Hvordan oppbevare Zinforo

Holdbarhet1

  • Tørt pulver: 3 år
  • Oppbevares ved høyst 30 °C.
  • Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys

Etter rekonstitusjon1

Det rekonstituerte hetteglasset bør fortynnes umiddelbart. 

Etter fortynning1

Etter at infusjonsvæsken er fortynnet, bør den administreres innen 6 timer. Den kjemiske og fysiske bruksstabiliteten har blitt vist i inntil 24 timer ved 2-8 °C. Når det fortynnede produktet tas ut av kjøleskapet til romtemperatur, må det brukes i løpet av 6 timer. 

Av mikrobiologiske hensyn bør legemidlet brukes umiddelbart. Hvis det ikke brukes umiddelbart, er oppbevaringstider og oppbevaringsbetingelser før bruk brukerens ansvar og vil normalt ikke være lengre enn 24 timer ved 2 til 8 °C, hvis ikke rekonstitusjon/fortynning er utført under kontrollerte og validerte aseptiske forhold.

Rekonstituering1

Pulveret må rekonstitueres med vann for injeksjoner og det resulterende konsentratet må deretter uttynnes umiddelbart før bruk. Den rekonstituerte løsningen er en blekgulløsning uten partikler.
Standard aseptiske teknikker må brukes til klargjøring og administrering av løsningen.
Zinforo-pudderet skal rekonstitueres med 20 ml sterilt vann for injeksjoner. 
Den resulterende løsningen skal ristes før den overføres til infusjonsposen eller flasken som inneholder enten:
•    Natriumklorid-løsning 9 mg/ml (0,9 %) for injeksjon
•    Dextrose-løsning 50 mg/ml (5 %) for injeksjon
•    Natriumklorid- 4,5 mg/ml og dextrose-løsning 25 mg/ml for injeksjon (0,45 % natriumklorid og 2,5 % dextrose)
•    Ringer-løsning. 

En 250 ml, 100 ml eller 50 ml infusjonspose kan brukes til klargjøring av infusjonen, basert på pasientens behov for volum. 

Det samlede tidsintervallet mellom starten av rekonstitueringen og fullført klargjøring av den intravenøse infusjonen må ikke overstige 30 minutter.

Infusjonsvolum for pediatriske pasienter vil variere avhengig av barnets vekt. Konsentrasjonen på infusjonsløsningen må ikke overstige 12 mg/ml ceftaroline fosamil under klargjøring og administrering.

Hvert hetteglass er kun for engangsbruk.

Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

Referanse

1. Zinforo SPC

PP-ZFO-NOR-0009