Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Pfizer sitt engasjement i kampen mot AMR

Signeringen av erklæringen om bekjempelse av antimikrobiell resistens er bare ett av mange eksempler på Pfizers engasjement i kampen mot infeksjonssykdommer og AMR. I 1943 var Pfizer de første som klarte å perfeksjonere masseproduksjon av penicillin til soldater i annen verdenskrig. Siden den gang har Pfizer aktivt engasjert seg i forskningen og utviklingen av innovative legemidler, og i dag jobber Pfizer for å sikre fortsatt effektivitet for eksisterende antibiotika og stanse utviklingen av resistens.

Øke bevisstheten rundt viktigheten av korrekt antibiotikabruk

Pfizer støtter innsatsen for å øke bevisstheten rundt korrekt antibiotikabruk. For eksempel støtter Pfizer gratis nettkurs for helsepersonell "Challenges in Antibiotic Resistance: Gram Negative Bacteria" (Utfordringer innen antimikrobiell resistens: gramnegative bakterier) som arrangeres av The British Society for Antimicrobial Chemotherapy (BSAC).

Gi tilgang til 14 år med globale AMR-data

ATLAS er et globalt AMR-overvåkingsprogram sponset av Pfizer, som gir helsepersonell og forskere muligheten til å se 14 år med globale AMR‑overvåkingsdata gratis. ATLAS gir et oppdatert bilde på trendene innen antimikrobiell følsomhet og resistens – over tid og på tvers av land.

Verktøy

Gå til ATLAS

Få tilgang til ATLAS på din PC eller last ned app til din smarttelefon eller nettbrett. Søk etter ATLAS i din app store.

Gå til ATLAS

Bidra til å skape et miljø for bærekraftige globale retningslinjer

Pfizer forsøker å bidra til å skape et miljø for bærekraftige globale retningslinjer, for eksempel ved å undertegne erklæringen om bekjempelse av antimikrobiell resistens9 – en global handlingsoppfordring som oppmuntrer til større samarbeid mellom bransje og regjering for å adressere AMR.

Tilby en bred portefølje med legemidler for forebygging og behandling av alvorlige infeksjoner

Når patogener utvikler resistensmekanismer mot eksisterende antibiotika, er det svært viktig å unngå overforbruk og feilbruk av eksisterende antibiotika, og fortsette å utvikle nye klasser av antibiotika. Per i dag inneholder Pfizer sin portefølje over 80 legemidler, og Pfizer investerer kontinuerlig i forskning og utvikling for å finne nye måter å bekjempe alvorlige infeksjoner og AMR på.

Fem områder i kampen mot AMR

WHO konkluderer med at det må igangsettes tiltak på fem områder for å stanse den økende fremveksten av AMR:

Kjennskap til problemet 
Kjennskap til antimikrobiell resistens blant helsepersonell og befolkningen generelt må forbedres. Dette må gjøres via effektiv kommunikasjon, utdannelse og opplæring. For eksempel markeres World Antibiotic Awareness Week og European Antibiotic Awareness Day hvert år i november for å gjøre folk oppmerksomme på AMR og behovet for handling på dette området10, 11

Overvåking og forskning
Kunnskapen om utvikling og spredning av resistens må styrkes gjennom AMR-overvåkning og forskning12.

Redusert infeksjonsinsidens
Infeksjonsinsidensen må reduseres for å redusere bruken av antibiotika. Dette må gjøres via effektive tiltak for hygiene og infeksjonsforebygging, inkludert vaksinering12.

Optimalisert bruk av antimikrobiotika
Vi trenger effektive, raske, lavkostnads diagnoseverktøy behøves for å kunne  bidra til bedre bruk av antibiotika og unngå feilbruk og overforbruk12.

Investering i nye legemidler og diagnosemetoder
Det er viktig å utvikle det økonomiske grunnlaget for en bærekraftig investering som tar hensyn til behovene som finnes i alle land, og å øke investeringen i nye legemidler, diagnoseverktøy og vaksiner sammen med andre intervensjoner12.
(Source: WHO Global Action Plan on Antimicrobial Resistance)12 

Følger av AMR

Nye resistensmekanismer dukker opp og sprer seg raskt. Dette truer muligheten til å behandle vanlige infeksjonssykdommer, og resulterer i forlengede sykdomsperioder, nedsatt funksjonsevne og død1

Dødsfall
Hvert år dør 25 000 europeere som følge av infeksjoner med resistente bakterier13. Globalt forårsaker AMR 700 000 dødsfall hvert år. Hvis det ikke handles umiddelbart, vil dette tallet øke dramatisk. Innen 2050 kan AMR forårsake så mye som 10 millioner dødsfall per år, og kan ta over for kreft som årsaken til flest dødsfall2.

Tilbakeskritt for medisinsk fremgang
Alt nå utvikler 480 000 personer multiresistent tuberkulose hvert år, og antimikrobiell resistens begynner også å komplisere kampen mot HIV og malaria. Videre vil medisinske prosedyrer som organtransplantasjon, kjemoterapi mot kreft, diabetesbehandling og større operasjoner bli svært risikable uten effektive antibiotika1

Økte helsepleiekostnader
AMR øker helsepleiekostnader fordi det trengs lengre sykehusopphold og mer intensiv pleie.

Økonomisk skadevirkning
Den langsiktige økonomiske skadevirkningen av AMR kan bli verre enn finanskrisen i 2008 og kan øke global fattigdom og økonomiske forskjeller14.  

”Uten umiddelbare, koordinerte handlingstiltak fra mange interessenters side, går verden mot en postantibiotika-epoke, der vanlige infeksjoner og mindre skader som man har kunnet behandle i flere tiår, igjen vil drepe.” 

Dr Keiji Fukuda, WHOs assisterende direktørgeneral for helsesikkerhet3  

Nyttig om AMR

PP-ZVA-NOR-0082