Kliniske studier

Klinisk effekt og sikkerhet

Behandling med Xeljanz førte til signifikante forbedringer i enkelte tegn og symptomer på PsA, etter vurdering med ACR20-responskriteriene og sammenlignet med placebo i måned 3. Effektresultatene for viktige vurderte endepunkter er angitt i tabellen under.

Sikkerhetsprofilen som ble observert hos pasienter med aktiv PsA, og som ble behandlet med Xeljanz, var generelt i samsvar med sikkerhetsprofilen som ble observert hos RA-pasienter behandlet med Xeljanz.

Effekten og sikkerheten til Xeljanz ble vurdert i 2 randomiserte, dobbeltblindede, placebokontrollerte fase 3-studier hos voksne pasienter med aktiv PsA (≥ 3 hovne og ≥ 3 ømme ledd). Det var et krav om at pasientene hadde aktiv plakkpsoriasis ved screeningkontrollen. For begge studiene hadde de primære endepunktene en ACR20-responsrate og endring fra baseline for HAQ-DI i måned 3.

Statistisk signifikante ACR20-responsrater ble observert ved bruk av tofacitinib 5 mg to ganger daglig i begge studiene, så tidlig som i uke 2 (første vurdering etter baseline) sammenlignet med placebo.

Andel (%) PsA-pasienter som hadde klinisk respons og gjennomsnittlig endring fra baseline i OPAL BROADEN- og OPAL BEYOND-studiene

* Nominell p≤0,05; ** Nominell p<0,001; *** Nominell p<0,0001 for aktiv behandling versus placebo ved måned 3.
a  Utilstrekkelig respons på minst 1 csDMARD pga. manglende effekt og/eller intoleranse.
b  Utilstrekkelig respons på minst 1 TNFi pga. manglende effekt og/eller intoleranse.

c   OPAL BEYOND varte i 6 måneder.
d  Oppnådde en statistisk signifikans globalt ved p≤0,05 iht. den forhåndsspesifiserte nedtrappings-testprosedyren (step-down testing procedure).
e  Oppnådd statistisk signifikans i ACR-familien (ACR50 og ACR70) ved  p≤0,05 iht. den forhåndsspesifiserte nedtrappings-testprosedyren (step-down testing procedure).
f   For pasienter med baselinescore > 0.
g  For pasienter med baseline BSA ≥ 3 % og PASI > 0.


Forkortelser: BSA = body surface area (kroppsoverflate); ∆LEI = endring fra baseline i Leeds Enthesitis Index; ∆DSS = endring fra baseline i Dactylitis Severity Score; ACR20/50/70 = American College of Rheumatology ≥20 %, 50 %, 70 % forbedring; csDMARD = conventional synthetic disease-modifying antirheumatic drug (konvensjonelt syntetisk sykdomsmodifiserende antirevmatisk legemiddel); N = antall randomiserte og behandlede pasienter; NA = not applicable (ikke relevant), siden data for placebobehandling ikke er tilgjengelig etter måned 3 pga. overgang fra placebo til tofacitinib 5 mg to ganger daglig eller tofacitinib 10 mg to ganger daglig; SC q2w = subkutant én gang annenhver uke; TNFi = tumour necrosis factor inhibitor (tumornekrosefaktorhemmer); PASI = Psoriasis Area and Severity index (psoriasis areal- og alvorlighetsindeks); PASI75 = ≥ 75 % forbedring i PASI.

OPAL Broaden:
I studien ble MDA-respons (respons på minimal sykdomsaktivitet) oppnådd med 26,2 %, 25,5 % og 6,7 % hos pasienter som ble behandlet med hhv. tofacitinib 5 mg to ganger daglig, adalimumab og placebo (forskjell mellom behandling med tofacitinib 5 mg to ganger daglig og placebo var 19,5 % [95 % KI: 9,9; 29,1]) ved måned 3.
 
OPAL Beyond:
I studien ble MDA oppnådd med 22,9 % og 14,5 % hos pasienter som ble behandlet med hhv. tofacitinib 5 mg to ganger daglig og placebo, men tofacitinib 5 mg to ganger daglig oppnådde ikke nominell statistisk signifikans (behandlingsforskjell fra placebo på 8,4 % [95 % KI: –1,0; 17,8] ved måned 3).

Radiografisk respons: 
I OPAL BROADEN-studien ble progresjonen av strukturell leddskade vurdert med bildediagnostikk, der van der Heijdes modifiserte Total Sharp Score (mTSS) ble brukt. Andelen av pasienter med radiografisk progresjon (mTSS-økning fra baseline på mer enn 0,5) ble vurdert ved måned 12. Ved måned 12 hadde 96 % og 98 % av pasientene som fikk hhv. tofacitinib 5 mg to ganger daglig og adalimumab 40 mg subkutant annenhver uke, ingen radiografisk progresjon (mTSS-økning fra baseline på mindre enn eller tilsvarende 0,5).

Fysisk funksjon og helserelatert livskvalitet: 
Forbedring i fysisk funksjon ble målt med HAQ-DI. Pasienter som fikk tofacitinib 5 mg to ganger daglig, viste større forbedring (p≤0,05) fra baseline i fysisk funksjon sammenlignet med placebo i måned 3.

Helserelatert livskvalitet ble vurdert ved hjelp av SF-36v2, og fatigue ble vurdert ved hjelp av FACIT-F. Pasienter som fikk tofacitinib 5 mg to ganger daglig, viste større forbedring fra baseline sammenlignet med placebo i SF-36v2, domenet for fysisk funksjon, SF-36v2, total score for fysisk komponent og FACIT-F-score ved måned 3 i OPAL BROADEN- og OPAL BEYOND-studiene (nominell ≤0,05). Forbedringer fra baseline i SF-36v2 og FACIT-F ble opprettholdt gjennom måned 6 (OPAL BROADEN og OPAL BEYOND) og måned 12 (OPAL BROADEN). 

HAQ-DI = Health Assessment Questionnaire Disability Index (sykdomsspesifikt spørreskjema om mål på fysisk funksjonsevne). 

For nærmere informasjon, se preparatomtale.
 

Psoriasisartritt - Kliniske studier

Opal Beyond; Xeljanz med MTX i bakgrunn, anti-TNF-IR
Gladman D, Rigby W, Azevedo VF, Behrens F, Blanco R, Kaszuba A, Kudlacz E, Wang C, Menon S, Hendrikx T, Kanik KS
Tofacitinib for Psoriatic Arthritis in Patients with an Inadequate Response to TNF Inhibitors.
N Engl J Med. 2017 Oct 19;377(16):1525-1536


Opal Broaden; Xeljanz med MTX i bakgrunn, csDMARD-IR, anti-TNF naive, radiografisk progresjon
Mease P, Hall S, FitzGerald O, van der Heijde D, Merola JF, Avila-Zapata F, Cieślak D, Graham D, Wang C, Menon S, Hendrikx T, Kanik KS
Tofacitinib or Adalimumab versus Placebo for Psoriatic Arthritis.
N Engl J Med. 2017 Oct 19;377(16):1537-1550

PP-XEL-NOR-0315