Zavicefta dosering

Det anbefales at Zavicefta brukes til behandling av infeksjoner forårsaket av aerobe gramnegative organismer hos voksne pasienter med begrensede behandlingsmuligheter kun etter konsultasjon med en lege med egnet erfaring fra behandling av infeksjonssykdommer.

Anbefalt intravenøs dose hos pasienter med estimert CrCL ≥ 51 ml/min1*

*CrCL estimert ved hjelp av Cockcroft-Gault formel. †Skal brukes i kombinasjon med metronidazol når man vet eller mistenker at anaerobe patogener bidrar til infeksjonsprosessen. ‡Skal brukes i kombinasjon med et antibakterielt middel som virker mot grampositive patogener når man vet eller mistenker at disse bidrar til infeksjonsprosessen. §Den totale varigheten som er vist kan inkludere intravenøs Zavicefta etterfulgt av hensiktsmessig oral behandling. #Det er svært begrenset erfaring med bruk av Zavicefta i mer enn 14 dager.

Ingen dosejustering er nødvendig hos eldre pasienter, hos pasienter med lett nedsatt nyrefunksjon (estimert CrCL ≥ 51 ≤ 80 ml/min) og hos pasienter med nedsatt leverfunksjon.1
 
Dosejustering ved nyresvikt
Anbefalt dosejustering hos pasienter med estimert CrCL ≤ 50 ml/min1

 

*CrCL estimert ved hjelp av Cockcroft-Gault formel. Doseanbefalinger er basert på farmakokinetisk-modellering. Ceftazidim og avibaktam kan fjernes ved hemodialyse (se pkt. 4.9 og 5.2 i SPC). På dager med hemodialyse skal doseringen av Zavicefta skje etter fullført hemodialyse.

Referanse:

1. Zavicefta SPC, 01.02.2020

PP-ZVA-NOR-0082