Champix bivirkninger

Ubehag ved røykeslutt

Det er viktig å være klar over at pasienter som slutter å røyke kan oppleve en del ubehag ved røykeslutt uavhengig av om de bruker medisiner. Den første tiden etter røykeslutt kan man oppleve søvnløshet, humørforandringer, konsentrasjonsvansker, endret hjerterytme, økt appetitt og vektøkning.1

Hva er de vanligste bivirkningene med Champix (vareniklin)?

  • De vanligste bivirkningene ved bruk av Champix er kvalme, hodepine, unormale drømmer og søvnløshet.1
  • Graden av seponering som skyldtes bivirkninger var på nivå med placebo 11,4 % for Champix sammenlignet med 9,7 % for placebo.1

Hvordan forebygge de vanligste bivirkningene?

  • Kvalme kan forebygges ved å ta Champix innen 30 minutter etter mat eller etter å ha inntatt 2 glass vann.2
  • Dersom dette ikke fungerer bør det vurderes å redusere dosering til 1 mg daglig (evt. 0,5mg x2) eller å foreskrive kvalmestillende behandling.2
  • Søvnforstyrrelser kan forebygges ved å ta Champix i god tid før leggetid.2

Se en kort film om bivirkninger og praktiske råd (01:05 min)

(PP-CHM-NOR-0214)

Finnes det mindre vanlige bivirkninger man bør være klar over?

Pasienter med psykiatriske lidelser med depresjoner og suicidale tanker kan få forverring av symptomene ved forsøk på røykeslutt. Dette er også sett hos pasienter som har forsøkt å slutte ved hjelp av Champix. Disse pasientene bør derfor følges opp spesielt tett. EAGLES-studien (sett inn lenke her) (største studie av sitt slag, n=8000, Lancet 2016,) fant at bruk av Champix hos pasienter med eller uten tidligere psykiatrisk sykdom ikke var assosiert med økt risiko for alvorlige nevropsykiatriske bivirkninger sammenlignet med placebo.3

Det europeiske legemiddelbyrå (EMA) har slått fast at gevinsten ved å bruke vareniklin (Champix) i røykeavvenning veier tyngre enn en mulig økt risiko for kardiovaskulær sykdom.4

Nikotinabstinens ved røykeslutt

Røykeslutt og avbrutt nikotininntak kan for mange medføre nikotinabstinens og ubehagelige symptomer. Undersøkelser har vist at mer enn halvparten av alle som forsøker å slutte uten bruk av hjelpemidler, vil kunne oppleve nikotinabstinens symptomer som irritabilitet og aggressivitet, konsentrasjonsvansker og depressive symptomer.5

Tabellen viser abstinenssymptomer ved røykeslutt.5

Før oppstart og behandling les Champix sikkerhetsinformasjon.


Viktig sikkerhetsinformasjon ved bruk av Champix1

Bivirkningene ved bruk av Champix
De vanligste bivirkningene av Champix er mild til moderat kvalme, søvnløshet, hodepine og unormale drømmer.

Forsiktighetsregler ved bruk av Champix
Nedstemthet, sjeldent med selvmordstanker og selvmordsforsøk, kan oppstå som følge av avbrutt nikotininntak. Behandlende lege bør være oppmerksom på ev. utvikling av alvorlige depressive symptomer og pasienten bør rettledes deretter. Preparatet bør seponeres omgående ved selvmordstanker/-atferd eller agitasjon, nedstemthet eller atferdsendring som skaper bekymring hos lege, pasient eller familie.

For pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon (estimert kreatinin-clearance < 30 ml/min), er anbefalt dosering med Champix 1 mg én gang daglig. Doseringen bør starte med 0,5 mg én gang daglig de første 3 dagene og deretter økes til 1 mg én gang daglig. Fordi klinisk erfaring med Champix hos pasienter med nyresykdom i siste stadium er utilstrekkelig, anbefales ikke behandling av denne pasientgruppen.

Kontraindikasjoner
Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i Spc pkt. 6.1.

Interaksjoner
Basert på virkningsmekanismen til vareniklin og den kliniske erfaringen vi kjenner til nå, har Champix ingen legemiddelinteraksjoner av klinisk betydning. Det anbefales normalt ingen dosejustering av Champix eller andre legemidler som tas sammen med Champix.

For mer informasjon les Champix sikkerhetsinformasjon.


Pfizerpodden - podkastserie fra Pfizer

Referanser:
  1. Champix preparatomtale (SPC), kap. 4,4, 4,5, 4.8, 6.1
  2. Serena Tonstad, Smoking cessation: how to advise the patient. Heart 2009, 95; 1635-1640
  3. Anthenelli RM, Benowitz NL, West R et al.Neuropsychiatric safety and effi cacy of varenicline, bupropion, and nicotine patch in smokers with and without psychiatric disorders (EAGLES): a double-blind, randomised, placebo-controlled clinical trial. Lancet 2016; 387: 2507–20, Published Online April 22, 2016
  4. European Medicines Agency confirms positive benefit-risk balance for Champix. http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Press_release/2011/07/WC500109177.pdf (18.11.2021)
  5. Jarvis MJ. ABC of smoking cessation. Why people smoke. BMJ 2004; 328:277-279.
PP-CHM-NOR-0231