Lyrica bivirkinger

Bivirkningene er oftest milde til moderate. De mest vanlige bivirkningene er svimmelhet og søvnighet1.

I en reviewartikkel2 fant man at disse bivirkningene vanligvis oppstår innen de første en til to ukene av behandlingen og avtar en til to uker senere uten at det er nødvendig å avslutte behandlingen. De andre bivirkningene som ble sett var også forbigående og forsvinner i de fleste tilfeller innen 9 til 24 dager, med unntak av vektøkning. Ved behandling av sentral nevropatisk smerte forårsaket av ryggmargsskade er forekomsten av bivirkninger generelt og bivirkninger relatert til sentralnervesystemet, spesielt søvnighet, høyere. 

Råd for å håndtere bivirkninger2:

 • Langsom opptitrering av dose, til høyest tolerable dose (minimum 150 mg/dag)
 • Første dose, og ny dose ved doseøkning, bør gis om kvelden
 • Det anbefales at potensielle bivirkninger diskuteres med pasienten i forkant av behandlingen 

Svært vanlige (≥1/10): 
Søvnighet, svimmelhet, hodepine

Vanlige (≥1/100 til <1/10): 

 • Oppkast, kvalme, munntørrhet, forstoppelse, diaré, flatulens, abdominal distensjon
 • Nasofaryngitt
 • Erektil dysfunksjon
 • Muskelkramper, artralgi, ryggsmerter, smerte i lemmene, cervikalspasmer
 • Ataksi, koordinasjonsproblemer, tremor, dysartri, hukommelsesvansker, hukommelsestap, oppmerksomhetsproblemer, parestesier, hypoestesi, sedasjon, balanseproblemer, letargi
 • Eufori, forvirring, irritabilitet, redusert libido, desorientering, søvnløshet
 • Økt appetitt
 • Vektøkning
 • Vertigo
 • Sløret syn, diplopi
 • Unormal gange, fall, unormal følelse, følelse av å være full, utmattelse, perifert ødem, ødem

 
For fullstendig oversikt over bivirkninger, se preparatomtalen.

Seponering av Lyrica

Hvis pregabalin må seponeres anbefales det i samsvar med dagens kliniske praksis, at dette gjøres gradvis over minimum 1 uke uavhengig av indikasjon.1 
Etter seponering av korttids- og langtidsbehandling med pregabalin er det observert seponeringssymptomer hos enkelte pasienter. Følgende bivirkninger har blitt nevnt: Insomni, hodepine, kvalme, angst, diaré, influensasyndrom, kramper, nervøsitet, depresjon, smerte, hyperhidrose og svimmelhet, som kan indikere fysisk avhengighet. Pasienten skal informeres om dette ved behandlingsstart.
 


Ordforklaring

Seponeringssymptomer: symptomer i forbindelse med avslutning av behandling
 

Referanser:

1. Lyrica SPC 21.05.2019
2. Freynhagen R, Serpell M, Emir B et al. A Comprehensive Drug Safety Evaluation of Pregabalin in Peripheral Neuropathic Pain. Pain Practice 2015, Vol15, 1, pp. 47-57.
 

PP-LYR-NOR-0138