Verdien av legemidler

Verdien av behandling for brystkreft med spredning

Medisinske gjennombrudd gir oss helt nye muligheter til å behandle eller kurere sykdommer. Denne artikkelen er en del av Pfizers artikkelserie «Verdien av legemidler». 
Brystkreft er den vanligste kreftformen blant kvinner. 3424 kvinner fikk brystkreft i Norge i 2020 og 591 kvinner døde av brystkreft i 2020.1 I løpet av de siste tiårene har man fått økt kunnskap om brystkreft. For de som rammes av denne sykdommen er utsiktene til å overleve stadig bedre, og de som ikke blir friske lever lengre med sykdommen. I tillegg til tidligere diagnostisering, er det gjort store fremskritt i behandlingen av brystkreft de siste årene. Dette har gitt nytt håp til mange pasienter, men det er fortsatt et stort behov i denne pasientgruppen, spesielt for de pasientene som lever med brystkreft med spredning. 
 
I Norge foreligger det ikke sikker statistikk på hvor mange som får påvist brystkreft med spredning, men man regner med at rundt 600 kvinner får brystkreft med spredning hvert år.
 
Personer som får diagnosen brystkreft med spredning lever nå lenger enn før, og det antas at de også lever med bedre livskvalitet enn tidligere. Prognosen for sykdommen avhengig av hva slags type brystkreft det er og av hvordan hver enkelt pasient responderer på behandlingen. Median total overlevelse for pasienter med brystkreft med spredning er 2-4 år, men mange kan leve mye lenger.3 
 
Omtrent en tredjedel av kvinnene som er diagnostisert med tidlig brystkreft vil utvikle brystkreft med spredning i løpet av livet.4 Hos en liten andel av de kvinnene som diagnostiseres med brystkreft har sykdommen spredt seg allerede på diagnosetidspunktet.
 
Det er ingen sikker kunnskap om årsaken til at kvinner utvikler brystkreft. Sannsynligvis kan brystkreft oppstå på grunn av et samspill mellom kvinnelige kjønnshormoner og livsstilsfaktorer. Genetiske faktorer og alder spiller også inn. De fleste som får brystkreft er over 60 år. En utfordring ved brystkreft er at dette ikke er én ensartet sykdom, men en sykdom som kan deles inn i flere stadier og undergrupper.  Hvilket stadium kreften er i på diagnosetidspunktet har betydning for hvilke behandlinger som er tilgjengelige, og påvirker den langsiktige prognosen for sykdommen. 
 
Brystkreft med spredning kan ikke kureres, men i løpet av de seneste tiårene har behandlingsmulighetene for pasienter med brystkreft med spredning blitt bedre. 

Å leve med metastatisk brystkreft

Brystkreft med spredning betyr at kreftcellene fra den opprinnelige kreftsvulsten i brystet har spredt seg til andre deler av kroppen. Der har kreftcellene laget dattersvulster – metastaser. De nye svulstene oppstår vanligvis i skjelettet, lymfekjertlene, leveren eller lungene.5 Brystkreft med spredning kan ikke kureres, men i løpet av de seneste tiårene har behandlingsmulighetene for pasienter med brystkreft med spredning blitt bedre. I mangel på en behandling som kurerer sykdommen er målet med behandlingen å forlenge livet, å holde sykdommen under kontroll, å lindre symptomer og å opprettholde god livskvalitet så lenge som mulig. 

Samfunnsmessige konsekvenser av brystkreft med spredning

I tillegg til å være en enorm belastning for hver enkelt pasient, påvirker brystkreft med spredning også samfunnet på flere måter. Behandlingen av sykdommen medfører økte kostnader, sykefravær bidrar til lavere produktivitet og sykdommen fører til for tidlig død. Brystkreft kan også ramme yngre kvinner, og brystkreft er derfor en av de sykdommene som i størst grad fører til tap av leveår på grunn av for tidlig død.  Den indirekte kostnaden av brystkreft er også høy ettersom mange mister muligheten til å arbeide.
 
I Nasjonal kreftstrategi (2018–2022), Leve med kreft, står det følgende: «Flere skal overleve og leve lenger med kreft.  Det må sikres tilstrekkelig kapasitet og kompetanse innen diagnostikk og behandling for å kunne møte den store økningen i antall krefttilfeller i årene som kommer. Kostnadskrevende ny teknologi skal innføres basert på vurderinger i systemet Nye metoder. Formålet med Nye metoder er å understøtte likeverdig og rask tilgang til nye og innovative metoder, fremskaffe et kvalitetssikret grunnlag for beslutninger, prioriteringer og ressursbruk og gi pasienter trygghet for at de metoder som innføres er vurdert med hensyn til effekt og sikkerhet. Behandlingen av kreftpasienter skal i økende grad tilpasses den enkelte pasient, med fokus på biologiske egenskaper ved kreftsykdommen».6
Det pågår mye forskning og legemiddelutvikling innenfor området brystkreft og anslagsvis og flere kvinner kan leve lenger med brystkreft med spredning uten symptomer takket være effektiv legemiddelbehandling.

Utvikling av effektive behandlingsmetoder

Per i dag finnes det ikke helbredende behandling ved metastatisk brystkreft. Forskning har imidlertid gitt betydelige behandlingsfremskritt de siste årene, og det kommer stadig nye, mer målrettede behandlingsmetoder. Det betyr at kvinner med brystkreft med spredning ved hjelp av moderne behandlingsmetoder kan leve et godt liv i flere år etter at de har fått diagnosen. 
 
Målet med behandlingen er å holde sykdommen under kontroll og lindre symptomer. Behandlingen tilpasses etter alder, allmenntilstand og sykdomssituasjon. De vanligste formene for behandling er hormonbehandling, cellegift og strålebehandling, samt mer målrettede legemidler. Sistnevnte kan benyttes for å begrense sykdommen og lindre symptomer, mens cellegift brukes for å svekke og drepe kreftcellene. Ved hormonfølsom brystkreft kan man bruke hormonbehandling som hindrer kreftcellene i å ta til seg «næring» av østrogen.
 
Systemisk behandling, det vil si behandling som påvirker hele kroppen, er det vanlige behandlingsalternativet ved brystkreft med spredning. Vanlige typer systemisk behandling er kjemoterapi, hormonbehandling eller målrettet behandling. Identifisering av molekylære og genetiske endringer som årsak til brystkreft har bidratt til utvikling av målrettede behandlingsmetoder. Trenden går mot mer individualisert behandling. 
 
Det pågår mye forskning og legemiddelutvikling innenfor området brystkreft og anslagsvis og flere kvinner kan leve lenger med brystkreft med spredning uten symptomer takket være effektiv legemiddelbehandling. Likevel gjenstår det fortsatt mye arbeid for å ytterligere forbedre behandlingsresultatene hos pasienter med brystkreft med spredning for at flere pasienter skal kunne leve ett så bra liv som mulig i mange år etter diagnosen.  

Fakta om ulike typer brystkreft

Brystkreft er ikke én enkelt sykdom, men en gruppe sykdommer som karakteriseres av ulike molekylære undergrupper. 

 • Den vanligste brystkrefttypen er hormonpositiv brystkreft som står for 80% av alle brystkrefttilfeller. Kreftsvulstens vekst er da avhengig av kvinnelige kjønnshormoner – østrogen og/eller progesteron. 
 • Den nest vanligste brystkrefttypen er HER2-positiv brystkreft. Ved HER2-positiv brystkreft har kreftcellene en unormal produksjon av en viss type protein (HER2) som øker veksten av kreftsvulsten.  
 • Trippel negativ brystkreft er et samlenavn for de svulstene som hverken er hormon- eller HER2-positive. 
 • Mellom 5 og 10 prosent av alle brystkrefttilfeller skyldes arv. Cirka 2 prosent har feil på de kjente genene BRCA 1 og BRCA 2. Dette er de samme genfeilene som er årsaken til flere tilfeller av eggstokkreft. Noen få tilfeller skyldes sjeldnere genfeil.7
 • Brystkreft kan også klassifiseres ut ifra sykdommens alvorlighetsgrad. Alvorlighetsgraden bestemmes av hvor kreftsvulsten befinner seg, svulstens spredning og hvordan svulsten påvirker andre organer i kroppen. Det er en sterk kobling mellom kreftens utbredelse/spredning i kroppen og sykdomsprognosen. 
 • Målrettet behandling består av legemidler som blokkerer ulike måter som ulike brystkreftceller deler seg og vokser på. Målet er å kontrollere kreftens forløp. Målrettet behandling virker bare på visse typer brystkreft. Flere slike behandlinger retter seg mot HER2-reseptorer og virker på kreftceller med høye nivåer av HER2, men ikke på kreftceller som ikke har høye nivåer av HER2-proteinet.   

 

Flere artikler i serien "Verdien av legemidler"

Genterapi - fra visjon til realitet

Genterapi er en banebrytende metode som kan innebære store muligheter ved å bidra til behandling av sjeldne sykdommer, og også ha potensiale til å kurere sykdommer som det i dag ikke finnes noen kur for. 

Hjerneslag kan forebygges

Behandlingmed blodfortynnendemedisinereller antikoagulantia,redusererrisikoenfor blodproppdannelse hospasientermed atrieflimmer ogkan dermedredusere risikoenforhjerneslag med opptil70-80%. 

Utvikling innen behandling av revmatoid atrtitt

Å bli diagnostisert med revmatoid artritt (leddgikt) betyr ikke det samme i dag som for 20 år siden. Nye biologiske og ikke-biologiske medikamenter har revolusjonert behandlingen og gjort det mulig for pasienter i stor grad å leve et normalt liv.

 

Referanser:

 1. Kreftregisteret: Cancer in Norway 2020. Tilgjengelig fra https://www.kreftregisteret.no/globalassets/cancer-in-norway/2020/cin-2020.pdf (lest 28.09.2021).
 2. Brystkreftforeningen. Metastatisk brystkreft. Tilgjengelig fra https://www.brystkreftforeningen.no/om-brystkreft/metastatisk-brystkreft/ (lest 28.09.2021).
 3. Mosher C, Johnson C, Dickler M,et al. Living with Metastatic Breast Cancer: A Qualitative Analysis of Physical, Psychological, and Social Sequelae. Breast J 2013; 19: 285-292. 
 4. Helsedirektoratet (2019). Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 01. mars 2021, lest 29. september 2021). Tilgjengelig fra https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/brystkreft-handlingsprogram
 5. Stadier og spredningsmønster ved brystkreft. kreftlex.no. Tilgjengelig  fra https://kreftlex.no/Brystkreft/BAKGRUNN/Utbredelse (Lest 28.09.2022)
 6. Leve med kreft Leve med kreft. Nasjonal kreftstrategi (2018–2022). Helse- og omsorgsdepartementet.  Tilgjengelig fra https://www.regjeringen.no/contentassets/266bf1eec38940888a589ec86d79da20/regjeringens_kreftstrategi_180418.pdf (Lest 28.09.2022)
 7. Brystkreft. Kreftforeningen. Tilgjengelig fra https://kreftforeningen.no/om-kreft/kreftformer/brystkreft/ (Lest 28.09.2021).
PP-ONC-NOR-0326