Lyrica dosering

Doseområdet er 150 mg til 600 mg per dag fordelt på to eller tre doser. 

Nevropatisk smerte 

Pregabalinbehandling kan initieres med en dose på 150 mg per dag fordelt på to eller tre doser. Basert på pasientens individuelle respons og tolerabilitet kan dosen økes til 300 mg per dag etter et intervall på 3 til 7 dager, og hvis nødvendig, til en maksimaldose på 600 mg per dag etter ytterligere 7 dager.  
 

Epilepsi 

Pregabalinbehandling kan initieres med en dose på 150 mg per dag fordelt på to eller tre doser. Basert på pasientens individuelle respons og tolerabilitet kan dosen økes til 300 mg per dag etter en uke. Etter ytterligere en uke kan dosen økes til en maksimaldose på 600 mg per dag.
 

Generalisert angstlidelse 

Doseområdet er 150 mg til 600 mg per dag fordelt på to eller tre doser. Behovet for behandling bør revurderes jevnlig. Behandlingen kan initieres med maks. 150 mg daglig. Basert på pasientens individuelle respons og tolerabilitet kan dosen økes til 300 mg daglig etter 1 uke. Etter ytterligere 1 uke kan dosen økes til 450 mg daglig. Maks. dose på 600 mg daglig kan gis etter ytterligere 1 uke.

 

Spesielle pasientgrupper

Nedsatt leverfunksjon: Dosejustering ikke nødvendig.
Nedsatt nyrefunksjon/hemodialysepasienter: Dosejustering er nødvendig, se preparatomtale.
 

Seponering av Lyrica

Hvis pregabalin må seponeres anbefales det i samsvar med dagens kliniske praksis, at dette gjøres gradvis over minimum 1 uke uavhengig av indikasjon.1
 

Referanse:
Lyrica SPC 21.05.2019
PP-LYR-NOR-0138