Gi råd - behandling med Lyrica

Nevropatisk smerte kan lindres

Behandling av nevropatisk smerte er vanskelig. Smerteintensiteten varierer sterkt, men er ofte høy. Vanlige svake og middels sterke analgetika har liten eller ingen effekt. Mange pasienter blir likevel satt på slike medikamenter og opplever bare bivirkningene. Man oppnår ofte bedring ved bare å seponere dem.

Pasienten må få et realistisk bilde av at det er vanskelig å behandle smertene, men at flere tiltak kan prøves.1

Behandling med Lyrica (pregabalin)

Lyrica anbefales ved behandling av nevropatisk smerte.

Lyrica er klassifisert som et av førstevalgsspreparatene ved behandling av nevropatisk smerte i ”Retningslinjer for Smertelindring”, utgitt av Den Norske Legeforening.1

I retningslinjene fra European Federation of Neurological Societies (EFNS) er pregabalin ett av førstevalgspreparatene ved behandling av:

  • smertefull diabetes nevropati

  • post herpetisk nevropati

  • sentral nevropatisk smerte2


Lyrica er blitt undersøkt i 10 kontrollerte studier, og i kliniske studier på opp til 12 uker ved både perifer og sentral nevropatisk smerte, ble smertereduksjon observert i løpet av uke 1 og ble opprettholdt gjennom behandlingsperioden.3

Viktig å vite ved behandling av nevropatisk smerte

  • Hvordan kan smerte behandles

  • Smerte kan behandles til et nivå som er akseptabelt

Se informasjonsfilm om behandling av nevropatisk smerte samt oppstart og behandling med Lyrica:

Informasjonsfilm om smertebehandling og behandling med Lyrica; de vanligste bivirkningen og hvor viktig det er at pasienten i samråd med lege tar beslutninger vedrørende behandling.(3:35 min)

Dosering av Lyrica

Ved indikasjonen nevropatisk smerte kan pregabalinbehandling initieres med en dose på 150 mg per dag fordelt på to eller tre doser.

Basert på pasientens individuelle respons og tolerabilitet kan dosen økes til 300 mg per dag etter et intervall på 3 til 7 dager, og hvis nødvendig, til en maksimaldose på 600 mg per dag etter ytterligere 7 dager.3

For å unngå bivirkninger kan det også være indisert å starte med en lavere dose, og så titrere dosen langsomt oppover.1

Pregabalin skilles hovedsakelig uendret ut i urinen. Derfor vil pasienter med nedsatt nyrefunksjon, som f.eks. eldre, ofte også få forskrevet lavere doser.3

Lyrica finnes også som mikstur, spesielt egnet for pasienter som ikke kan svelge.

Forsiktighetsregler og de vanligste bivirkninger:

De fleste pasienter opplever bivirkninger ved bruk av Lyrica, spesielt ved oppstart av behandling. Blant de vanligste er svimmelhet og søvnighet. Disse bivirkningene sees typisk i forbindelse med behandlingsstart eller opptitrering, men er som oftest forbigående. Det samme gjelder kvalme, som kan få pasienten til å seponere medisinen.4

Pakningsvedlegget lister også opp en rekke andre bivirkninger som kan inntreffe.

Brå seponering av Lyrica kan gi seponeringssymptomer som f.eks. hodepine, kvalme og angst.3 Pasienten skal informeres om at Lyrica ikke skal avluttes brått, men seponeres over tid i samråd med lege. 

Tips og råd for å redusere bivirkninger:

  • For å redusere risiko for bivirkninger i oppstartsfasen er det viktig at pasienten trapper opp gradvis i samråd med lege3
  • Det kan være indisert med lavere startdose1
  • Første dose og ny dose ved doseøkning bør tas om kvelden4
  • Svimmelhet og søvnighet opptrer vanligvis innen en til to uker etter oppstart, men avtar en til to uker senere4

Fra diagnose til lindring

På våre nettsider har vi samlet materiell, verktøy og informasjon som kan være til hjelp for å avdekke og diagnostisere nevropatisk smerte, og oppnå et optimalt behandlingsresultat med Lyrica.

 

 

Vær en støttespiller for pasientene dine, fra diagnose til smertelindring:

 

Referanser:

1. Retningslinjer for smertelindring. Den norske legeforening 2009
2. Attal N, Cruccu G, Baron R et al. EFNS guidelines on the pharmacological treatment of neuropathic pain: 2010 revision. Eur J Neurol 2010; 17: 1113–23
3. Lyrica preparatomtale (SPC),  21.05.2019
4. Freynhagen R, Serpell M, Emir B et al. Pain Practice 2015:15(1):47-57

PP-LYR-NOR-0138