitis from the patient’s perspective: a survey of preferences and satisfaction with therapy, Aliment Pharmacol Ther 2009; 29: 1114–1120, 4. Peyrin-Biroulet L, Van Assche G, Sturm A et al. Treatment satisfaction, preferences and perception gaps between patients and physicians in the ulcerative colitis CARES study: A real world-based study, Dig Liver Dis 2016; 48(6): 601–607, 5. Sandborn WJ, Su C, Sands BE, et al. Tofacitinib as induction and maintenance therapy for ulcerative colitis. N Engl J Med 2017;376:1723-36, 6. Xeljanz SPC

PP-XEL-NOR-0315