RECLAIM 

Effekt på ceftazidimresistente Enterobacteriaceae og P. aeruginosa1

RECLAIM er en internasjonal, randomisert dobbeltblind, komparativ, fase-3 studie utført på mer enn 1000 pasienter.1

Studien viser at Zavicefta er like effektiv som meropenem når kombinert med metronidazol hos hospitaliserte pasienter med gramnegative cIAI.1 Lignende effekt mot ceftazidimfølsomme og ceftazidimresistente patogener.1

 

Andel pasienter som hadde oppnådd klinisk forbedring ved test-of-cure besøk*

Figur utarbeidet av Pfizer etter referanse 1, tabel 3.

* Test-of-cure: 28-35 dager etter randomisering

** MITT: modifisert intent-to-treat

 

Studiedesign

*Klinisk kur definert som fullstendig oppløsning eller betydelig forbedring i tegn og symptomer på indeksinfeksjonen, slik at ingen ytterligere antibakteriell terapi, drenering eller kirurgi var nødvendig. Ikke-underordnethet ble ansett som oppfylt hvis den nedre grensen på 95% CI for forskjellen mellom gruppene var større enn den forhåndsbestemte ikke-underordnetheten på -12,5%.

†Pasienter i MITT-populasjonen er definert som pasienter som fikk studiemedisiner og oppfylte kliniske sykdomskriterier.

 

Klinisk evaluerbare pasienter ved test-of-cure-besøk*

Figur utarbeidet av Pfizer etter referanse 1, tabell 3.

 

* Test-of-cure: 28-35 dager etter randomisering

** MITT: Modifiseret intent-to-treat

Referanse: 

1. referense: Mazuski JE, Gasink LB, Armstrong J et al, Efficacy and Safety of Ceftazidime-Avibactam Plus Metronidazole Versus Meropenem in the Treatment of Complicated Intra-abdominal Infection: Results From a Randomized, Controlled, Double-Blind, Phase 3 Program, Clin Infect Dis 2016;62:1380-9
2. Zavicefta SPC

PP-ZVA-NOR-0096