Kliniske studier

Klinisk effekt og sikkerhet1,2

Xeljanz fase 3-programmet for JIA består av én fullført fase 3-studie (studien JIA-I (A3921104)) og én pågående langvarig forlengelsesstudie (LTE) (A3921145). I disse studiene var følgende JIA-undergrupper inkludert: pasienter med enten RF-positiv eller RF-negativ polyartritt, forlenget oligoartritt, systemisk JIA med aktiv artritt og ingen nåværende systemiske symptomer (kalt pJIA-datasett) og to separate undergrupper med pasienter med juvenil PsA og entesittrelatert artritt (ERA). Totalt 225 pasienter ble registrert i den åpne innkjøringsfasen og behandlingsperioden var på 44 uker.


Primære og sekundære effektendepunkter hos pasienter med pJIA ved uke 44* i studien JIA-I (alle p-verdier <0,05).

* Den 26 uker lange dobbeltblinde fasen er fra uke 18 til uke 44 fra og med randomiseringsdagen. Endepunkter kontrollert for type I-feil  ble testet i denne rekkefølgen:  Sykdomsoppblussing, JIA ACR50, JIA ACR30, JIA ACR70, CHAQ-indeks for funksjonsnedsettelse. 
 

En signifikant mindre andel av pasientene (med pJIA i JIA-I), behandlet med Xeljanz hadde sykdomsoppblussing ved uke 44 sammenlignet med pasienter behandlet med placebo. En signifikant større andel av pasientene med pJIA behandlet med Xeljanz oppnådde JIA ACR30-, ACR50- og ACR70-respons sammenlignet med pasienter behandlet med placebo ved uke 44 (se tabell).

Fysisk funksjon og helserelatert livskvalitet:

Endringer i fysisk funksjon i studien JIA-I ble målt med CHAQ-indeksen for funksjonsnedsettelse. Gjennomsnittlig endring (SEM) fra baseline i den dobbeltblindede fasen for CHAQ-indeksen for funksjonsnedsettelse hos pasienter med pJIA var signifikant lavere i gruppen som fikk Xeljanz (5 mg BID) eller vektbasert ekvivalent Xeljanz (mikstur, oppløsning BID) sammenlignet med placebo ved uke 44 (hhv -0,11 vs. 0,00). Gjennomsnittlig endring var i favør av Xeljanz (5 mg BID) sammenlignet med placebo på tvers av undertypene RF-positiv polyartritt, RF-negativ polyartritt, forlenget oligoartritt og jPsA JIA og var i samsvar med endringen for den generelle studiepopulasjonen.

Sikkerhet:

Bivirkningene hos JIA-pasienter i det kliniske utviklingsprogrammet var samsvarende i type og frekvens med de som ble sett hos voksne RA-pasienter, med unntak av noen infeksjoner (influensa, faryngitt, sinusitt, virusinfeksjon) og gastrointestinale eller generelle lidelser (abdominale smerter, kvalme, oppkast, feber, hodepine, hoste), som var mer vanlige i den pediatriske JIA-populasjonen.

I den dobbeltblindede delen av den sentrale fase 3-studien (studien JIA-I) var infeksjon den hyppigst rapporterte bivirkningen (44,3 %). Infeksjonene var generelt milde til moderate i alvorlighetsgrad.

I den integrerte sikkerhetspopulasjonen fikk 7 pasienter alvorlige infeksjoner under behandling med tofacitinib i rapporteringsperioden (opptil 28 dager etter den siste dosen med studielegemiddel), som representerer en forekomst på 1,92 pasienter med hendelser per 100 pasientår: pneumoni, epiduralt empyem (med sinusitt og subperiosteal abscess), pilonidal cyste, appendisitt, escherichia pyelonefritt, abscess i ekstremitet og urinveisinfeksjon.

I den integrerte sikkerhetspopulasjonen fikk 3 pasienter ikke-alvorlige hendelser av herpes zoster i rapporteringsperioden, som representerer en forekomst på 0,82 pasienter med hendelser per 100 pasientår. Ytterligere én (1) pasient fikk en hendelse med alvorlig herpes zoster utenfor rapporteringsperioden.

Sikkerhet og effekt av tofacitinib hos barn i alderen under 2 år med polyartikulær JIA og juvenil PsA har ikke blitt fastslått. Det finnes ingen tilgjengelige data.

For nærmere informasjon, se preparatomtalen.

Se Xeljanz sikkerhetsinformasjon

ACR = American College of Rheumatology; CHAQ = spørreskjema for vurdering av barns helsetilstand; KI = konfidensintervall; JIA = juvenil idiopatisk artritt; n = antall pasienter med observasjoner ved kontroll; N = totalt antall pasienter; SEM = standardfeil for gjennomsnitt 

Referanser:

1. Xeljanz preparatomtale (SPC); 2. Ruperto N et al. Lancet 2021; 398: 1984–96

PP-XEL-NOR-0288