Pfizers samfunnsansvar

Pfizers viktigste bidrag til samfunnet er å bruke vår kunnskap til å utvikle medisiner som kan forebygge sykdom,  gi  bedre helse og redde liv.  Men Pfizer tar også vår del av samfunnsansvaret på andre områder. Pfizer har i mange år arbeidet etter FNs Global Compact, som stiller krav om at multinasjonale selskap overholder ti prinsipper for å respektere menneskerettighetene, sikre et forsvarlig arbeidsmiljø, ivareta miljøet og forhindre korrupsjon. Her er et sammendrag av noe av vårt arbeid, som du kan lese mer om på sidene nedenfor.

  • Pfizer legger stor vekt på å opptre etisk og etterrettelig i alle sammenhenger, og å bidra til at valg av behandling alltid er basert på hensynet til pasientenes beste. Pfizer arbeider aktivt for å forhindre korrupsjon og uryddige forhold mellom industri og offentlig ansatte.
  • Pfizer offentliggjør en oversikt over alle våre forskningsprosjekter på Clinicaltrials.gov. Pfizer er akkreditert av Association for the Accreditation of Human Research Protection Programs for å overholde høye etiske, sikkerhetsmessige og faglige standarder i vår forsking.
  • Pfizer jobber for å ivareta miljøet og sikre bærekraft i alle ledd av vår virksomhet.
  • Pfizer stiller strenge krav om til å ivareta helse, miljø og sikkerhet for våre ansatte og for ansatte hos våre underleverandører. Det utføres hundrevis av revisjoner for å følge opp dette, og sikkerheten bedres for hvert år.
  • Pfizer har en rekke konkrete tiltak for å bidra til å nå FNs tusenårsmål om grunnutdanning for alle, redusert barnedødelighet og tiltak for å bekjempe HIV og andre sykdommer. Pfizer er i Norge fast samarbeidspartner med Kirkens Bymisjon og bidrar med både økonomisk støtte og arbeidsinnsats på forskjellige arrangementer.

Etikk og integritet

Pfizer ønsker å opptre etisk og etterrettelig i alle sammenhenger, slik at vi kan gjøre oss fortjent til tillit fra pasientene, fra våre samarbeidspartnere og fra samfunnet.

Legemiddelindustrien er underlagt strengere reguleringer enn de fleste andre bransjer, og Legemiddelindustriforeningen har selv tatt mange initiativ til å sikre ryddige forhold i sin virksomhet. Pfizer har vært en pådriver i dette arbeidet, og vi legger stor vekt på å opptre med integritet og å overholde de regler som regulerer vår virksomhet. Pfizers avdelinger i hele verden følger amerikanske regler for antikorrupsjon, som på flere områder er strengere enn norsk lovgivning.

Etikk og regler for forskning

Pfizers suksess gjennom 150 år er basert på vår evne til å forske frem nye medisiner som gir betydelig bedre helse for pasientene. Bare en brøkdel av de forskningsprosjektene som iverksettes, fører frem til et legemiddel som tilfredsstiller strenge krav til effekt og sikkerhet. Det kan ta 10-12 år fra en ide utvikles til et nytt produkt kan lanseres på markedet. I løpet av denne perioden gjøres det grundige undersøkelser for å sikre at medisinen både er effektiv og så trygg som mulig.

Forskning er et strengt regulert område, som både styres av internasjonale konvensjoner, nasjonalt lovgivning, etiske standarder og Pfizer strenge interne regelverk. Forskningsprosjekter skal godkjennes og følges opp av uavhengige nasjonale myndigheter. Summen av denne reguleringen skal sikre at forskningen skjer på uavhengig faglig grunnlag, at produktene er grundig testet for effekt og sikkerhet, og at hele prosessen er etisk og faglig forsvarlig. Pfizers forskning er akkreditert av Association for the Accreditation of Human Research Protection Programs.

Pfizer stiller krav om at alle kliniske studier skal registreres på ClinicalTrials.gov, før forskningsprosjektet starter. Dette sikrer åpenhet om hvilke forskningsprosjekter som er iverksatt, uansett resultatet av disse. Legemiddelmyndighetene, som skal vurdere om et legemiddel tillates for salg, har fullt innsyn i resultatene av alle studier. Legemiddelmyndighetene gjør sine faglige og uavhengig vurderinger av legemiddelets sikkerhet før produktet tillates solgt til pasientene.

Også etter at et legemiddel har fått markedsføringstillatelse, foretas det nye studier av produktets sikkerhet og effekt. Samtidig bes helsepersonell og pasienter om å rapportere om alle bivirkninger. Resultatene av disse undersøkelsene vurderes av legemiddelmyndighetene og legemiddelselskapene fortløpende, for å sikre at produktene er så trygge som mulig.

Markedsføring

Det er forbudt å markedsføre reseptbelagte medisiner overfor pasienter i Norge. Informasjon om legemidler til helsepersonell er underlagt strenge krav til dokumentert og balansert informasjon, som må godkjennes i hvert enkelt tilfelle. Statens Legemiddelverk håndhever regelverket, men bransjen driver også viktig selvjustis blant annet gjennom Legemiddelindustriforeningen.

Samhandling med helsepersonell

Legemiddelindustriforeningen har inngått avtaler med Legeforeningen, Sykepleierforbundet, Den Norske Apotekforening og andre fagforeninger for å sikre at samhandlingen mellom industri og helsepersonell er åpent og uten uheldige bindinger. Både industrien og helsepersonell er avhengig av at pasienter og samfunnet kan ha tillitt til at alle vurderinger om behandling tas ut fra hensynet til pasientenes beste, og ikke ut fra andre interesser.

Pfizer støtter helhjertet det felles europeiske initiativet om å offentliggjøre alle transaksjoner mellom legemiddelselskap og helsepersonell. Denne ordningen, kjent som EFPIA Disclosure Code, trådte i kraft fra 2015, og den første rapporten vil bli publisert på våre websider fra 1. juli 2016.  

Pfizer har ekspertkompetanse på våre egne legemidler, og vi er avhengig av dialog med helsepersonell både for å gi og få informasjon om hvordan legemidlene virker. Denne samhandlingen skal alltid ta utgangspunkt i et faglig behov, og det er ikke tillatt for industrien å bekoste middag eller andre goder utenom et godkjent faglig program.

Det er selvsagt strengt forbudt å gi helsepersonell noe form for personlige fordeler som motytelser for forskrivning av bestemte preparater. Pfizer både i Norge og resten av verden følger amerikanske egler for antikorrupsjon, som i flere tilfeller er strengere enn norsk lovgivning når det gjelder samhandling med offentlig ansatte.

Legemiddelindustriforeningen i Norge har også innført et forbund mot at legemiddelindustrien bekoster helsepersonells deltakelse på kongresser i regi av tredjepart i utlandet. Det kan i noen tilfeller gis støtte til deltakelse på faglige kongresser, for å bidra til faglig oppdatering for helsepersonell. Dette må da som en generell støtte til sykehuset og ikke til den enkelte ansatte. Dersom helsepersonell skal utføre faglige oppgaver for industrien, skal dette godkjennes av helsepersonellets overordnede. Det stilles krav om åpenhet om forhold der det kan oppstå interessekonflikter.

Samhandling med pasientorganisasjonene

Pasientorganisasjoner har viktig kunnskap om mange helsemessige saker, blant annet om legemidler. Pfizer ønsker en god dialog med pasientorganisasjonene, som kan formidle viktige pasienterfaringer til oss. Vi legger imidlertid vekt på at pasientorganisasjonene alltid skal være frie og uavhengige av industrien, slik at det ikke er tvil om at de representerer pasientenes interesser. Det gis derfor ikke generell driftsstøtte til pasientorganisasjonene. Det kan gis moderat støtte til enkeltprosjekter, men støtten må være begrenset i henhold til et regelverk utarbeidet av Legemiddelindustriforeningen. Kjøp av annonser og tjenester må være basert på reelle markedspriser. Pfizer publiserer alle avtaler med interesseorganisasjoner på vår internasjonale hjemmeside (hyperlink).

Ansvar for miljøet

Pfizer vil ta vår del av ansvaret for å sikre et godt miljø og en bærekraftig utvikling. Vårt arbeid for miljøet baserer seg på FNs program Caring for Climate: Business Leadership Platform.

Pfizer har iverksatt mange tiltak for å ivareta naturen og redusere de miljømessige belastningene ved vår virksomhet. Pfizer har arbeidet systematisk med å redusere vårt karbonavtrykk, og har økt gjenvinningsgraden for avfall de senere årene.

Pfizer arbeider etter filosofien ”grønn kjemi”, som innebærer at produksjon og bruk av legemidler skal være så miljøvennlig som mulig. Dette innebærer at bruk av giftige stoffer reduseres, og at stoffene raskt kan brytes ned uten å tas opp i naturen. Pfizer har iverksatt en rekke tiltak for å bruke minst mulig energi, og mest mulig ren energi i all vår virksomhet.

Vi følger også opp våre samarbeidspartnere og underlevrandører for å sikre en miljømessig forsvarlig virksomhet. Pfizer gjennomførte 213 revisjoner av helse, miljø og sikkerhet hos våre samarbeidspartnere i 2011. Hoveddelen av disse revisjonene ble foretatt i asiatiske land.

Pfizers sosiale engasjement

Pfizer vil ta vår del av ansvaret for å sikre bedre helse i hele verden, og bidrar derfor med økonomisk støtte, kunnskap, medisiner og utstyr til helseprogrammer i utviklingsland. Pfizer støtter FNs tusenårsmål, og har en rekke konkrete prosjekter for å bidra til å nå disse. Her er noen eksempler:

For å bidra til å gi alle grunnleggende utdanning, støtter Pfizer utdanningstilbud for jenter i Kenya, Swaziland, Unganda og Zambia. Pfizer støtter også tilbud om grunnutdanning for barn i Brasil.

For å bidra til å redusere barnedødlighet har Pfizer forpliktet seg til å tilby 480 mill doser av en vaksine mot pneumokokkinfeksjoner til sterkt redusert pris i fattige land. Pfizer bidrar også tilå utvikles medisiner for behandling av malaria, jernmangel og andre sykdommer som særlig rammer barn i utviklingsland. I samarbeid med andre legemiddelselskap og ideelle organisasjoner er det etablert programmer for å forbedre behandling av HIV blant barn.

For å bidra til bedre mødrehelse utvikler Pfizer behandling mot blødninger som fører til alvorlig helseskade og død blant mange mødre i utviklingsland. Vi samarbeider også med flere organisasjoner om familieplanlegging, og donerer prevensjonsmidler til prosjektene.

For å redusere HIV/AIDS, Malaria og andre sykdommer samarbeider Pfizer med Clintonstiftelsen og andre organisasjoner. Pfizer har donert om lag 1,2 mrd US dollar til medisinen Diflucan i 63 land, for å behandle infeksjoner som ofte rammer HIV positive. Pfizer har donert 225 mill doser av en medisin mot øyesykdom i 63 land i verden. Dette har forhindret mange mannesker i utviklingsland fra bli blinde. Pfizer samarbeider med WHO og andre organisasjoner om forskning og utvikling av behandling for sykdommer som særlig rammer mennesker i utviklingsland.

OPPDATERT 2015-07-10

E2013-0541