Trumenba

Trumenba

▼Trumenba - vaksine mot meningokokk gruppe B 


Virkestoff i Trumenba er to varianter av faktor H-bindende protein fra bakteriens overflate.

Trumenba leveres som 0,5 ml ferdigfylt sprøyte med vedlagt kanyle. 

Trumenba pakning
Trumenba pakning


Trumenba indikasjon

▼Trumenba® er indisert til aktiv immunisering av personer fra 10 år og eldre for å forhindre invasiv meningokokksykdom forårsaket av Neisseria meningitidis serogruppe B. Bruk av denne vaksinen skal være i overensstemmelse med offisielle anbefalinger.

 


Dosering

Primærserier: 
2 doser, hver på 0,5 ml, administreres med 6 måneders mellomrom.
3 doser: 2 doser, hver på 0,5 ml, administrert med minst 1 måneds mellomrom etterfulgt av en tredje dose minst 4 måneder etter andre dose.

 


Refusjon

Meningokokk B-vaksine utleveres på blå resept § 4 i blåreseptforskriften til
 • Personer med nedsatt eller manglende miltfunksjon 
 • Personer med alvorlig medfødt eller ervervet komplementdefekt 
 • Nærkontakter av personer med meningokokk B-sykdom
   
Vaksine på blå resept må rekvireres fra Folkehelseinstituttet.
 

 

Sikkerhetsinformasjon for Trumenba

 • Overfølsomhet overfor virkestoffene eller overfor ett eller flere av hjelpestoffene i vaksinen er kontraindikasjon.
 • Immunsvekkede personer, inkludert personer som får immunsupprimerende behandling, kan ha redusert immunrespons på Trumenba. 
 • Som med alle vaksiner er det mulig at vaksinasjon med Trumenba ikke beskytter alle som vaksineres. 
 • De vanligste bivirkningene som ble observert i kliniske studier var smerter, rødhet og hevelse på injeksjonsstedet, hodepine, tretthet, frysninger, diaré, kvalme, muskelsmerter og leddsmerter.
 • Det finnes ingen data på bruk av Trumenba hos gravide kvinner. Den potensielle risikoen for gravide kvinner er ikke kjent. Vaksinasjon bør likevel ikke utelates dersom det er en tydelig risiko for eksponering for meningokokkinfeksjon.
 
 


Folkehelseinstituttets anbefalinger for bruk av meningokokk B-vaksine

Personer med immunsuppresjon
 • Miltmangel
 • Komplementdefekt
Utsatte personer ved sporadisk invasiv meningokokksykdom eller utbrudd
 • Vurderes av smittevernlege i samråd med FHI
Andre grupper med mulig økt risiko for invasiv meningokokksykdom
 • Ungdom 16-19 år. Individuell vurdering
 • Menn som har sex med menn. Individuell vurdering
Opphold i land med påbudt/anbefalt vaksineprogram 
 • Individuell vurdering basert på vertslandets vaksineråd
Yrkesgrupper med en mulig økt risiko for invasiv meningokokksykdom (laboratoriepersonell)
 • Individuell vurdering basert på smitterisiko
Folkehelseinstittuttets anbefalte dosering for ulike risikogrupper finnes på Vaksinasjonsveilederen.
 
Ref. Vaksinasjonsveilederen (10.05.2019)
 

 

Vaksiner mot meningokokksykdom (smittsom hjernehinnebetennelse)

Det fins to ulike typer vaksiner mot smittsom hjernehinnebetennelse. Kombinasjonsvaksine mot meningokokk serogruppe A, C, W og Y, og vaksine mot meningokokk serogruppe B.

Pfizer har begge disse vaksiner, Nimenrix mot ACWY og Trumenba mot B. De kan bestilles fra Folkehelseinstituttet eller fås på apotek.
FKtekst Nimenrix 

Nimenrix og Trumenba kan gis samtidig, på separate injeksjonssteder.

Fra 1974 til begynnelsen av 2000-tallet var det en epidemi i Norge av serogruppe B meningokokksykdom. Denne serogruppen har utgjort ca. 20-40% av alle tilfellene av meningokokksykdom i Norge de siste årene.
 

Ref. Folkehelseinstituttet: Smittevernveilederen (10.05.2019)
 

Folkehelseinstituttet: Ungdom og vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse 

«Folkehelseinstituttet anbefaler at ungdom i alderen 16-19 år vurderer å vaksinere seg mot meningokokksykdom (smittsom hjernehinnebetennelse). Ungdom som skal delta i russefeiring har særlig høy risiko for smitte.»

«For å være beskyttet mot alle de vanligste gruppene av meningokokkbakterien som har sirkulert i Norge de senere årene (C, W, Y og B) må man vaksinere seg med begge vaksinetypene.
De siste årene har serogruppe C og Y stått for de fleste sykdomstilfellene blant ungdommer i Norge. Tidligere har serogruppe B vært den hyppigst forekommende serogruppen blant ungdommer. I de siste tre årene har det ikke vært tilfeller forårsaket av serogruppe B hos ungdommer 16-19 år.  
Forekomsten av meningokokksykdom forårsaket av serogrupper inkludert i ACWY-konjugatvaksinen er høyere enn forekomsten av sykdom forårsaket av meningokokk B hos ungdommer 16-19 år. Med dagens epidemiologi vil ACWY-konjugatvaksinen gi bredest dekning. Denne situasjonen kan endres, og endringene i forekomsten av de ulike serogruppene kan være vanskelig å forutsi.»

Ref. Folkehelseinstituttet: Ungdom og vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse (10.05.2019)
 


 Trumenba - fordi de deler