Dosering og administrasjonsmåte1

Behandling bør initieres og overvåkes av spesialist som har erfaring med diagnostisering og behandling av juvenil idiopatisk artritt.

Xeljanz til oral bruk er tilgjengelig i to administrasjonsformer ved standard behandling av JIA; 5 mg tabletter eller mikstur.1,* 
 

Anbefalt dose til pasienter > 2 år er basert på følgende vektkategorier:

* Pasienter som veier > 40 kg og som er behandlet med 5 ml Xeljanz mikstur, oppløsning to ganger daglig kan bytte til 5 mg Xeljanz filmdrasjerte tabletter to ganger daglig. Pasienter som veier < 40 kg kan ikke bytte fra Xeljanz mikstur, oppløsning.

Illustrasjon av mikstur, oppløsning for vektbasert dosering < 40 kg (eksempel)

Xeljanz mikstur, oppløsning skal administreres ved hjelp av den medfølgende «press-inn» flaskeadapteren og den orale doseringssprøyten.

Bildet viser ikke faktisk størrelse på blisterpaking.

Rask absorpsjon med max plasmakonsentrasjon rundt en time etter tablettinntak, med en halveringstid på ca. 3 timer for 5 mg tabletten.

Xeljanz gis som monoterapi eller i kombinasjon med MTX

Oppbevaring:

 • Kan oppbevares ved romtemperatur
 • Tabletter oppbevares i blister for å beskytte mot fuktighet
 • Mikstur, oppløsning oppbevares i originalflasken og –pakningen for å beskytte mot lys; Skal kastes 60 dager etter anbrudd

Før administrering

 • Pasienter bør vurderes og testes for latent eller aktiv TB-infeksjon
 • Alle pasienter bør ta alle vaksiner som er anbefalt i gjeldende vaksinasjonsprogram. Det er ikke anbefalt å gi levende vaksiner samtidig med Xeljanz
 • Screening for virushepatitt bør utføres i samsvar med kliniske retningslinjer

Bruk av Xeljanz sammen med biologiske DMARD-er og potente immunsuppresiva bør unngås pga. en mulig risiko for økt immunsuppresjon og økt infeksjonsfare.

Dosejustering, midlertidig seponering og avslutning av behandling

 • Dersom en pasient får en alvorlig infeksjon skal behandling med Xeljanz seponeres midlertidig frem til infeksjonen er under kontroll
 • Midlertidig seponering kan være nødvendig for å håndtere doserelaterte unormale funn i laboratorieprøver, inkludert lymfopeni, nøytropeni og anemi

Xeljanz-dosen bør reduseres til 5 mg (eller vektbasert ekvivavalent) én gang daglig

Dosen av Xeljanz bør reduseres til 5 mg (eller vektbasert ekvivavalent) én gang daglig hos pasienter som samtidig bruker potente hemmere av cytokrom (CYP) P450 3A4 (f.eks. ketokonazol). Dosen av Xeljanz bør reduseres til 5 mg (eller vektbasert ekvivavalent) én gang daglig hos pasienter som samtidig bruker ett eller flere legemidler som gir moderat hemming av CYP3A4 samt kraftig hemming av CYP2C19 (f.eks. fluconazol).

Se preparatomtale for mer informasjon om kontraindikasjoner, forsiktighetsregler og interaksjoner.
 

Opplæringsmateriell/RMP

Se forøvrig opplæringsmateriell som er utarbeidet sammen med Statens legemiddelverk:

 • Pasientkort
 • Informasjonsbrosjyre til forskriver
 • Sjekkliste til forskriver ved behandlingsstart
 • Sjekkliste til forskriver ved oppfølgingsbesøk

Dette er et supplement til Xeljanz preparatomtale og pakningsvedlegg og kan lastes ned fra www.felleskatalogen.no

Referanser:

1. Xeljanz preparatomtale (SPC)

PP-XEL-NOR-0288