Pneumoni ervervet utenfor sykehus (CAP)

Pneumoni ervervet utenfor sykehus (CAP) er en vanlig dødsårsak i den vestlige verden. Pasienter med pneumoni ervervet utenfor sykehus utgjør en stor pasientgruppe ved medisinske avdelinger.1 Optimal mikrobiologisk diagnostikk og empirisk antibiotikabehandling har avgjørende betydning i pasienthåndteringen.1

Insidensen i Europa avhenger også av befolkningen og landet det gjelder.2 Insidensen av CAP øker med alderen og er høyere hos menn enn hos kvinner. Den vanligste bakterien er S. pneumoniae.

Andre patogener som er vanlige å identifisere er f.eks.:
•    H. Influenzae
•    S. aureus
•    M. pneumoniae
•    C. pneumoniae

•    Gramnegative bakterier2

Rangering etter viktighet og prevalens avhenger av landet og befolkningen.2 Det finnes vesentlige variasjoner i utrednings- og behandlingsanbefalingene mellom forskjellige land.1

    Referanser:

    1. Aira Bucher, Peder Olsen, Fredrik Müller. Pneumoni ervervet utenfor institusjon – håndtering i sykehus. Tidsskr Nor Lægeforen 2003;123: 797-9, 2. Welte T, Torres A, Nathwani D. Clinical and economic burden of community-acquired pneumonia among adults in Europe. Thorax 2012;67:71-9.

    PP-ZVA-NOR-0106