Registering:

Påmelding til fagmøte - vaksine

Lær mer om konjugerte vaksiner, diagnostisering av TBE og Covid-19 erfaringer.
 

Mer informasjon: 

Tone Fredsvik Gregers
Immunolog og førstelektor ved Universitetet i Oslo
«Hva er forskjellen mellom konjugerte vaksiner og polysakkaridvaksiner?»
Fokus på ulike immunresponser og vaksiner mot bakterier omsluttet av en polysakkaridkapsel

Tomas Bergström
Professor og infeksjonslege Universitetssykehuset i Gøteborg 
«Diagnostisering av skogflåttencefalitt (TBE) og spredning av TBE»
Fokus på spredning av TBE i Norge, Sverige og Europa. Klinikk og diagnostisering av TBE – hvordan fanger man opp pasienter med uspesifikke symptomer?

Marius Myrstad 
Overlege og forsker på Bærum sykehus, Medisinsk avdeling og Forskningsavdelingen  
«Covid-19 erfaringer – fra Bærum sykehus»
Oppsummering av sykdomsforløp og behandling for pasienter med covid-19 innlagt på Bærum sykehus siden starten av pandemien. COBRA studien og GECKO studien. Bærum sykehus var første sykehus som mottok covid-19 pasienter. Etter tre uker var 42 pasienter innlagt. 
 

Kl. 18.00: «Hva er forskjellen mellom konjugerte vaksiner og polysakkaridvaksiner?»
                   v/Immunolog og førstelektor Tone Fredsvik Gregers, universitetet i Oslo
Kl. 18.25: «Diagnostisering av skogflåttencefalitt (TBE) og spredning av TBE»
                  v/Professor og infeksjonslege Tomas Bergström, Universitetssykehuset i Gøteborg
Kl. 18:55:  Benstrekk
Kl. 19:00: «Covid-19 erfaringer – fra Bærum sykehus»
                   v/overlege og forsker Marius Myrstad, Bærum sykehus

                   Produktinformasjon

Kl. 19.30    Slutt

Møtet vil gjennomføres digitalt onsdag 6. april fra kl. 18.00 – 19.30. Lenke til webinaret vil bli tilsendt på mail og/eller sms etter at du har registrert deg.

Det vil ikke være mulig å stille spørsmål underveis i møtet. Logg på i god tid før møtet slik at du vet at bilde og lyd fungerer. Bytt eventuelt device til mobil eller iPad dersom PC ikke fungerer.
 

TicoVac
Indikasjon: TicoVac er indisert for vaksinasjon mot skogflåttoverført encefalitt (TBE) av barn i alderen fra 1 til 15 år og personer som er 16 år og eldre. Dosering: Primærvaksinasjon består av tre doser. Intervallet mellom første og andre dose er 1-3 måneder. Mellom andre og tredje dose bør det gå 5-12 måneder. Kontraindikasjon: Kryssallergi mot andre aminoglykosider enn neomycin og gentamycin bør vurderes. Alvorlig overfølsomhet (f.eks. anafylaktisk reaksjon) for egg- og kyllingproteiner (etter oralt inntak av eggprotein) kan føre til alvorlige reaksjoner hos følsomme personer. TBE-vaksinering skal utsettes ved moderat eller alvorlig akutt sykdom (med eller uten feber).  Forsiktighetsregler: Ikke-alvorlig allergi mot eggproteiner er normalt ingen kontraindikasjon for vaksinering, disse personene skal likevel kun vaksineres under medisinsk overvåkning. TBE-vaksiner beskytter ikke mot Borrelia-infeksjon. Interaksjoner: Samtidig administrering av andre vaksiner skal kun gjøres iht. offisielle anbefalinger. Dersom andre vaksiner skal injiseres samtidig, skal de gis på ulike injeksjonssteder, og helst i ulik arm. Bivirkninger: De vanligste bivirkningene etter TicoVac/TicoVac Junior er reaksjoner på injeksjonsstedet, samt mild feber hos små barn, særlig etter den første dosen. Pris: TicoVac kr 369,40/TicoVac Jr kr 350. Leveres som ferdigfylt sprøyte med vedlagt kanyle (25G x 1ʺ)
SPC: 01.11.2021

Prevenar13
Indikasjon: Aktiv immunisering for forebygging av invasiv sykdom og pneumoni forårsaket av Streptococcus pneumoniae hos voksne ≥18 år og hos eldre. Bruk av preparatet bør baseres på offisielle anbefalinger. Kontraindikasjon: Vaksinasjon skal utsettes ved akutt, alvorlig febersykdom. Mindre infeksjoner som forkjølelser skal imidlertid ikke gjøre det nødvendig å utsette vaksinasjonen. Kontraindisert ved overfølsomhet for virkestoffene eller difteritoksoid. Forsiktighetsregler: Egnet medisinsk behandling og overvåkning skal alltid være tilgjengelig i tilfelle sjeldne anafylaktiske reaksjoner oppstår etter injeksjon. Prevenar 13 gir ikke 100 % beskyttelse mot serotyper i vaksinen og beskytter heller ikke mot andre serotyper. Personer med svekket immunrespons kan ha redusert antistoffrespons på aktiv immunisering. Interaksjoner: Prevenar 13 kan gis samtidig med sesongens kvadrivalente, inaktiverte influensavaksine (QIV). Bivirkninger: De vanligste bivirkninger hos voksne ≥ 18 år er diaré, oppkast, utslett, atralgi, myalgi, hodepine, nedsatt appetitt, feber, frysninger, fatigue, erytem-,  indurasjon/opphovning-, smerte/ømhet på injeksjonsstedet, nedsatt bevegelighet av armen. Pris: 698,20 kr, 0,5 ml, Administrasjonsform: Ferdigfylt sprøyte u/kanyle. Refusjon: Personer med hiv-infeksjon, eller uten miltfunksjon eller personer som har gjennomgått stamcelletransplantasjon kan få dekket kostnaden via §4 i blåreseptforskriften (kan rekvireres av FHI). SPC: 25.11.2020

Comirnaty
Indikasjoner: COMIRNATY er indisert til aktiv immunisering til forebygging av covid-19 forårsaket av SARS-CoV-2-virus hos personer i alderen 12 år og eldre. Bruken av denne vaksinen skal være i samsvar med offisielle anbefalinger. Bivirkninger: De hyppigste bivirkningene hos deltakere i alderen 16 år og eldre var smerter på injeksjonsstedet (>80 %), fatigue (>60 %), hodepine (>50 %), myalgi og frysninger (>30 %), artralgi (>20 %), pyreksi og hevelse på injeksjonsstedet (>10 %). Bivirkningene var vanligvis av mild eller moderat intensitet og forsvant i løpet av noen få dager etter vaksinering. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1 i preparatomtalen. Generelle anbefalinger: Tilfeller av anafylaksi har vært rapportert. Egnet medisinsk behandling og overvåking skal alltid være tilgjengelig i tilfelle en anafylaktisk reaksjon forekommer etter vaksinering. Det er observert svært sjeldne tilfeller av myokarditt og perikarditt etter vaksinering med Comirnaty. Disse tilfellene har primært forekommet innen 14 dager etter vaksinering, oftere etter den andre dosen, og oftere hos yngre menn. Som med andre intramuskulære injeksjoner, skal vaksinen gis med forsiktighet til personer som får antikoagulantia eller de med trombocytopeni eller andre koagulasjonsforstyrrelser. Effekt, sikkerhet og immunogenitet av vaksinen er ikke evaluert hos immunkompromitterte personer, inkludert de som får immunsuppressiv behandling. Effekten av COMIRNATY kan være lavere hos immunkompromitterte personer. Interaksjoner: Ingen interaksjonsstudier har blitt utført. Samtidig administrasjon av COMIRNATY med andre vaksiner er ikke undersøkt. Utlevering: Utleveres fra Folkehelseinstituttet til utvalgte vaksinasjonssteder. SPC: 28.02.2022.
 

 
Kontakt: 
Ved spørsmål, vennligst ta kontakt: [email protected] 
PP-PNR-NOR-0004