Slik oppbevares Zavicefta

Tørt pulver1
3 år.

Etter rekonstituering1
Det rekonstituerte hetteglasset skal brukes umiddelbart.

Etter fortynning1
Kjemisk og fysisk stabilitet under bruk er vist i opptil 24 timer ved 2-8 °C, etterfulgt av opptil 12 timer ved høyst 25ºC.

Fra et mikrobiologisk ståsted bør preparatet brukes umiddelbart. Dersom det ikke brukes umiddelbart er brukslagringstid og –betingelser før bruk brukerens ansvar og skal normalt ikke være lengre enn 24 timer ved 2-8ºC, med mindre rekonstitusjon/fortynning er utført under kontrollerte og validerte aseptiske forhold.

Nyttig om Zavicefta

Referanse:

1. Zavicefta SPC

PP-ZVA-NOR-0096