Gi støtte og oppmuntring

Oppmuntre pasientene til å stå i behandlingen

At det kan det ta tid før pasienten opplever effekt av Lyrica, kombinert med plagsomme bivirkninger i forbindelse med oppstart kan øke risikoen for dårlig etterlevelse og for tidlig seponering.1 Jo mer informasjon pasienten får om hvilke bivirkninger som kan forventes desto større er mulighetene til å:

  • forutse hvilke utfordringer pasienten vil få
  • skape realistiske forventinger til effekt og bivirkninger
  • påvirke pasientens etterlevelse av behandlingen

Respons på behandlingen kan være både individuell og uforutsigbar 

Både svimmelhet og søvnighet opptrer normalt i løpet av 1-2 uker etter oppstart med Lyrica. Imidlertid viser en analyse av bivirkninger for pregabalin at de fleste tilfeller var forbigående og hadde avtatt i løpet av 9-14 dager etter behandlingsstart.1 Dette er det viktig å informere pasientene om.

Les studien: "A Comprehensive Drug Safety Evaluation of Pregabalin in Peripheral Neuropathic Pain".

Hvordan pasienten responderer på behandlingen er ofte svært individuelt og uforutsigbart, så økning i dosering og endring i medisinering er også ofte nødvendig.1

Suboptimal dosering kan påvirke behandlingseffekt og dermed motivasjonen til å fortsette behandlingen 

Selv om gradvis opptrapping over minimum to uker er anbefalt kan det også ta tid å finne riktig dosering av Lyrica. 

En retrospektiv analyse fra USA som tar for seg pasienter med ulike smerteindikasjoner konkluderer med at pasienter på Lyrica ofte ble gitt subterapeutiske doser, noe som igjen var assosiert med dårlig behandlingsetterlevelse.3
Les hele analysen her

Min smerte-app - et nyttig verktøy for pasienten

For å bedre etterlevelse og oppnå smertelindring er det altså viktig å følge pasientene opp og øke dosen ved behov. 

Et nyttig verktøy i så måte kan være MIN smerte app. Den inneholder både informasjon om kroniske smerter og en smertedagbok som kan være til hjelp for å evaluere effekten av behandlingen med Lyrica og skape et utgangspunkt for dialog mellom lege og pasient.

«Min smerte» kan lastes ned fra App Store og Google Play

Fra diagnose til lindring

På våre nettsider har vi samlet materiell, verktøy og informasjon som kan være til hjelp for å avdekke og diagnostisere nevropatisk smerte, og oppnå et optimalt behandlingsresultat med Lyrica.

 

 

Vær en støttespiller for pasientene dine, fra diagnose til smertelindring:

 

Referanser:

1. Freynhagen R, Serpell M , Emir B et al. Pain Practice 2015:15(1):47-57
2. Retningslinjer for smertelindring. Den norske legeforening 2009
3. Sanches RJ, Mardekian J, Clair AG and Cappelleri JC, Am J Pharm Benefits. 2012; 4 (4): 158-164
 

PP-LYR-NOR-0138