Xeljanz ved behandling av ankyloserende spondylitt (AS)1 

Xeljanz er indisert til behandling av voksne pasienter med aktiv ankyloserende spondylitt (AS) som ikke har respondert tilstrekkelig på konvensjonell behandling.

Peroralt behandlingsalternativ for pasienter med ankyloserende spondylitt.

Xeljanz er en tablettbehandling innenfor legemiddelklassen JAK-hemmere. Xeljanz blokkerer intracellulært signaleringen av proinflammatoriske cytokiner. Xeljanz er små-molekylær terapi, der en tar en 5 mg tablett to ganger om dagen (morgen og kveld) eller 11 mg én gang om dagen.

Se dosering og administering

Per 18. oktober 2022: Xeljanz rangeres som første orale behandlingsalternativ innen AS2,3

"Xeljanz innføres til behandling av voksne pasienter med aktiv ankyloserende spondylitt (AS) som ikke har respondert tilstrekkelig på konvensjonell behandling."2

Se sykehusinnkjøp sin nettside om rangering - Helse Nord og Sør-Øst

Se sykehusinnkjøp sin nettside om rangering - Helse Midt og Vest

Ankyloserende spondylitt studie4

Klinisk effekt og sikkerhet ble evaluert i en klinisk studie med 48 ukers behandling av 269 voksne pasienter. Primært endepunkt var ASAS20-respons ved uke 16, og det ble vist signifikante forskjeller vs. placebo.
 

Se kliniske studier

Se Xeljanz sikkerhetsinformasjon

ASAS20= Assessment of Spondylo Arthritis international Society criteria with at least 20% improvement

Referanser:

1. Xeljanz preparatomtale (SPC), 2. Referat fra møte i Beslutningsforum se https://nyemetoder.no/metoder/tofacitinib-xeljanz-indikasjon-v (lastet ned 18.10.2022), 3. www.sykehusinnkjop.no; LIS-2006a og 2006b TNF BIO Anbefalinger, 4. Deodhar A, et al. Ann Rheum Dis 2021;80(8):1004–13

PP-XEL-NOR-0288