Sutent®(sunitinib) er 1.valg i 1.linje til behandling for pasienter med metastatisk nyrekreft

Etter anbudsutlysningen for onkologimedikamenter gjeldende fra 1.februar 2018 til og med 31.januar 2019 skal Sutent® velges som det primære 1.linje-medikamentet for pasienter diagnostisert med metastatisk nyrekreft.1

Ønsker du å lese mer om anbudsresultatet vedr bruk av medikamenter til behandling av metastatisk nyrekreft kan du gå inn på denne linken

For ytterligere informasjon vedr Sutent® og behandling av metastatisk nyrekreft kan du gå inn på vår eksisterende nettside

Sutent

 

Les mer om Sutent

Indikasjoner Sutent2

Behandling av ikke-operabel og/eller metastatisk malign gastrointestinal stromal tumor (GIST) hos voksne etter at behandling med imatinib har sviktet pga. resistens eller intoleranse. Behandling av avansert/metastatisk nyrecellekarsinom (MRCC) hos voksne. Behandling av ikke-opererbar eller metastatisk, veldifferensiert pankreatisk nevroendokrin tumor (pNET) med sykdomsprogresjon hos voksne.

Viktig sikkerhetsinformasjon2

Hypertensjon var en svært vanlig bivirkning rapportert i kliniske studier. 
Pasienter skal undersøkes med hensyn til hypertensjon og kontrolleres på en hensiktsmessig måte.Under behandling med sunitinib bør det foretas rutinemessig monitorering av tyreoideafunksjonen hver 3. måned.
Samtidig bruk av potente CYP3A4-induktorer eller hemmere bør unngås. 
Pasientene bør informeres om at depigmentering av hår eller hud også kan oppstå under behandling med sunitinib.

 

Preparatomtale

 

Referanser:

  1. http://sykehusinnkjop.no/wp-content/uploads/2018/02/Leverand%C3%B8renes-onkologianbefalinger-for-nyrekreft-LIS-1807h.pdf(link is external) lastet ned 16.02.2018
  2. Sutent SPC 7. des 2017