Generalisert angstlidelse (GAD)

GAD er en psykiatrisk lidelse som kjennetegnes av angst, overdreven bekymring, nervøsitet og anspenthet. Lidelsen kan karakteriseres som GAD dersom ovennevnte oppleves de fleste dager over en periode på 6 måneder. 

Angsten vil opptre som vedvarende og generalisert, samt «frittflytende», hvilket vil si at den ikke er situasjonsavhengig. Det er typisk for pasienter med GAD at de vil overestimere uheldige hendelser, trusselen knyttet til hendelsene, konsekvensene av hendelsen (katastrofetenkning) og opplever manglende evne til å ha kontroll over hendelser. 

Angst og bekymring ledsages også av andre symptomer som;

 • rastløshet
 • fatigue
 • konsentrasjonsproblemer
 • irritabilitet
 • motorisk spenning (muskelspenninger, skjelving).


Mange opplever autonom overaktivitet, som gir;

 • «lightheadedness»
 • svetting
 • hjertebank
 • munntørrhet
 • ubehag i magen


Og mange pasienter vil kontakte lege på grunn av somatiske symptomer som;

 • hodepine
 • ryggsmerter
 • andre muskelsmerter
 • mageproblemer
 • søvnløshet
   

Angsten, bekymringen eller de fysiske symptomene kan forårsake klinisk signifikant påvirkning av for eksempel sosial funksjon eller arbeidsevne.

GAD opptrer hos dobbelt så mange kvinner som menn, tilstanden debuterer hos mange i 20-års alder, og opp til 5% får GAD i løpet av livet. Forekomst av annen psykiatrisk diagnose er høy hos denne pasientgruppen.

Lyrica er indisert til behandling av generalisert angstlidelse hos voksne.

 

PP-LYR-NOR-0138