Følg opp underveis

Behandling av nevropatisk smerte med Lyrica - oppsummering av hovedpunktene:

Slik kan nevropatisk smerte oppdages:

 • Vær spesielt oppmerksom på utsatte pasientgrupper, som for eksempel pasienter med MS, diabetes eller kreftsykdommer.

 • painDETECT er et verktøy som kan hjelpe både lege og pasient i diagnostiseringen av nevropatisk smerte. Last ned painDETECT på www.paindetect.no

Slik kan man bidra til bedre etterlevelse og smertelindring ved behandling med Lyrica:

 • For å redusere risiko for bivirkninger i oppstartsfasen er det viktig at pasienten trappes opp gradvis og over minimum 2 uker1

 • Pasienten bør oppfordres til å kontakte lege dersom bivirkningene blir for plagsomme. I slike tilfeller kan lavere startdose vurderes.2 

 • Første dose og ny dose ved doseøkning bør tas om kvelden3

 • Gi informasjon om at de vanligste bivirkningene ofte er forbigående

  • Svimmelhet og søvnighet opptrer vanligvis innen en til to uker etter oppstart, men avtar en til to uker senere3

 • ​Informer om mulig bivirkninger og varighet i forkant av behandlingsoppstart for å skape realistiske forventinger til effekt, og motivere pasienten til etterlevelse

 • Følg opp pasienten og opptitrer til effektiv dose

 • Min Smerte App kan være et nyttig verktøy for å evaluere effekten av behandlingen med Lyrica og skape et utgangspunkt for dialog mellom lege og pasient

 

Fra diagnose til lindring

På våre nettsider har vi samlet materiell, verktøy og informasjon som kan være til hjelp for å avdekke og diagnostisere nevropatisk smerte, og oppnå et optimalt behandlingsresultat med Lyrica.

 

 

Vær en støttespiller for pasientene dine, fra diagnose til smertelindring:

 

Referanse:

1. Lyrica preparatomtale (SPC), pkt. 4.2, gjeldende pr. 21. mai 2019
2. Retningslinjer for smertelindring. Den norske legeforening 2009
3. Freynhagen R, Serpell M , Emir B et al. Pain Practice 2015:15(1):47-57

PP-LYR-NOR-0138