Lyrica

Lyrica (pregabalin) er et legemiddel som benyttes ved behandling av nevropatisk smerte, epilepsi og generalisert angst. Lyrica (pregabalin) har strukturell likhet med nevrotransmittoren GABA. Virkningsmekanisme: Lyrica (pregabalin) bindes til en subenhet (α2-δ-protein) på spenningskontrollerte kalsiumkanaler i sentralnervesystemet.


Lyrica reduserer perifer- og sentral nevropatisk smerte

Langvarig smerte (> 3 mnd.) kan ha flere årsaker; nociseptiv smerte, nevropatisk smerte og blandet nociseptiv/nevropatisk smerte. De underliggende mekanismene for hver av disse typene av kronisk smerte er distinkt forskjellige og behandlingen ved disse tilstandene er også ulik. Det er derfor viktig å identifisere hvilken type smerte pasienten har, og om det evt. kan foreligge en blandet nociseptiv/nevropatisk tilstand.2


Lyrica har følgende indikasjoner1:

 

Viktig sikkerhetsinformasjon ved bruk av Lyrica

  • Angioødem og hypersensitivitetsreaksjoner er rapportert ved behandling med pregabalin. Pregabalin skal seponeres umiddelbart ved symptomer på hypersensitivitetsreaksjoner eller angioødem. 
  • Pregabalin clearance er nesten direkte proporsjonal med kreatininclearance, dosejustering er nødvendig ved redusert nyrefunksjon. 
  • Etter seponering av korttids- og langtidsbehandling med pregabalin er det observert seponeringssymptomer hos enkelte pasienter, pasienten bør informeres om dette ved behandlingsstart. Seponering gjøres gradvis over minimum 1 uke.
  • Tilfeller av feilbruk, misbruk og avhengighet er sett. Forsiktighet utvises hos pasienter med kjent tidligere rusmisbruk, vær oppmerksom på symptomer på feilbruk, misbruk eller avhengighet (utvikling av toleranse, doseeskalering, legemiddelsøkende oppførsel er rapportert).
  • De mest vanlige rapporterte bivirkningene i kliniske studier var svimmelhet, søvnighet, munntørrhet, ødem, sløret syn, vektøkning og forstoppelse.Lyrica (pregabalin)


Referanser:
1. Lyrica SPC, 
09.11.2016.
2. McCarberg B., J Fam. Pract. 2004; 53 (Suppl 10):11-22