Kliniske studier

Klinisk effekt og sikkerhet1,2

Det kliniske utviklingsprogrammet for Xeljanz for vurdering av effekt og sikkerhet inkluderte 1 placebokontrollert, bekreftende studie (studie AS-I). Studien AS I var en randomisert, dobbeltblindet, placebokontrollert klinisk studie med 48 ukers behandling av 269 voksne pasienter som hadde inadekvat respons (inadekvat klinisk respons eller intoleranse) på minst 2 NSAID er. Pasientene ble randomisert og behandlet med tofacitinib 5 mg to ganger daglig eller placebo i 16 uker med blindet behandling. Deretter fikk alle tofacitinib 5 mg to ganger daglig i ytterligere 32 uker. Pasientene hadde aktiv sykdom definert som en skår på 4 eller høyere på både BASDAI (Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index) og BASDAI Question 2 (om ryggsmerter), til tross for behandling med ikke steroid anti-inflammatorisk legemiddel (NSAID), kortikosteroid eller DMARD. 

Det primære endepunktet var å evaluere andelen pasienter som hadde oppnådd en ASAS20-respons ved uke 16.

* kontrollert for type I-feil. ** p < 0,0001. 
 

Pasienter som ble behandlet med tofacitinib 5 mg to ganger daglig oppnådde ved uke 16 større forbedring av ASAS20- og ASAS40-respons sammenlignet med placebo (se tabellen over). Responsene ble opprettholdt fra uke 16 til og med uke 48 hos pasienter som fikk tofacitinib 5 mg to ganger daglig.


Andre funn:

  • Effekten av XELJANZ ble demonstrert hos pasienter som var bDMARD naïve og TNF inadekvate respondere (IR)/bDMARDbehandlede (non-IR) pasienter
  • Forbedringene av komponenter av ASAS responsen og andre mål på sykdomsaktivitet, var høyere i gruppen som fikk XELJANZ 5 BID daglig sammenlignet med placebo ved uke 16. Forbedringene ble opprettholdt fra uke 16 til og med uke 48 hos pasienter som fikk XELJANZ 5 mg BID
  • Pasienter behandlet med XELJANZ 5 mg BID oppnådde større forbedring fra baseline i Ankylosing Spondylitis Quality of Life (ASQoL) (-4,0 vs. -2,0) og totalskår på Functional Assessment of Chronic Illness Therapy - Fatigue (FACIT-F) (6,5 vs. 3,1) sammen-lignet med placebobehandlede pasienter ved uke 16 (p < 0,001)
  • Pasienter som ble behandlet med XELJANZ 5 mg BID oppnådde gjennomgående større forbedring fra baseline på Short Form Health Survey version 2 (SF-36v2), Physical Component Summary (PCS) sammenlignet med placebobehandlede pasienter ved uke 16.

Sikkerhet:

Sikkerhetsprofilen som ble observert hos pasienter med aktiv AS som ble behandlet med Xeljanz, var generelt i samsvar med sikkerhetsprofilen som ble observert hos RA-pasienter behandlet med Xeljanz. 

Under den placebokontrollerte perioden på opptil 16 uker av de kombinerte fase 2 og fase 3 kliniske studiene, var hyppigheten av infeksjoner i gruppen som fikk Xeljanz 5 mg BID (185 pasienter) 27,6 %, og hyppigheten i placebogruppen (187 pasienter) var 23,0 %. I de kombinerte fase 2 og fase 3 kliniske studiene var hyppigheten av infeksjoner 35,1 % hos 316 pasienter som ble behandlet med Xeljanz 5 mg BID daglig i opptil 48 uker.

I de kombinerte fase 2 og fase 3 kliniske studiene var det 1 alvorlig infeksjon (aseptisk meningitt) blant de 316 pasientene som ble behandlet med Xeljanz 5 mg to ganger daglig i opptil 48 uker, noe som gir en rate på 0,43 pasienter per 100 pasientår.

For nærmere informasjon, se preparatomtalen.

Se Xeljanz sikkerhetsinformasjon

ASAS20/40= Assessment of Spondylo Arthritis international Society criteria with at least 20/40% improvement; BID=to ganger daglig; KI=konfidensintervall

Referanser:

1. Xeljanz preparatomtale (SPC), 2. Deodhar A, et al. Ann Rheum Dis 2021;80(8):1004–13

PP-XEL-NOR-0288