Sikkerhetsprofil og bivirkninger

Godt dokumentert og konsistent sikkerhetsprofil

Med Xeljanz får pasienter med ulcerøs kolitt et legemiddel med en godt dokumentert sikkerhetsprofil1,2

Sikkerhetsprofilen til Xeljanz ved ulcerøs kolitt er basert på et klinisk studieprogram (OCTAVE) med mer enn 900 pasienter. I tillegg følges sikkerheten til Xeljanz ved UC i en langvarig åpen forlengelsesstudie (OCTAVE Open).2,3

Sikkerhetsprofilen for Xeljanz ved UC er konsistent med den man har observert ved behandling av pasienter med revmatoid artritt (RA) med Xeljanz.3,4

Langtidsstudier av Xeljanz ved RA har pågått i opp til 8 år. I tillegg er det omfattende real-world erfaringer ved RA. Xeljanz har blitt foreskrevet til mer enn 55.000 pasienter med RA.4,5

Bivirkninger

I OCTAVE-programmet var seponeringsraten på grunn av bivirkninger av Xeljanz <4% ved induksjonsbehandling og <10% ved vedlikeholdsbehandling.2

Bivirkninger som infeksjoner (nasofaryngitt og andre øvre luftveisinfeksjoner), alvorlige infeksjoner (herpes zoster), endringer i lipidprofil og ikke-melanom hudkreft har blitt rapportert med Xeljanz.2,3,4


Infeksjoner

Xeljanz har en immunsuppressiv effekt og dette ga seg utslag i økt antall infeksjoner i pasienter behandlet med Xeljanz i det kliniske studieprogrammet.2,3

De vanligste infeksjonene assosiert med bruk av Xeljanz var nasofaryngitt og andre øvre luftveisinfeksjoner.2,3

Xeljanz-behandling hos pasienter med UC er forbundet med en doseavhengig risiko for reaktivering av herpes zoster.2,3

I OCTAVE-studieprogrammet krevde de fleste tilfeller av herpes zoster (ca. 70 %) ikke permanent eller midlertidig seponering av Xeljanz eller dosereduksjon.2,3

Effekten av Xeljanz på reaktivering av virushepatitt er ukjent siden pasienter som testet positivt på hepatitt B eller C ble ekskludert fra kliniske studier. Før oppstart av behandling med Xeljanz, bør derfor screening for virushepatitt utføres i samsvar med kliniske retningslinjer.3

Malignitet

Det er en mulighet for at Xeljanz, slik som annen immunmodulerende og immunsuppressiv behandling, påvirker pasienters forsvar mot malignitet. Inntil nå er det ikke vist noen sammenheng mellom bruk av Xeljanz og utvikling og forløp av maligniteter.3

Ikke-melanom hudkreft (NMSC) er rapportert hos pasienter behandlet med Xeljanz ved ulcerøs kolitt. Risikoen for NMSC kan være høyere hos pasienter behandlet med Xeljanz 10 mg BID enn hos pasienter behandlet med 5 mg BID.3

I behandling av pasienter med RA med Xeljanz, har lymfomer blitt observert. RA-pasienter har i utgangspunktet økt risiko for lymfomer, og det er derfor usikkert om Xeljanz har noen direkte effekt på risiko for lymfomer.3

Risiko for lungeemboli

Lungeemboli er observert hos pasienter som har brukt Xeljanz i kliniske studier, samt i rapporter etter markedsforing. Xeljanz 10 mg to ganger daglig er kontraindisert hos pasienter som har en eller flere av fælgende tilstander:

  • Bruk av hormonelle kombinasjonsantikonseptiva eller hormonell substitusjonsbehandling
  • Hjertesvikt
  • Tidligere venøs tromboembolisme, enten dyp venetrombose eller lungeemboli
  • Arvelig koagulasjonsforstyrrelse
  • Malignitet
  • Pasienter som skal gjennomga større kirurgiske inngrep

Andre risikofaktorer som skal tas med i betraktningen når pasientens risiko for lungeemboli vurderes, er alder, overvekt, om pasienten røyker, samt om pasienten er immobilisert.


Kardiovaskulær risiko

Behandling med Xeljanz kan føre til økning i totalkolesterol, LDL-kolesterol og HDL-kolesterol. Måling av lipidparametre bør utføres 8 uker etter oppstart av behandling. Hyperlipidemi bør behandles i tråd med kliniske retningslinjer.3

Alvorlige kardiovaskulære hendelser ble rapportert i OCTAVE-programmet for XELJANZ ved ulcerøs kolitt, men ingen av disse ble tilskrevet medikamentet.2,3

Opp til 8.5 år med erfaring med Xeljanz-behandling ved RA har ikke vist noen endring i risiko for kardiovaskulære hendelser eller død.4,5

Andre laboratorie-parametre

Behandling med Xeljanz kan påvirke flere andre laboratorie-parametre, slike som lymfocytt-tall og hemoglobin. I noen tilfeller, kan justering av Xeljanz-dose eller midlertidig seponering være nødvendig.3

Lymfocytter:
Behandling med Xeljanz har blitt forbundet med økt forekomst av lymfopeni. Lymfocyttverdier lavere enn 750 celler/mm3 ble forbundet med en økt forekomst av alvorlige infeksjoner. Det anbefales ikke å initiere eller fortsette XELJANZ-behandling hos pasienter som har en bekreftet lymfocyttverdi på lavere enn 750 celler/mm3. Lymfocytter bør overvåkes ved baseline og hver 3. måned etterpå.3

Nøytrofile:
Behandling med Xeljanz har blitt forbundet med økt forekomst av nøytropeni (absolutt nøytrofil tall [ANC] < enn 2000 celler/mm3). Det er ikke anbefalt å initiere Xeljanz-behandling hos pasienter med ANC lavere enn 1000 celler/mm3. ANC bør overvåkes ved baseline og etter 4 til 8 uker med behandling, og deretter hver 3. måned.3

Hemoglobin:
Behandling med tofacitinib har blitt forbundet med reduksjon i hemoglobinnivå. Det er ikke anbefalt å initiere Xeljanz-behandling hos pasienter med en hemoglobinverdi på mindre enn 9 g/dl. Hemoglobin bør overvåkes ved baseline og etter 4 til 8 uker med behandling, og deretter hver 3. måned.3

 

UC=ulcerøs kolitt; RA=revmatoid artritt; BID=to ganger daglig

Referanser:

1. Hanauer S, Panaccione R, Danese S et al. Tofacitinib Induction Therapy Reduces Symptoms Within 3 Days for Patients With Ulcerative Colitis. Clin Gastroenterol Hepatol. 2019 Jan;17(1):139-147, 2. Sandborn WJ, Su C, Sands BE, et al. Tofacitinib as induction and maintenance therapy for ulcerative colitis. N Engl J Med 2017;376:1723-36, 3. Xeljanz SPC, 27.06.2019, 4. Cohen SB, Tanaka Y, Mariette X, et al. Long-term safety of tofacitinib for the treatment of rheumatoid arthritis up to 8.5 years: integrated analysis of data from the global clinical trials. Ann Rheum Dis 2017;76:1253–1262, 5. Cohen S, Curtis JR, DeMasi R et al. Worldwide, 3-Year, Post-Marketing Surveillance Experience with Tofacitinib in Rheumatoid Arthritis. Rheumatol Ther 2018; 5(1): 283–291

PP-XEL-NOR-0193